Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zadania.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Zadania

  Do zadań Uczelnianego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia należy w szczególności:

  1. Określenie polityki zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  2. Tworzenie procedur dotyczących:
   1. zatwierdzania, monitorowania oraz okresowych przeglądów programów kształcenia i ich efektów przy udziale interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
   2. zapewnienia jakości kadry dydaktycznej i odpowiednich zasobów do nauki oraz środków wsparcia studentów i doktorantów,
   3. weryfikacji systemu oceniania studentów i doktorantów,
   4. gromadzenia, opracowania i analizy oraz interpretacji i wykorzystania danych, dotyczących systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
  3. Publikowania informacji, związanych z ww. działalnością.
  4. Monitorowanie pozostałych jednostek, wchodzących w skład systemu.
  5. Podejmowanie działań, zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia.
  6. Przedstawianie Rektorowi wniosków z przeglądów jakości kształcenia.