Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Posiedzenie Rady Doskonałości Dydaktycznej.
 • Ostatnia zmiana 09.04.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Posiedzenie Rady Doskonałości Dydaktycznej

  W dniu 19 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Doskonałości Dydaktycznej, na którym omówiono kwestie dotyczące realizacji Rocznego Planu Działania Rady DD na bieżący rok akademicki. Przedstawiono postępy prac poszczególnych zespołów tematycznych oraz zatwierdzono dokumenty związane z podnoszeniem jakości procesu dydaktycznego na uczelni.

  Przebieg prac zespołów tematycznych:

  • Zespół Motywacja opracował ankietę badania satysfakcji nauczycieli akademickich. W dalszej kolejności prace zespołu będą dotyczyły analizy dobrych praktyk w zakresie systemów motywacyjnych kadry dydaktycznej oraz wypracowania wstępnych propozycji zmian w regulacjach UMB.
  • Zespół Kompetencje zaprezentował regulamin finansowania udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub wizytach studyjnych związanych z podnoszeniem kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Dalsze prace zespołu będą koncentrowały się na opracowaniu koncepcji monitorowania potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji.
  • Zespół Onboarding przedstawił propozycję nowego podejścia do wprowadzania nowo zatrudnianych pracowników dydaktycznych, mającego na celu ułatwienie im adaptacji poprzez przekazanie niezbędnej wiedzy i zrozumienie struktury funkcjonowania uczelni. Kolejnymi etapami prac zespołu będzie opracowanie procesu wdrożenia nowego pracownika.
  • Zespół Absolwent omówił propozycje działań, które mają na celu wzmocnienie współpracy z absolwentami.
  • Zespół Monitorowania Strategii zaprezentował metodykę systemu monitorowania Strategii Doskonałości Dydaktycznej.

   

  Podczas spotkania prof. dr hab. Adrian Chabowski przedstawił sprawozdanie z działalności Centrum Doskonałości Dydaktycznej za rok 2023. Dokument ten zawiera podsumowanie osiągnięć i jest punktem wyjścia do dalszego planowania działań mających na celu rozwój dydaktyczny uczelni.

  Dokumenty zatwierdzone na posiedzeniu Rady Doskonałości Dydaktycznej:

  • Kwestionariusz badania satysfakcji nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych
  • Regulamin finansowania udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i wizytach studyjnych związanych z podnoszeniem kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
  • Sprawozdanie z realizacji w roku 2023 Strategii Doskonałości Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2023 - 2030

   

  Następne spotkanie zaplanowano na czerwiec br.