Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zestawienie projektów do 2020r..
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 26.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Zestawienie projektów do 2020r.

  PROJEKTY BADAWCZE NA UMB OD 2009 DO 2020

  Od 2009 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku aż 215 wniosków otrzymało finansowanie z różnych instytucji, firm oraz osób prywatnych finansujących wspierających finansowo badania naukowe. Wśród instytucji możemy wyróżnić: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Komisję Europejską (KE), Agencję Badań Medycznych (ABM) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). Fundacje, które wsparły nasze badania to: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Naukowa Fundacja Polpharmy oraz ERSTE FOUDATION. Firmy, które nawiązały z nami współpracę naukową to m.in.: Biokom Diagnostyka, Firma Pfizer, Immudex, Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o..

   

  Zgromadzone przez ponad 11 lat dane uwzględniają projekty badawcze, w których UMB jest jedynym wykonawcą oraz projekty, w których jest liderem lub partnerem. Poniżej przedstawiono wybrane dane statystyczne dotyczące zrealizowanych oraz realizowanych projektów. 

   

  Na wykresie 1 przedstawiono procentowy podział środków przyznanych przez podmioty zewnętrzne finansujące badania. W 2011 r. powstało Narodowe Centrum Nauki, które przejęło część projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Procentowy udział kosztów przeniesionych z MNiSW do NCN oznaczono jako „MNiSW/NCN”.

   

  Wykres 1. Procentowy podział przyznanych środków w podziale na instytucje zewnętrzne

   

  Na Wykresie 2 przedstawiono liczbę projektów, któe otrzymały finansowanie w podziale na zewnętrzne instytucje finansujące badania naukowe.

   

  Wykres 2. Liczba projektów na UMB w podziale na wybrane instytucje finansujące

   

  Największym zainteresowaniem wśród naukowców uczelni cieszą się konkursy finansowane ze środków NCN, które oferuje konkursy naukowcom na każdym etapie kariery. Dla młodych naukowców bez stopnia naukowego doktora przewidziane są konkursy PRELUDIUM oraz PRELUDIUM BIS. Dla osób z doktoratem z kilku- lub kilkunastoletnim doświadczeniem naukowym NCN oferuje pojedyncze działania naukowe w ramach konkursu MINIATURA oraz konkursy: SONATINA, SONATA i SONATA BIS, natomiast do doświadczonych naukowców kierowane są konkursy OPUS oraz MAESTRO. Ponadto w ofercie konkursowej NCN znajdują się projekty realizowane we współpracy międzynarodowej dwu- lub wielostronnej. Przykładami takich konkursów są: DAINA, POLS, SHENG, BEETHOVEN CLASSIC czy OPUS + LAP. 
  Na wykresie 3 przedstawiono przyznane środki przez NCN w podziale na konkursy wraz z liczbą otrzymanych projektów. Najwięcej projektów jest realizowanych w ramach konkursu PRELUDIUM, bo aż 33, następnie najwięcej wyłonionych do finansowania jest wniosków w ramach pojedynczego działania naukowego MINIATURA (pierwszy konkurs został ogłoszony w 2017 r.), natomiast na trzecim miejscu pod względem liczby są projekty OPUS. Na UMB jest ich 25.

   

  Wykres 3. Przyznane środki z NCN w ramach poszczególnych konkursów wraz z liczbą projektów

   

  Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonych danych
  Stan na dzień 1.06.2020 r.

  Opracowała: Magdalena Bogdan