• Ostatnia zmiana 02.07.2021 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Aktualnie otwarte konkursy

   

  Narodowe Centrum Nauki

  Konkurs MAESTRO 13

  Adresatami konkursu są doświadczeni naukowcy, którzy planują realizację projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

  Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora, który w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

  1. opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych,
  2. kieruje lub kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
  3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

  - był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,

  - opublikował co najmniej jedną monografię,

  - wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,

  - zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,

  - jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,

  - ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

  W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

  Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 13 w systemie ZSUN/OSF

  Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

  Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj oraz pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków składanych do:

   

  Konkurs SONATA-BIS 11

  Adresatami konkursu są osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

  1. jest, aby osoby te w swoim dorobku naukowym posiadały co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.

  Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy, to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2011 r.). Okres ten może być przedłużony w przypadkach określonych w regulaminie konkursu.

  W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

  Uwaga! W konkursie SONATA BIS kierownikiem projektu nie może być osoba wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS, dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

  Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 11 w systemie ZSUN/OSF.

  Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

  Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków składanych do:

   

  WEAVE-UNISONO - Narodowe Centrum Nauki ogłasza międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

  Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z krajów: Austrią, Czechami, Słowenią, Szwajcarią, Niemcami w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

  • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych. (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;
  • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

  Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski (zwanych dalej polskimi zespołami badawczymi), które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii (zwanymi dalej partnerskimi zespołami badawczymi) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

  W konkursie Weave-UNISONO będą również finansowane trójstronne projekty badawcze składane przez zagraniczny zespół badawczy wnioskujący do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, planowane do realizacji wraz z polskim zespołem badawczym wnioskującym do NCN oraz przy udziale innego zagranicznego zespołu badawczego wnioskującego o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave do właściwej dla niego instytucji współpracującej z daną agencją wiodącą.

  Dzięki temu możliwa będzie również współpraca z zespołami z: Luksemburga (finansowanymi przez FNR - Luxembourg National Research Fund); Belgii – Flandrii (finansowanymi przez FWO - Research Foundation – Flanders); Belgii – Walonii (finansowanymi przez F.R..S.- FNRS - Fund for Scientific Research - Wallonia-Brussels); Chorwacji (finansowanymi przez HRZZ - Croatian Science Foundation).

  Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą. W konkursie Weave-UNISONO w 2021 r.. rolę agencji wiodącej mogą pełnić wyłącznie: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG.

  Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy musi złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego ZSUN/OSF wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej. Wniosek wspólny musi zostać przygotowany przez współwnioskodawców, zgodnie z wymogami określonymi w konkursie agencji wiodącej, otwartym na potrzeby programu Weave, i musi obejmować wszelkie wymagane przez tę agencję dokumenty. Kompletny wniosek wspólny musi zostać złożony do agencji wiodącej przez wnioskodawcę koordynującego, afiliowanego w kraju agencji wiodącej, w wymaganym przez tę agencję terminie.

  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.

  Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy.

  UWAGA: w przypadku projektów badawczych, w których realizację zaangażowane będą partnerskie zespoły badawcze z Czech lub Niemiec lub Słowenii, ubiegające się o środki finansowe w GAČR lub DFG lub ARRS, czas trwania projektu może wynosić maksymalnie 36 miesięcy.

  Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery, a projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

  Dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu obowiązany jest kierować kierownik polskiego zespołu badawczego.

  Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec niezależnie od etapu kariery. Kierownik partnerskiego zespołu badawczego musi spełniać wymogi właściwej instytucji finansującej badania naukowe.

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków uprzejmie proszę o kontakt z Panią Magdaleną Bogdan (tel. 85 748 5655, e-mail: magdalena.bogdan@umb.edu.pl)

  MINIATURA 5 - konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł.

  W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

  Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

  W konkursie mogą wziąć udział osoby:

  1. które są zatrudnione w UMB na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku,

  2. posiadające w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę;

  3. które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

  W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

  Naukowiec starający się o przyznanie grantu nie może być wnioskodawcą lub kierownikiem projektu we wniosku złożonym do NCN, a także kierownikiem projektu w projekcie badawczym realizowanym lub zakończonym, który jest lub był finansowany ze środków NCN ani być laureatem organizowanych przez NCN konkursów na stypendia doktorskie lub staże.

  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

  Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r, godz. 16:00.

  UWAGA: Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

  W przypadku zainteresowania konkursem proszę o kontakt z Magdaleną Bogdan (email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 857485655) lub Anną Łabieniec-Matusiewicz (email: anna.labieniec-matusiewicz@umb.edu.pl, tel. 857485514).

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą konkursów na 2021 r. prezentowaną przez NCBR:

  https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow-2021

  Zainteresowanych prosimy o kontakt: dre@umb.edu.pl (Dział Rozwoju i Ewaluacji UMB)

   

  TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund

  Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Finansowaniem objęte będą projekty z zakresu nowej generacji immunoterapii nowotworów (TME):

  Aim 1: Identification and validation of TME subclasses and their contribution to the resistance mechanisms: Translational research using tumour samples collected from retrospective and/or prospective cohorts of patients.

  1.1 Dissection of tumour cells/tumour-infiltrating immune/stromal cells and identification of TME subclasses (single-cell analyses, mass cytometry, imaging, multidimensional immunohistochemistry, etc.) for TME studies (3D culture systems; patient-derived organoids; patient-derived xenografts; syngeneic, genetically modified and chemical carcinogenesis-induced mouse models, etc.).

  1.2 Definition of the contribution of TME to resistance mechanisms and identification of new therapeutic targets through multiomics (epigenomic, transcriptomic, proteomic, metabolomics, studyof the microbiome and virome, etc.) to assess functional characteristics of TME-tumour cell interplay within the primary tumour and/or metastases (e.g the underlying signaling, the transcriptional landscape, the cell-cell communication, the network regulation of immune cells, etc.), to identify candidate TME targets and to assess the activity of pathway-targeting agents.

  1.3 Development of tools capable of predicting treatment efficacy and tumour recurrence using minimally- or noninvasive techniques (generation of algorithms modelling the network dynamics, predictive models based on artificial intelligence, integrating -omics data and network approaches). Development of robust noninvasive biomarkers of disease course (radiomics, cell-free circulating tumour DNA, miRNA signatures, circulating tumour cells, etc.). Sex/gender impact must be considered

  Aim 2: Targeting TME to improve efficacy of immunotherapy in human patients.

  2.1 Development of new precision therapeutic strategies that may prevent human tumour recurrence or resistance (T-cell-based cancer immunotherapies, immune checkpoint blockers (ICBs), chimeric antigen receptor (CAR)-T-cells, preventive and therapeutic vaccines, etc.).

  2.2 Evaluation in translational studies of the impact of TME on treatment efficacy and patient outcome (clinical utility of specific TME feature detections or identifications, clinical utility of specific intratumour or peripheral blood immune biomarkers, sex/gender impact, etc.).

  2.3 Phase I and II clinical trials (combinations of available treatments, new therapeutic strategies, new administration schemes, etc.) targeting, or preventing resistance of multiple TME features. Particular attention should be given to gender balance inclusion in order to intercept sex/gender differences and to determine if there is an association between sex/gender and treatment response.

  Nabór wniosków jest dwuetapowy:

  do 29 czerwca 2021 r.; godz. 12.00 składać należy wnioski wstępne (pre-proposal)

  do 20 grudnia 2021 r. godz. 12:00 składać należy wnioski pełne (full proposal)

  Skład konsorcjum:

  Do konkursu może przystąpić: Mikrofirma, Mała i średnia firma, Duża firma, Konsorcjum, Uczelnia, Jednostka naukowa, która utworzy konsorcjum z jednostkami z następujących państw:

  Austria, Belgia, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy, Tajwan, Turcja

  W skład konsorcjum muszą wchodzić min. 3 jednostki i max. 6 jednostek z różnych krajów, w których uczestniczą instytucje finansujące.

  Budżet konkursu wynosi 1 200 000 euro na wszystkie projekty z udziałem polskich partnerów (Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 06.04.2021 r. – 4,5914 PLN)

  Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny od 20 kwietnia 2021 na międzynarodowej stronie konkursu: https://ptoutline.eu/app/transcan2021

  Organizatorem konkursu jest Sekretariat programu TRANSCAN-3: Joint Call Secretariat

  Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, Italy, Silvia Paradisi Email: jtc2021@transcan.eu

  W przypadku zainteresowania konkursem proszę o kontakt z Ewą Andruszkiewicz (email: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 856865118).

   

  INFOSTRATEG

  Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

  Konkurs obejmuje dwa tematy – pierwszy i ósmy - z zakresu tematycznego Programu:

  · TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;

  · TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*; (*konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym)

  Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

  Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

  · Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;

  · Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;

  · Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych.

  Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania.

  Całkowity budżet konkursu to 60 000 000 zł.

  Kwota ta została podzielona po równo na dwa tematy wskazane w zakresie tematycznym konkursu:

  · budżet dla TEMATU 1 – 30 000 000 zł;

  · budżet dla TEMATU 8 – 30 000 000 zł.

  Zakończenie naboru wniosków: 06 lipca 2021 r., godz. 16:00

  Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). (link do systemu – aktywny od dnia 07 maja 2021 r.).

  W przypadku zainteresowania konkursem proszę o kontakt z Magdaleną Bogdan (email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 857485655).

   

  TANGO

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i przedsiębiorców do aplikowania w piątym konkursie wspólnego przedsięwzięcia TANGO. Konkurs jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

  Adresatami piątego konkursu TANGO są jednostki naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe prowadzące prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

  W konkursie nie ma ograniczeń tematycznych.

  Przewidziane są trzy ścieżki aplikowania (A, B, C), w zależności od stopnia zaawansowania badań w projekcie bazowym.

  Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe. W zbiorze konkursów, z których mogą pochodzić projekty bazowe w Ścieżce A oraz C, znajdują się wszystkie konkursy krajowe oraz międzynarodowe Narodowego Centrum Nauki, z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA. Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest natomiast projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

  Różnice w poszczególnych ścieżkach dotyczą też m.in. celu, adresatów i zakresu finansowanych prac:

  • Ścieżka A – celem jest znalezienie partnera gospodarczego zainteresowanego współpracą przy dalszej realizacji projektu w ramach Ścieżki B. Wnioskodawcami mogą być w tym przypadku jednostki naukowe. Dofinansowanie – maksymalnie 250 tys. zł na projekt – obejmuje prace koncepcyjne oraz badawczo-rozwojowe. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 6 mln zł.
  • Ścieżka B – adresowana jest do podmiotów, które już pozyskały partnera gospodarczego w ramach TANGO. Wnioski mogą składać konsorcja jednostek naukowych oraz przedsiębiorców, z jednostką naukową jako liderem konsorcjum. Dofinansowanie – maksymalnie 3 mln zł – obejmuje badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 6 mln zł.
  • Ścieżka C – stworzona z myślą o podmiotach, które pozyskały partnera gospodarczego poza TANGO. Wnioskodawcami mogą być konsorcja jednostek naukowych (lider) oraz przedsiębiorców. Dofinansowanie – maksymalnie 3 mln zł – obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz element koncepcyjny. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 18 mln zł.

  W przypadku Ścieżki B oraz C warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu.

  Zgodnie z celami programu, na etapie oceny merytorycznej eksperci będą oceniać projekty m.in. przez pryzmat zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia rezultatów. Istotne są także takie kryteria, jak cel projektu oraz prawa własności intelektualnej, potencjał do realizacji planowanego przedsięwzięcia czy nowość i konkurencyjność jego rezultatów.

  Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

  Ścieżka A – 250 000 zł (w tym maksymalnie 150 000 zł na prace B+R);

  Ścieżka B – 3 000 000 zł;

  Ścieżka C – 3 000 000 zł (w tym maksymalnie 100 000 zł na prace koncepcyjne).

  Harmonogram konkursu

  Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 lutego 2021 r.

  Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00)

  Wyniki konkursu: do 8 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków.

  Sposób składania wniosków

  Wyłącznie w systemie informatycznym: https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na stornie NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/tango-v
  W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o kontakt z Panią Mariolą Maciejak z Działu Rozwoju i Ewaluacji, e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. (85) 686 5229.

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   

  Wybrane otwarte konkursy z Horyzontu 2020

   

  Zachęcamy do śledzenia Funding and Tenders portal Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

  W przypadku zainteresowania konkursami finansowanymi ze środków Horyzont 2020 prosimy o kontakt z Panią Marią Szlachtą (email: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116).