Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt UE.
 • Projekt UE.
 • Ostatnia zmiana 22.09.2023 przez Administrator UMB

  Projekt UE

  W dniu 11.03.2016 r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Umowę w imieniu Uczelni podpisał prof. dr hab. Adrian Chabowski – Prorektor ds. Studenckich.

       prof. dr hab. Adrian Chabowski   prof. dr hab. Adrian Chabowski

  Głównym celem projektu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów UMB na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznej.

  Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to:

  1. Przyjęcie Programu Rozwoju Uczelni, w tym zakup wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej.
  2. Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i administrowania CSM.
  3. Realizacja Programu Rozwoju Uczelni w ramach działań międzyuczelnianych – tj. udział w międzyuczelnianych spotkaniach informacyjnych, uczestnictwo studentów w międzyuczelnianych zawodach symulacyjnych, przygotowanie przez kadrę naukowo-dydaktyczną międzyuczelnianych scenariuszy symulacyjnych.
  4. Realizacja Programu Rozwoju Uczelni w ramach działań uczelnianych – tj. poprzez prowadzenie mentoringu praktycznego nauczania studentów VI r. kierunku lekarskiego, utworzenie wortalu szkoleniowo-informacyjnego dotyczącego symulacji medycznej, utworzenie program symulowanych pacjentów.

  W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do następujących sal:

  Sale symulacji wysokiej wierności:

  1. Blok operacyjny
  2. Sala intensywnej terapii
  3. Sala szpitalnego oddziału ratunkowego
  4. Symulator karetki
  5. Sala porodowa
  6. Sala pielęgniarska wysokiej wierności
  7. Pomieszczenie kontrolne

  Sale symulacji niskiej wierności:

  1. Sala symulacji z zakresu ALS
  2. Sala symulacji z zakresu BLS
  3. Pracownia nauki umiejętności technicznych
  4. Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych
  5. Sala do nauki umiejętności chirurgicznych

  Pozostałe sale dydaktyczne:

  1. Sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi
  2. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
  3. Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych
  4. Sala egzaminu OSCE

  Sale do nauki umiejętności stomatologicznych:

  1. Pracownia interdyscyplinarna
  2. Pracownia specjalistyczna
  3. Laboratoria materiałowe

  Inne sale:

  1. Pracownia rzeczywistości wirtualnej
  2. Pracownia komputerowego wspomagania nauczania (10 stanowisk)

  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2021 r., jednak zajęcia ze studentami będą prowadzone już od roku akademickiego 2017/2018.

  Łączna wartość projektu to 21 289 743,93 zł.

  Projekt jest w 100% dofinansowany:

  • ze środków europejskich w kwocie 17 942 996,18 zł,
  • ze środków dotacji celowej w kwocie 3 346 747,75 zł.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

  Projekt „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

   

  Harmonogram realizacji wsparcia

  Wykaz szkoleń dla instruktorów WW (2018) 

  Wykaz szkoleń stanowiskowych dla instruktorów WW (2018)

  Wykaz szkoleń stanowiskowych dla techników i informatyków (2018)