Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. WRZESIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  WRZESIEŃ

  • 30 września 2013 r. – Senat UMB (zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych i studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014 i dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013, zmiana Uchwały Senatu nr 47/2012 z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu, zatwierdzenie efektów kształcenia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   

  • 30 września 2013 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana efektów kształcenia na studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014, zmiana planów studiów na studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014, zmiana w efektach kształcenia dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013, przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2012/2013, zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia)

    

  • 27 września 2013 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (wprowadzenie zmian do uchwały nr 72/13 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim na rok akademicki 2013/2014, zmiana ankiety oceny pracy Dziekanatu)

   

  • 27 września 2013 r. - WF - Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w roku akademickim 2012/2013

   

  • 25 września 2013 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych i studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014 i  dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013, zmiana uchwał Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia planów i programów kształcenia na cykle kształcenia, które rozpoczęły się w roku akademickim  2011/2012, 2012/2013 i cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim  2013/2014, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych na cykle kształcenia, które rozpoczęły się w roku akademickim 2011/2012, 2012/2013 i cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim  2013/2014, przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2012/2013, zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

    

  • 23 września 2013 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014 oraz zmian w efektach kształcenia dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013)

   

  • 23 września 2013 r. - WNoZ - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Sławomirem Terlikowskim w sprawie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2012/2013, wyników ankietyzacji za rok akademicki 2012/2013 oraz macierzy efektów kształcenia

   

  • 18 września 2013 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko i Prorektora ds. Studenckich UMB - prof. dr hab. Adriana Chabowskiego w sprawie realizacji działań doskonalących wynikających z Uchwały Senatu UMB nr 50/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z przeglądu jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku za rok akademicki 2011/2012

   

  • 12 września 2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w roku akademickim 2012/2013) 

   

  • 11 września 2013 r.  - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (wystąpienie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zatwierdzenie rocznego programu zajęć studenta realizującego Indywidualny Tok Studiów) 

   

  • 11 września 2013 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  UMB i Prorektora ds. Studenckich UMB - prof. dr hab. Adriana Chabowskiego z kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji UMB - mgr inż. Jarosławem Ogonowski w sprawie zakupu  do programu "ProAkademia" modułu "Ankiety"

   

  • 04 września 2013 r. - Senat UMB (zmiana Uchwały Senatu nr 2/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie wdrożenia Programu Doskonalenia Jakości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku)