• Ostatnia zmiana 10.08.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenia

   

  SZKOLENIA OTWARTE

   

  • SZKOLENIE „Curriculum Gnatologia i Okluzja w zakresie stomatologii interdyscyplinarnej”

   

  Modułowe szkolenie dla 7 lekarzy dentystów z zakresu Curriculum Gnatologii i Okluzji w zakresie stomatologii interdyscyplinarnej wg szkoły prof. R. Slavicka i jego zespołu VieSID (Vienna School of Interdisciplinary Dentistry) obejmujące 150 godzin zegarowych wykładów i ćwiczeń praktycznych, kończące się egzaminem oraz otrzymaniem oficjalnego certyfikatu VieSID.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  I. PROTOKÓŁ DIAGNOSTYCZNY PACJENTA VIESID

  II. BADANIE MIĘŚNI

  III. BADANIE NERWÓW CZASZKOWYCH

  IV. BADANIE MANUALNE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

  V. KONDYLOGRAFIA

  VI. ANALIZA ZDJĘCIA CEFALOMETRYCZNEGO

  VII. ANALIZA MODELI W ARTYKULATORZE

  VIII. DIAGNOSTYKA I LECZENIE BRUKSIZMU

  IX.PODSTAWY WAX UP I KLASY

  X.METODY USTALANIA POZYCJI REFERENCYJNEJ I POZYCJI TERAPEUTYCZNEJ,

  XI.WADY ZGRYZU

  XII.FUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

   

  • SZKOLENIE „VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej”

   

  Szkolenie modułowe, dedykowane 4 wykładowcom akademickim UMB (prowadzącym zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne), poszerzające wiedzę z zakresu Gnatologii i Okluzji w Stomatologii Interdyscyplinarnej wg koncepcji szkoły wiedeńskiej prof. Rudolfa Slavicka.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • Zapoznanie z koncepcją prof. Slavicka.
  • Klasy zgryzowe i szkieletowe.
  • Sekwencyjny wax-up w różnych klasach zgryzowych.
  • Budowa i działanie stawu skroniowo-żuchwowego.
  • Krzywa Spee, Krzywa Wilsona
  • Analiza i pomiar płaszczyzny okluzyjnej, rola płaszczyzny okluzyjnej.
  • Korelacji płaszczyzn i kątów podczas żucia.
  • Obliczania prawidłowego kąta płaszczyzny okluzyjnej, prowadzeń oraz inklinacji guzków.
  • Diagramy, analiza i pomiar nachylenia stoku siekaczy górnych.
  • Przygotowywanie prawidłowych modeli.
  • Montaż łuku twarzowego, arbitralny i osiowy.
  • Artykulator Reference SL i wykorzystanie jego elementów (w tym wariator pozycji kłykciowej)
  • Analiza funkcjonalna modeli w różnych klasach zgryzowych.
  • Porównywanie pozycji ICP i RP.
  • Analiza pierwszych kontaktów.
  • Wykonywanie wax-upów diagnostycznych do ortodoncji.
  • Zasady działania kompasu okluzyjnego i jego wpływ na morfologię zębów i funkcję narządu żucia.
  • Nauka protokołów dokumentacji.
  • Nauka odczytu wykresów z axiografii, poznanie mechanizmów kompensacyjnych.
  • Odczytywanie przeprowadzonej przez lekarza stomatologa diagnostyki oraz metody realizowania zleconego planu leczenia pacjentów z problemami stawowymi, wymagających długotrwałej rehabilitacji oraz interdyscyplinarnego podejścia.Planowanie wszelkiego rodzaju prac protetycznych według indywidualnych nastawień artykulatora i odczytów z kondylografii.
  • Wykorzystywanie mechanizmów kompensacyjnych w różnych klasach zgryzowych i szkieletowych.
  • Szyny zgryzowe: rehabilitacyjne, deprogramujące, miopatyczne, repozycyjne.
  • Rola retrusive stop i retrusive guidance. Rola retrusive guidance w szynach.
  • Fotografia i dokumentacja modeli w wiedeńskim protokole.
  • Bruxchecker.

   

  SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

   

  • SZKOLENIE „Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę”

  Cykl szkoleń w ramach „Akademii Metody Gerbera” obejmuje 7 kursów (każdy trwający trzy dni i min. 33 godziny zegarowe), czyli łącznie 21 dni szkoleniowych (min. 231 godzin zegarowych). Szkolenie prowadzone będzie w trzech grupach liczących 9-10 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 29.

  Szkolenie dedykowane nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu protetyki stomatologicznej według koncepcji prof. A. Gerbera w zakresie wykonawstwa klinicznego i laboratoryjnego protez całkowitych.

  Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, zapoznanie się z koncepcją prof. A. Gerbera metody zintegrowanej rehabilitacji narządu żucia, oraz opracowanie metodologii jej przekazu studentom kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz Technik Dentystycznych.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  1. „Teoria neuro-mięśniowa prof. A. Gerbera” w planowaniu rehabilitacji protetycznej.
  2. „Podłoże protetyczne” - podstawy rejestrowania i analiza punktów referencyjnych.
  3. „Diagnostyka instrumentalna s. s. ż.” - analiza patologii i rejestracja równowagi ortopedycznej narządu żucia.
  4. „Planowanie leczenia ortodontycznego i protetycznego” w oparciu o diagnostykę instrumentalną s. s. ż. oraz indywidualną rejestrację położenia płaszczyzny estetycznej „Pro-cor”.
  5. „Gerberowska Teoria Kłykcia /Condylar theory/” w konstruowaniu zwarcia u pacjentów z wykluczeniem implantacji postępowanie kliniczne i laboratoryjne.
  6. Szyny zwarciowe: rodzaje, wskazania, wykonanie, efekty kliniczne - leczenie wspomagane multidyscyplinarnie.
  7. „Zasady planowania i odtwarzania okluzji w odbudowach tymczasowych i stałych z uwzględnieniem parametrów indywidualnych” - zarządzanie zwarciem dla utrwalenia prawidłowej funkcji i idealnej estetyki / podstawy postępowania klinicznego i lab.

   

  Dzięki wiedzy i kompetencjom nabytym podczas szkolenia, nauczyciele akademiccy (biorący udział w szkoleniu) przeprowadzając modyfikacje programów kształcenia na UMB, opracują zintegrowany program kształcenia przekazu koncepcji prof. A. Gerbera w oparciu o metodę werbalną (dyskusje w grupach, wykłady), metodę wizualną (demonstracje wizualne, prezentacje multimedialne) oraz metody dydaktyczne, w których studenci będą musieli opracowywać tematy sami, a następnie uczyć się nawzajem. W metodologii przekazu koncepcji użyte zostaną takie narzędzia jak obserwacja, pomiary, nauczanie nieformalne, dyskusje dydaktyczne, studia przypadków etc. Nauczyciele akademiccy będą musieli wziąć pod uwagę rozwój takich kluczowych kompetencji jak: umiejętność uczenia się, komunikacji, komunikacji w języku obcym (angielskim), umiejętności informatyczne, kompetencje naukowo techniczne.

   

   

  • SZKOLENIE „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”.

  Szkolenie dedykowane jest 8 nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, poszerzające wiedzę z zakresu ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem pracy na 4 i 6 rąk. W programie szkolenia zostanie uwzględniony aspekt podniesienia kompetencji dydaktycznych kadry w zakresie umiejętności konstruowania konspektów i scenariuszy zajęć praktycznych z wykorzystaniem ergonomii (praca na 4 i 6 rąk).

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • Wprowadzenie do ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym
  • Prawidłowa pozycja pacjenta i członków zespołu stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy asysty
  • Strefy pracy i ich organizacja w pracy na 4 i 6 rąk
  • Strefa transferowa i jej organizacja
  • Zasady przekazywania narzędzi i materiałów w pracy na 4 i 6 rąk
  • Aranżacja pola operacyjnego
  • Zasady pracy na 4 ręce
  • Zasady pracy na 6 rąk
  • Praca w powiększeniu
  • Wykorzystanie symulacji w nauczaniu ergonomii pracy na 4 i 6 rąk
  • Konstruowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ergonomii pracy na 4 i 6 rąk

   

  • SZKOLENIE „Skanowanie wewnątrzustne"

  Szkolenie dedykowane 22 nauczycielom akademickich UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, wprowadzającego do zagadnień stomatologii cyfrowej w zakresie skanowania wewnątrzustnego. Szkolenie obejmie 10 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwi uczestnikom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, a następnie wykonania propozycji zmian w druku 3D.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  1. Komunikacja pacjent-lekarz-laboratorium w stomatologii cyfrowej
  2. Prezentacje przypadków klinicznych - protokoły cyfrowe
  3. Prezentacja skanerów wewnątrzustnych – rodzaje
  4. Procedury kliniczne wykonania wycisku optycznego w zależności od rodzaju uzupełnienia protetycznego – jak przygotować podłoże protetyczne?
  5. Techniki skanowania
  6. Możliwości rejestracji zwarcia
  7. Problemy i błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania skanera
  8. Przygotowanie pliku do przesłania
  9. Praktyczne wykorzystanie skanera wewnątrzustnego przez uczestników szkolenia
  10. nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL
  11. projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny

   

   

  • SZKOLENIE „Wax up realistyczny”

  Szkolenie skierowane jest do 7 nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych (3 godz. wykładów i 5 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • Morfologia i histologia zębów naturalnych;
  • Wax-up i jego rola w estetycznych odbudowach bezpośrednich;
  • Ocena struktury powierzchni zębów naturalnych, ich transparencji i opalescencji;
  • Wykonanie na modelu gipsowym zęba siecznego w wosku (wax-up) z odtworzeniem naturalnego koloru;
  • Wykonanie klucza do mock-up w celu kontroli preparacji zęba; rodzaje stosowanych kluczy. Techniki flow injection.

  Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. Kompetencje te umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB w zakresie wprowadzenia bloku Projektowanie Uśmiechu oraz pozwolą dydaktykom prowadzić zajęcia z uwzględnieniem odczytywania danych klinicznych i na ich podstawie wykonywać modele woskowe przyszłego uzębienia pacjenta. Tak przyjęta forma szkolenia przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne, m. in. pozwoli na wprowadzenie nowych narzędzi dydaktycznych, tj. wax-up i mock up, które będą wykorzystane jako narzędzia treningowe podczas leczenia pacjentów. Uzyskane umiejętności będą wykorzystane w trakcie zajęć praktycznych ze studentami V roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

   

  • SZKOLENIE „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna”

   

  Szkolenie skierowane do 7 nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych (4 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie.

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  a) Podstawowe pojęcia z zakresu fotografii;

  b) Wybór odpowiedniego sprzętu fotograficznego i pomocniczego do sporządzania dokumentacji fotograficznej pacjenta;

  c) Główne zasady wykonywania fotografii zewnątrzustnej i wewnątrzustne;

  d) Liczba i rodzaje fotografii wewnątrzustnych i zewnątrzustnych niezbędnych do stworzenia dokumentacji fotograficznej pacjenta.

   

  Tak przyjęta forma szkolenia przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi dydaktykom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem: wykonywania wewnątrz- i zewnątrzustnej fotografii, obsługi sprzętu cyfrowego, w tym ustawiania parametrów sprzętu, wykonywania dokumentacji fotograficznej i usprawnienia komunikacji z pacjentem w laboratorium protetycznym. Szkolenie fotograficzne umożliwi wprowadzenie nowoczesnego sposobu prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem fotografii cyfrowej do wykonywania analizy estetycznej pacjenta.