Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin zajęć dydaktycznych.
 • Ostatnia zmiana 21.02.2022 przez II Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ

  Regulamin zajęć dydaktycznych

  Regulamin zajęć dydaktycznych prowadzonych w II Klinice Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UMB

   

  1. Regulamin zajęć w II Klinice Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UMB jest zgodny z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  2. Podczas ćwiczeń obowiązuje zmiana obuwia oraz posiadanie ubrania typu "scrubs" i stetoskopu (w przypadku Studentów Wydziału Lekarskiego).
  3. Torby, odzież wierzchnia itp. należy pozostawić w szatni studenckiej.
  4. Podczas zajęć zabronione jest samowolne opuszczanie pomieszczeń dydaktycznych.
  5. Student ma prawo przebywać na salach chorych jedynie za przyzwoleniem asystenta.
  6. Podczas zajęć obowiązuje wyłączenie telefonów komórkowych. Zabronione jest również używanie elektronicznego sprzętu nagrywającego (dyktafony, aparaty fotograficzne itp.)
  7. W trakcie zajęć student zobowiązany jest do profesjonalnego, kulturalnego zachowania w szczególności przestrzegania zasad tajemnicy lekarskiej.
  8. Student ma obowiązek być teoretycznie przygotowany do zajęć, co asystent ma prawo sprawdzić w formie ustnej lub pisemnej.
  9. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student jest zobligowany do punktualnego przychodzenia na zajęcia dydaktyczne. Osoby spóźnione mogą być niedopuszczone do uczestniczenia w zajęciach, co będzie równoznaczne z nieobecnością nieusprawiedliwioną.
  10. Nieobecność na poszczególnych zajęciach musi być usprawiedliwiona pisemnie. W przypadku komplikacji zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, w innych przypadkach – zaświadczenie dziekańskie. Zaświadczenie należy dostarczyć asystentowi w ciągu 7 dni od zakończenia zdarzenia.
  11. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują niemożliwością zaliczenia bloku i brakiem pozytywnego wpisu końcowego do dzienniczka zajęć.
  12. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej równej lub przekraczającej 2 dni zajęć student musi odrobić opuszczone zajęcia z inną grupą (po uzgodnieniu z asystentem).
  13. Wszelkie zmiany w przewidzianym czasie zajęć powinny być uzgodnione przez Starostę roku z koordynatorem ds. dydaktyki w Klinice.
  14. Każdego studenta bezwzględnie obowiązuje znajomość regulaminu BHP II Kliniki Nefrologii.
  15. W przypadku urazu, skaleczenia, bądź kontaktu z materiałem biologicznym należy niezwłocznie powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.
  16. Zaliczenie wpisywane jest na koniec zajęć, przez asystenta grupy, do indywidualnego dzienniczka zajęć na podstawie listy obecności, oceny kompetencji studenta w trakcie zajęć, wyników sprawdzianów pisemnych organizowanych podczas bloku i kompletnej historii choroby (III R).
  17. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu końcowego, obowiązuje sprawdzian poprawkowy. Termin sprawdzianu zostanie podany na stronie Kliniki, będzie to jeden termin dla wszystkich grup, pod koniec semestru.