Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja - IV edycja.
 • Rekrutacja - IV edycja.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja - IV edycja

   

  WYNIKI REKRUTACJI (pdf, 494KB)

   

  UWAGA STUDENTKI I STUDENCI!!!

   W ramach realizacji projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”,

  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

   

  ZAPRASZAMY

  Studentki i studentów WL: Kierunek Lekarski – V i VI rok

  Studentki i studentów WF: Kierunek Farmacja – V rok

   

  Studentki i studentów WNoZ:

  • Fizjoterapia JSM – IV i V rok,
  • Pielęgniarstwo I stopnia – II i III rok
  • Pielęgniarstwo II stopnia – I i II rok

  do BEZPŁATNEGO udziału w module projektu - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym, których celem jest nabycie kompetencji uzupełniających wiedzę zdobywaną w trakcie studiów i służących lepszemu przygotowaniu do wykonywania pracy w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

   

  W ramach realizacji ww. Zajęć warsztatowych realizowanych w zespole interdyscyplinarnym odbywać się będą:

  • badania poziomu kompetencji uczestników projektu (ankieta online na wejściu i zakończeniu udziału w projekcie),
  • warsztaty z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w zespole interdyscyplinarnym,
  • praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z pacjentem symulowanym,
  • wizyty studyjne:

      - 1 krajowa 1 dniowa w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii - w białostockim ośrodku specjalizującym się w diagnozowaniu i leczeniu chorób wieku podeszłego.

      - 1 zagraniczna - 3 dniowa w Hiszpanii w Pampelunie (plus dwa dni na dojazd) w ośrodkach specjalizujących się w opiece geriatrycznej. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie oraz zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - forma wsparcia może ulec zmianie.

   

  Rekrutacja w dn. 03 października - 28 października 2022 (piątek, do godz. 12.00)

  Ogólna liczba uczestników – 24 osoby (po 6 osób z każdego kierunku)

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani pocztą elektroniczną. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.

   

  Podstawowe kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z roku akademickiego 2021/ 2022 (zaświadczenie z dziekanatu),
  • znajomość j. angielskiego (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną):

    - na poziomie co najmniej B1 - wystarczy deklaracja pisemna studenta w formularzu zgłoszeniowym,

    - na poziomie co najmniej B2 i więcej wymagane zaświadczenie, certyfikat, dyplom lub inny dokument potwierdzający wiedzę – kserokopia.

   

  Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 755)

  W zakresie umiejętności absolwent (osoba, która zakończyła już naukę j. angielskiego na UMB) potrafi: D.U18. porozumiewać się z pacjentem w jednym z języków obcych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Dlatego też, jeśli ktoś nie posiada certyfikatu, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego wiedzę na poziomie wyższym niż B2, w poz.: Poziom znajomości języka angielskiego powinien wpisać "B2".

   

  Dodatkowe kryteria rekrutacji:

  • działalność i aktywność w kole/ kołach naukowych w toku dotychczasowych studiów lub/ oraz akademicka działalność sportowa, artystyczna, itp. (wymagane zaświadczenie opiekuna koła naukowego/ organizatora),
  • zakończony udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wymagane zaświadczenie, certyfikat, dyplom – kserokopia).

   

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2022/ 2023. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będą przyznane punkty za powyższe kryteria oraz kolejność zgłoszeń - data i godzina.

   

  Wypełniony fromularz zgłoszeniowy plus załączniki do kryterium rekrutacji należy w terminie od 03.10. do 28.10.2022 (do godz. 12.00):

  • wrzucić do skrzynki na dokumenty rekrutacyjne znajdującej się w holu głównym przed drzwiami Działu Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, PRAWE skrzydło Pałacu Branickich, I piętro (skrzynka jest opróżniana kilka razy dziennie)

  lub

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB, na półce Działu Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, LEWE skrzydło Pałacu Branickich, w godz. 07.30 - 15.00

   

  CZYSTE FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE znajdują się również w holu, na stoliku, ul. Kilińskiego 1, PRAWE skrzydło Pałacu Branickich, I piętro.

   

  Więcej informacji udzielają:

  • w zakresie rekrutacji – mgr Jacek Bezubik, nr tel. 85 686 51 40, mail: zpu3@umb.edu.pl
  • w zakresie realizacji projektu, zajęć warsztatowych, organizacji i terminów – mgr Anna Piłaszewicz, nr tel. 85 748 56 50, mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl