• Ostatnia zmiana 01.08.2022 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Aktualnie otwarte konkursy

   

  Narodowe Centrum Nauki

   

  SONATA BIS 12

   

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania wniosków w dwunastej edycji konkursu SONATA BIS na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

  Adresatami konkursu są osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

  Wymagane jest, aby osoby te w swoim dorobku naukowym posiadały co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych w dokumentacji konkursowej przypadkach.

  W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

  Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

  Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 12 to 120mln zł.

  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl/ zgodnie z procedurą składania wniosków: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/procedura_skladania_wniosku_do_ncn_06_2022.pdf.

  Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dot. wypełniania wniosków: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/sonata-bis12-wytyczne-wypelnianie-wniosku.pdf

  Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w ogłoszeniu https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków uprzejmie proszę o kontakt z Panią Agnieszką Szklarzewską. (tel. 85 748 5655, e-mail: agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl) lub Panią Mariolą Maciejak (tel. 85 686 5229, e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl).

   

  MAESTRO 14

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

  W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

  Budżet konkursu MAESTRO 14 wynosi 20 mln zł.

  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

  Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 14 w systemie OSF.

  Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

  Proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

  UWAGA: nowy wymóg dla osób, które kierowały lub kierują projektem MAESTRO i planują złożenie kolejnego wniosku
  w obecnym konkursie.

  W obecnej edycji konkursu MAESTRO 14, kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego projektu badawczego w konkursie MAESTRO pod warunkiem, że spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  • jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC);
  • w okresie ostatnich 5 lat wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC,
   a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

   

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków uprzejmie proszę o kontakt: e-mail dre@umb.edu.pl.

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   

   

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą konkursów na 2022 r. prezentowaną przez NCBR:

  https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow-2022

  Zainteresowanych prosimy o kontakt: dre@umb.edu.pl (Dział Rozwoju i Ewaluacji UMB)

   

  Ministerstwo Edukacji i Nauki

   

   

  Wybrane otwarte konkursy z Horyzontu 2020

   

  Zachęcamy do śledzenia Funding and Tenders portal Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

  W przypadku zainteresowania konkursami finansowanymi ze środków Horyzont 2020 prosimy o kontakt z Panią Marią Szlachtą (email: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116).