Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin.
 • Ostatnia zmiana 15.12.2023 przez Zakład Medycyny Rodzinnej

  Regulamin

  Regulamin dydaktyczny

  V i VI roku Wydziału Lekarskiego

  z przedmiotu: Medycyna Rodzinna w roku akademickim 2023/2024

   

  1. Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym (rok 6) i letnim (rok 5).

  Miejsce zajęć:

  • Collegium Familiare, Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B

  Białystok, pierwsze piętro.

  • Praktyki lekarzy rodzinnych na terenie Białegostoku (szczegółową informację o przydziale do praktyk LR studenci otrzymują na początku bloku)
  1. Na zajęciach przy Mieszka I 4B obowiązuje studentów obuwie na zmianę, nie trzeba przynosić fartuchów.
  2. Na zajęcia w praktykach lekarzy rodzinnych należy zabierać ze sobą stetoskopy i fartuchy.
  3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w praktykach lekarzy rodzinnych poświadczana pieczątkami i podpisami osób prowadzących w specjalnie przygotowanych i wydawanych na początku bloku „książeczkach ćwiczeń”. Książeczki ćwiczeń należy składać w sekretariacie Zakładu, po zakończeniu zajęć.

   

  1. Zasady zaliczania nieobecności.

  Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach bez usprawiedliwienia i konieczności odrabiania łącznie na V i VI roku.

  W przypadku dodatkowych nieobecności (powyżej 1) w ramach odrabiania zaległości można uczestniczyć w zajęciach na ten sam temat z innym blokiem. Nieodrobione nieobecności będą zaliczane na koniec semestru w jednym terminie ustalonym ze starostą roku.

  Nie można umawiać się na egzaminy ustne w innych klinikach i zakładach w godzinach zajęć z medycyny rodzinnej. Jest to sprzeczne z Regulaminem Studiów.

   

  Nie wymagają odrabiania i zaliczania nieobecności z powodu urlopów dziekańskich z adnotacją bez konieczności odrabiania, hospitalizacji (do trzech dni). Nieobecność przez 5 dni ćwiczeniowych w ciągu jednego bloku może skutkować koniecznością powtórzenia semestru w następnym roku akademickim.

   

  1. Zasady oceniania studentów z przedmiotu medycyna rodzinna.

   

  Ocena końcowa z przedmiotu zależy od ilości zdobytych punktów z egzaminu końcowego na 6 roku.

  Zajęcia z medycyny rodzinnej kończą się EGZAMINEM po zakończeniu bloków w terminie uzgodnionym ze starostą roku. Egzamin będzie się składał z 50 pytań MCQ (1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź oraz 11 krótkich pytań otwartych, punktowanych od 0 do 2. Z egzaminu można maksymalnie otrzymać 72 punkty.

   

  System punktowy

   

  Zaliczenie

  Formuła

  Maksymalna liczba punktów do zdobycia

  Egzamin końcowy

  50 zadań testowych

   

  11 pytań otwartych

  50 pkt

   

  22 pkt

  Maksymalna ilość punktów

   

  50+22 = 72

  Punkty dodatkowe

  Konferencje, aktywności naukowe lub edukacyjne, prezentacje organizowane przez ZMR

  3

   

  Punkty dodatkowe stanowią dodatkową premię, nie są włączone do obliczania minimum wymaganego do zaliczenia przedmiotu.

   

  Do zaliczenia przedmiotu jest wymagane:

  • uzyskanie minimum 43 punktów
  • odrobienie lub zaliczenie wszystkich nieobecności
  • złożenie książeczek ćwiczeń
  • przygotowanie i przedstawienie prezentacji na uzgodniony temat

   

  Ocena końcowa według uzyskanej łącznej liczby punktów

   

  Liczba punktów

  Ocena

  0-42

  2

  43-49

  3

  50-56

  3,5

  57-61

  4

  62-65

  4,5

  66-72

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

  7. Student ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych w terminie podanym przez Kierownika Jednostki lub osoby przez niego wyznaczonej.

   

   

  Więcej informacji na naszej stronie internetowej: https://www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad-medycyny-rodzinnej-i-pielegniarstwa-srodowiskowego/dydakty

   

  Literatura

  1. Windak A., Chlabicz S.: Repozytorium Medycyny Rodzinnej 2023, Wydawnictwo: ZiZ Centrum Edukacji, ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków, www.zizce.edu.pl oraz Fundacja Zdrowia Publicznego www.fzp.com.pl

  2. Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A: „Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów” Wydawnictwo Termedia, Poznań 2015
    

  Literatura uzupełniająca:

  1. Chlabicz S., Łętowska I.: "Antybiotyki w medycynie rodzinnej" Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013

  2. Chlabicz S., Marcinowicz L.: Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną? PZWL, 2014