Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata/uczestnika studiów podyplomowych .
 • Ostatnia zmiana 04.04.2024 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata/uczestnika studiów podyplomowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata/uczestnika studiów podyplomowych
  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny
   w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, tel. 85 7485415, email: kancel@umb.edu.pl,
  2. w sprawach Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wysyłając informację na adres email: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,
  3. Dane osobowe przetwarzane będą wcelu rekrutacji na studia podyplomowe, a w przypadku przyjęcia na studia w celu zawarcia i realizacji umowy oraz w celu dydaktycznym, realizacji kształcenia i obsługi spraw uczestników oraz mogą być przetwarzane za Pani/Pana zgodą w celu  związanym z działalnością, promocją, budowaniem pozytywnego wizerunku Uczelni w przestrzeni publicznej i w mediach,
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  - art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej  

    zwanego RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy i  podejmowania działań przed zawarciem umowy,

  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce.

  - art. 6 ust. 1 lit. a zgoda na wykorzystanie wizerunku.

  1. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, firma Verbis.pl Sp. z o. o. współpracująca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy powierzenia, w zakresie obsługi informatycznej Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  2. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być inne podmioty na podstawie umowy powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji a po tym okresie dane osób, które nie zostaną przyjęte, będą przechowywane przez 6 miesięcy a dane osób, które zostaną uczestnikami studiów, będą przechowywane w zależności od rodzaju dokumentów, w których występują, maksymalnie 50 lat w aktach indywidualnych - zgodnie z wewnętrznymi przepisami archiwizacyjnymi,
  4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych,  prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na zasadach określonych w RODO, aby skorzystać z przysługujących praw można się kontaktować w sposób wskazany z pkt 2),
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO,
  7. Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będzie wykonywane profilowanie,
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.