Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akademickie Biuro Karier.
 • Akademickie Biuro Karier.
 • Ostatnia zmiana 26.03.2020 przez Administrator UMB

  Akademickie Biuro Karier

   

  W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Biuro Karier umożliwia prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego realizowanego w ramach Zadania 6 „Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier”  projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w formie zdalnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy.

   

  W dniu 1 października 2019 roku Biuro Karier rozpoczęło realizację Zadania 6 „Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier” w ramach projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

   

  Celem głównym Zadania 6 jest świadczenie zróżnicowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów form wsparcia, w ramach przygotowania ich do wejścia na rynek pracy, poprzez udostępnienie usług o charakterze doradczym.

   

  Przewiduje się następujące formy wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe - spotkania z doradcą zawodowym mające na celu m.in. zbadanie poziomu kompetencji społecznych, identyfikację potencjału zawodowego i ocenę preferencji zawodowych oraz wspólny wybór dalszej ścieżki rozwoju zawodowego i stworzenie Indywidualnego Planu Działania
  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej - forma skierowana do studentów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej obejmująca m.in. opracowanie Indywidualnego Planu Działania pod kątem założenia własnej firmy
  • grupowe poradnictwo zawodowe – poświęcone przygotowaniu studentów do tworzenia CV oraz rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami,
  • warsztaty z zakresu pracy zespołowej z elementami komunikacji oraz z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej z elementami Desighn Thinking.

   

  Rekrutacja rozpoczęła się w październiku 2019 r. i prowadzona będzie w sposób ciągły do czerwca 2022 roku.

   

  Studenci zainteresowani uczestnictwem, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Karier osobiście w formie papierowej.

   

  Po weryfikacji złożonego Formularza zgłoszeniowego i podjęciu decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu, pracownicy Biura Karier poinformują Studenta (w sposób mailowy lub telefonicznie) w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia, o zakwalifikowaniu się do Projektu i dacie oraz miejscu pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.

   

  Kryteria rekrutacyjne

  1. ocena statusu na rynku pracy - na dzień przystąpienia do projektu wymagany jest status osoby biernej zawodowo (student),
  2. ocena zgodności roku i kierunku kształcenia z wymogami projektowymi (grupa docelowa)
  3. kolejność nadesłania prawidłowo wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych. W przypadku błędnie lub niekompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, student proszony będzie (drogą mailową lub telefoniczną) o jego stosowne uzupełnienie i dostarczenie do ABK w terminie 7 dni od przekazania tej informacji.

   

  Więcej informacji:

  Biuro Karier

  ul. J. Kilińskiego 1,prawe skrzydło Pałac Branickich (I piętro, pok.105),

  tel. 85 748 58 09

  e-mail: bk@umb.edu.pl.

   

  POWRÓT