Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Planowanie budżetu.
 • Ostatnia zmiana 21.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Planowanie budżetu

  Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych

  Lp.

  Stanowisko

  Grupa stanowisk

   

  Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

  1

  Profesor posiadający status profesora zwyczajnego:

  • badawczy
  • badawczo-dydaktyczny

  8000,00

  2

  Profesor:

  • badawczy
  • badawczo-dydaktyczny
  • dydaktyczny

  7210,00

  3

  Profesor Uczelni:

   

  • badawczy
  • badawczo-dydaktyczny
  • dydaktyczny

  6000,00

   

  4

   

  Adiunkt posiadający stopień dr hab.

   

  • badawczy
  • badawczo-dydaktyczny
  • dydaktyczny

  5800,00

   

  5

   

  Adiunkt posiadający stopień dr 

   

  • badawczy
  • badawczo-dydaktyczny
  • dydaktyczny

  5300,00

  6

  Asystent posiadający stopień dr:

   

  • badawczy
  • badawczo-dydaktyczny
  • dydaktyczny

  4000,00

  7

  Asystent :

  • badawczy
  • badawczo-dydaktyczny
  • dydaktyczny

  3610,00

   

  8

  Lektor i instruktor

   

  3610,00

  Zał. nr 1 do Zarzadzenia Rektora nr 120/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

   

  Stawki godzinowe brutto wynagrodzenia uzupełniającego mające zastosowanie przy wynagradzaniu za obowiązki powierzone w ramach realizacji projektów badawczych

  rola w projekcie

  stawka godzinowa brutto wynagrodzenia uzupełniającego

  Warunki zwiększające stawkę godzinową[1]

  projekt komercyjny[2]

   UMB jako lider projektu w konsorcjum

  budżet UMB o wartości od 300000 do 999999 zł

  budżet UMB o wartości >= 1 000 000 zł

  kierownik/koordynator projektu

  90 zł

  stawka godzinowa +30%

  stawka godzinowa +30%

  stawka godzinowa +10%

  stawka godzinowa +30%

  kierownik zadania/zadań

  70 zł

  doświadczony badacz[3] (wykonawca)

  50 zł

  początkujący badacz[4] (wykonawca)

  40 zł

  pracownik techniczny (wykonawca)

  40 zł

  osoba obsługująca projekt

  40 zł

   

   

  [1] przy spełnieniu kilku warunków zwiększających stawkę godzinową, zwiększenie stawki się sumuje, czyli np.: 90 zł + (30%+30%+30%)*90 zł, czyli 171 zł = stawka godzinowa brutto wynagrodzenia uzupełniającego kierownika projektu w przypadku projektu badawczego komercyjnego, w którym UMB jest liderem, a wartość budżetu UMB jest większa niż 1 000 000 zł

  [2] projekt komercyjny – projekt, w ramach którego finansowanie/dofinansowanie obejmuje prace rozwojowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  [3] doświadczony badacz - osoba ze stopniem doktora lub udokumentowanym doświadczeniem badawczym (przez doświadczenie badawcze rozumie się zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres min. 4 lat do prowadzenia działalności naukowej lub uczestniczenia w kształceniu doktorantów). Doświadczenie badawcze w niepełnym wymiarze godzin będzie liczone proporcjonalnie

  [4] początkujący badacz - osoba z mniejszym niż 4 lata stażem badawczym, która nie uzyskała jeszcze stopnia doktora. Staż naukowy liczy się od momentu, w którym osoba otrzymała stopień zawodowy uprawniający do podjęcia doktoratu, nawet jeśli doktoratu nigdy nie rozpoczęto ani nie przewidywano i w tym okresie prowadziła działalność naukową. Doświadczenie badawcze w niepełnym wymiarze godzin będzie liczone proporcjonalnie

  Zał. nr 6  do Zarządzenia Rektora nr 79/2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.