Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualnie otwarte konkursy.
 • Ostatnia zmiana 30.09.2022 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Aktualnie otwarte konkursy

   

  Narodowe Centrum Nauki

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do składania wniosków o finansowanie Państwa badań przez Narodowe Centrum Nauki. O finansowanie mogą starać się naukowcy na wszystkich etapach kariery oraz badacze z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce. Aplikowanie w konkursach zewnętrznych jest znakomitą szansą na rozwój naukowy.

  DLA WSZYSTKICH NAUKOWCÓW

  OPUS 24 to konkurs otwarty dla szerokiego grona badaczy, w którym można zaplanować realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem. Współpraca międzynarodowa może obejmować wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich urządzeń badawczych, może także odbywać się w ramach Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave l lub w innej formie.

  W konkursie OPUS 24 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 350 mln zł.

  Warunki konkursu

   

  WSPARCIE NAUKOWCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH KARIERĘ

  W konkursie SONATA 18 o środki na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego mogą ubiegać się początkujący badacze. Warunkiem udziału jest uzyskanie stopnia doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2 lub 3 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 120 mln zł.

  Warunki konkursu

   

  SZANSA DLA DOKTORANTÓW

  PRELUDIUM BIS 4 to konkurs, którego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej. Budżet może obejmować środki na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 3 lub 4 lata. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu PRELUDIUM BIS odbędą także zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) trwające od 3 do 6 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

  Warunki konkursu

   

  POLONEZ BIS 3 – konkurs dla zagranicznych naukowców

  POLONEZ BIS to program wspierający mobilność naukowców do Polski, dofinansowany z programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Umożliwia on naukowcom przyjeżdżającym z zagranicy realizację ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach. Adresatami konkursu są naukowcy, którzy mają stopień doktora lub przynajmniej cztery lata pełnoetatowego doświadczenia badawczego, oraz którzy w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu nie przebywali, nie byli zatrudnieni ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy i nie kierowali w tym czasie żadnym projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce. Budżet konkursu to 27 mln zł.

  Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

  Warunki konkursu & Strona Polonez BIS

  UWAGA: Nabór wniosków do konkursów: OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS, POLONEZ BIS w systemie OSF zostaje zamknięty w dniu 15 grudnia 2022 r.

   

  MIĘDZYNARODOWY KONKURS Weave-UNISONO

  Weave-UNISONO to międzynarodowy konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii-Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

  Warunki konkursu

  Wnioski krajowe należy wysłać do NCN w ciągu 7 dni po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej.

   

  Konkurs CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania

  CHIST-ERA finansuje projekty badawcze w ramach trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką:

  1. Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;

  2. ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user;

  3. Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

  O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

  Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

  Warunki konkursu

  Termin składania wniosków wspólnych: 14 grudnia 2022 r., termin składania wniosków krajowych: 21 grudnia 2022 r.

   

  Drugi konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności - BiodivERsA+: „Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society” (BiodivMon)

  Projekty finansowane w ramach BiodivERsA+ powinny skupiać się na doskonaleniu istniejących metod lub opracowywaniu i ocenie nowych, które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stanu różnorodności biologicznej, jej dynamiki i tendencji w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych.

  Celem konkursu jest również wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach oraz wykazywaniu możliwości wykorzystania informacji z monitoringu w procesie wprowadzenia zmian w polityce transformacyjnej i zarządzaniu.

  O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

  Warunki konkursu

  Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals): 9 listopada 2022 r.

  Zachęcamy Państwa do kontaktu z Działem Rozwoju i Ewaluacji, który z chęcią pomoże przy wszelkich formalnościach związanych ze składaniem wniosku:

   

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   

   

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą konkursów na 2022 r. prezentowaną przez NCBR:

  https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow-2022

  Zainteresowanych prosimy o kontakt: dre@umb.edu.pl (Dział Rozwoju i Ewaluacji UMB)

   

  Ministerstwo Edukacji i Nauki

   

   

  Wybrane otwarte konkursy z Horyzontu 2020

   

  Zachęcamy do śledzenia Funding and Tenders portal Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

  W przypadku zainteresowania konkursami finansowanymi ze środków Horyzont 2020 prosimy o kontakt z Panią Marią Szlachtą (email: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116).