Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LUTY.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  LUTY

  • luty 2013 – przygotowanie informacji o wdrażaniu wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia do  wniosku na rok akademicki 2013/2014 w sprawie zwiększenia ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim
    

  • 28 lutego 2013WFudział prof. dr hab. Barbary Mroczko w posiedzeniu Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, na której uchwalono Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych, zatwierdzono Raporty  hospitacji zajęć dydaktycznych oraz zmieniono skład Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (skład osobowy Wydziałowego Zespołu)

   

  • 25 lutego 2013 WNoZ - udział prof. dr hab. Barbary Mroczko i mgr Doroty Bayer w spotkaniu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w sprawie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych

   

  • 25 lutego 2013WNoZ  - wystąpienie  prof. dr hab. Barbary Mroczko na  Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu  i przedstawienie przez Panią Profesor slajdów z prezentacją dotyczącą podstawy prawnej Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB oraz schematu ankietyzacji zajęć dydaktycznych, sposobu przetwarzania i analizy wyników oraz oceny i konsekwencje ankiet. Zatwierdzenie przez Radę Wydziału Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych.

   

  • 22 lutego 2013 r. -  spotkanie informacyjne ze studentami i doktorantami Wydziału Lekarskiego dotyczące Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB. Na spotkaniu obecni byli: Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. Adrian Chabowski, Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbara Mroczko, Dziekan Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Irina Kowalska, Kierownik Działu Informatyki i Teletransmisji – mgr inż. Jarosław Ogonowski oraz studenci i doktoranci Wydziału Lekarskiego.

   Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia

   

  • 22 lutego 2013 r.   posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB. W trakcie spotkania wystąpili  Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania - prof. dr hab. Janusz Dzięcioł oraz  członek Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry - prof. dr hab. Stanisław Sierakowski, którzy przedstawili bieżące prace i planowane działania tychże Komisji. Kolejnym ważnym punktem spotkania było przedstawienie przez przewodniczących Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów pomysłów aktywizowania ankietyzacji wśród studentów i doktorantów UMB.

   Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia

    

  • 20 lutego 2013WLwystąpienie prof. dr hab. Barbary Mroczko  na Radzie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i przedstawienie przez Panią Profesor slajdów z prezentacją dotyczącą podstawy prawnej Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB oraz schematu ankietyzacji zajęć dydaktycznych, sposobu przetwarzania i analizy wyników oraz oceny i konsekwencji ankiet. (link do slajdów) Zatwierdzenie przez Radę Wydziału Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych, Regulaminu Rady Programowej oraz zmianę uchwały nr 451/12 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (powołanie grupy roboczej na kierunku lekarskim oddział
   English Devision
   )

  • 4 lutego 2013 – wprowadzenie Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (Zarządzenie Rektora 13/13)

   

  • 4 lutego 2013 – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko i mgr Doroty Bayer z Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim -  prof. dr hab. Iriną Kowalską w celu omówienia zmian proponowanych przez prof. dr hab. Barbarę Mroczko w Regulaminie hospitacji zajęć dydaktycznych i Regulaminie Rady Programowej