• 24.09.2013 Zaklad Farmakoterapii Monitorowanej

  Program nauczania

  1. Jednostka odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu:

  • Zakład Farmakoterapii Monitorowanej

  2. Kierownik:

  • prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlak

  3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu:

  • prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlak

  4. Wymiar godzinowy zajęć:

  • wykłady – 15 godz.
  • ćwiczenia – 30 godz.

  5. Forma zakończenia zajęć (forma zaliczeniowa):

  • egzamin w formie pisemnej (test)

  6. Cel nauczania:

  Podstawowym celem nauczania farmakologii jest przyswojenie przez studentów informacji dotyczących losu leków w ustroju, mechanizmu ich działania, efektów niepożądanych, toksycznych, a także ewentualnych interakcji, które mogą pojawić się w trakcie politerapii. Szczególna uwaga poświęcona jest modulacji parametrów biochemicznych oraz hematologicznych przez określone grupy farmaceutyków. Omawiane są również zasady monitorowania stężenia leku w płynach ustrojowych i interpretacja uzyskanych wyników w odniesieniu do leków o niskim współczynniku terapeutycznym.

  7. Formy nauczania:

  • wykłady
  • ćwiczenia

  8. Program nauczania:

  Nauczanie przedmiotu rozpoczyna się wprowadzeniem terminologii z zakresu farmakologii, omówieniem postaci farmaceutycznych preparatów leczniczych, sposobów podawania leków, elementów farmakokinetyki. Fundamentem farmakologii jest zrozumienie mechanizmów działania leków, a zatem w programie nauczania szczególny nacisk został położony na oddziaływanie substancji leczniczej z organizmem na poziomie komórkowym oraz molekularnym. W dalszym etapie wyjaśniane są zasady stosowania leków w określonych procesach patologicznych, wskazania do ich stosowania, objawy niepożądane, przeciwwskazania i interakcje. Każda grupa farmaceutyków jest charakteryzowana pod względem przydatności w terapii określonych schorzeń, z krytyczną oceną ich wartości terapeutycznej. Szczególną uwagą zwraca się na wyjaśnienie wpływu farmakoterapii na wyniki badań laboratoryjnych. W następnej kolejności omawiane jest bezpieczeństwo farmakoterapii, a także wprowadzane są elementy toksykomanii.

   

  1.      Elementy farmakologii ogólnej. Losy leków w organizmie. Podstawy farmakokinetyki.

  • przedmiot i zadania farmakologii
  • pochodzenie i nazewnictwo leków
  • drogi podawania leków
  • transport i dystrybucja leku
  • procesy biotransformacji substancji leczniczych
  • eliminacja leków i ich metabolitów z organizmu
  • matematyczny opis procesów kinetycznych, pojęcie kompartmentu
  • stężenie leku jako wypadkowa procesów wchłaniania i eliminacji
  • mechanizmy działania leków
  • receptory i wtórne przekaźniki
  • interakcje leków
  • czynniki modulujące działanie leków
  • działania niepożądane farmakoterapii

   

  2.      Farmakologia autonomicznego układu nerwowego

  • leki układu adrenergicznego
  • leki układu cholinergicznego

   

  3.      Farmakologia leków ośrodkowego układu nerwowego cz. I

  • leki przeciwpadaczkowe
  • farmakoterapia choroby Alzheimera
  • farmakoterapia parkinsonizmu
  • leki przeciwdepresyjne

   

  4.      Farmakologia leków ośrodkowego układu nerwowego cz. II

  • leki neuroleptyczne
  • premedykacja i znieczulenie ogólne
  • leki uspakajające i nasenne
  • premedykacja i znieczulenie ogólne
  • środki psychodysleptyczne i psychostymulujące

   

  5.      Leki wpływające na zakończenia czuciowe i ruchowe

  • środki znieczulające miejscowo
  • leki porażające zakończenia ruchowe

  Farmakoterapia bólu.

   

  6.      Leki modulujące czynność mięśnia sercowego

  • podstawy farmakologicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca
  • leki przeciwmiażdżycowe
  • farmakoterapia niewydolności mięśnia sercowego
  • standardy postępowania w terapii zaburzeń rytmu serca

   

  7.      Kolokwium I

   

  8.      Ogólne zasady farmakoterapii nadciśnienia tętniczego

  • leki moczopędne
  • b-adrenolityki
  • inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptorów angiotensynowych
  • antagoniści kanałów wapniowych
  • leki hipotensyjne działające ośrodkowo
  • a-adrenolityki

   

  9.      Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego

  • leki wpływające na mechanizmy krzepnięcia
  • środki modulujące hematopoezę

   

  10.   Farmakologia układu oddechowego

  • leki przeciwkaszlowe
  • leki wykrztuśne i sekretolityczne
  • stany spastyczne układu oddechowego – leki stosowane w astmie oskrzelowej

   

  11.   Leki modulujące czynność przewodu pokarmowego

   

  • farmakoterapia choroby wrzodowej żołądka
  • leki stosowane w chorobach wątroby
  • leki przeczyszczające i zapierające
  • leki wpływające na czynność zewnątrzwydzielniczą trzustki

   

  12.   Antybiotykoterapia

  • ogólne zasady chemioterapii
  • środki odkażające i antyseptyczne
  • antybiotyki b-laktamowe (penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy)
  • makrolidy
  • linkozamidy
  • antybiotyki aminoglikozydowe
  • tetracykliny
  • sulfonamidy

   

  13.    Farmakoterapia zakażeń grzybiczych, wirusowych i inwazji pasożytniczych

  • leki przeciwgrzybicze
  • leki przeciwwirusowe
  • środki stosowane w zakażeniach pierwotniakami
  • farmakoterapia zakażeń płazińcami i robakami obłymi

   

  13. Farmakologia układów hormonalnych

  • farmakoterapia cukrzycy
  • hormony płciowe, środki antykoncepcyjne
  • gruczoł tarczowy
  • przysadka i nadnercza

   

  14. Leki układu immunologicznego i leki przeciwnowotworowe

  • leki immunomodulujące
  • zasady chemioterapii nowotworów
  • terapia genowa chorób rozrostowych

   

  15. Kolokwium II

   

  Student po zakończeniu nauczania przedmiotu powinien:

  • opanować podstawową wiedzę w zakresie farmakokinetyki oraz farmakodynamiki leków
  • dysponować wiedzą z zakresu możliwych do wystąpienia interakcji zachodzących
  • zarówno pomiędzy jednocześnie stosowanymi preparatami farmaceutycznymi
  • posiadać podstawową wiedzę w zakresie farmakologii narządowej
  • nabyć umiejętność interpretacji wyników badań laboratoryjnych u chorych poddanych farmakoterapii
  • swobodnie korzystać z dostępnych baz danych dotyczących farmakologii(internet, czasopisma naukowe, podręczniki)