Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MARZEC.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  MARZEC

  • 29 marca 2013 - raporty z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i na Wydziale Nauk o Zdrowiu za rok akademicki 2011/2012, raport Kanclerza z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia za rok akademicki 2011/2012, raport Dyrektora Biblioteki z przeglądu zasobów bibliotecznych wspomagających proces kształcenia za rok akademicki 2011/2012, propozycje działań - Przewodniczącego Samorządu Studentów i Przewodniczącego Samorządu Doktorantów- w zakresie poprawy jakości kształcenia

   

  • 27 marca 2013 - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, na której zatwierdzono raport z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale

   

  • 22-23 marca 2013  - Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Józefa Kobosa dokonał oceny programowej na kierunku „położnictwo” Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
  •  
  • 20 marca 2013Senat UMB, na którym zmieniono uchwałę nr 18/2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek UMB oraz zatwierdzono Regulamin Studiów Podyplomowych

   

  • 20 marca 2013 - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko i Prorektora ds. Studenckich - prof. dr hab. Adriana Chabowskiego z Rektorem - prof. dr hab. Jackiem Niklińskim, celem przedstawienia prac związanych z tworzeniem i doskonaleniem jakości kształcenia w UMB za okres październik 2012 - marzec 2013

   

  • 19 marca 2013  - WF -  udział prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer  w posiedzeniu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

   

  • 18 marca 2013WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu, na której zatwierdzono raport z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale, efekty kształcenia na studiach doktoranckich oraz nowy wzór sylabusa (wzór sylabusa)

   

  • 15 marca 2013WNoZudział mgr Doroty Bayer w spotkaniu grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia kierunku położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu w celu omówienia propozycji nowego wzoru sylabusa

   

  • 14 marca 2013WF - udział prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer  w spotkaniu studentów i doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dotyczącym systemu ankietyzacji zajęć dydaktycznych

   

  • 13 marca 2013 roku w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu odbyła się Gala Konkursu na Asystenta Roku WNOZ.

   Laureaci konkursu:
   1 miejsce - lek. med. Krzysztof Bauer - Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
   2 miejsce - mgr Anna Zimnoch - Klinika Rehabilitacji
   3 miejsce - dr n. med. Jolanta Biszewska - Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   Zobacz relację w mediach:

   

  • 12 marca 2013 – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer  z Władzami Dziekańskimi Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie nowego wzoru sylabusa

   

  • 12 marca 2013udział prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer  w spotkaniu studentów i doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu  dotyczącym Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB
   Zobacz galerię zdjęć z wydarzeni

  • 11 marca 2013udział prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer w  seminarium bolońskim "Wdrażanie programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego"  (http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje)

   

  • 6 marca 2013  - WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, na której odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące rozpoczęcia na UMB prac nad opracowaniem regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych

   

  • 5 marca 2013Senat UMB, na którym utworzono na Wydziale Nauk o Zdrowiu Studia Podyplomowe oraz zatwierdzono wzory ankiet oceny nauczycieli akademickich

   

  • 3 marca 2013 – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko, mgr Doroty Bayer oraz mgr Olgi Koper z Kanclerzem UMB w sprawie omówienia raportu Kanclerza