• Ostatnia zmiana 11.09.2012 przez Klinika Urologii

  O Klinice

  Kierownik:

  prof. dr hab. Barbara Darewicz

  Dane kontaktowe:

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
  15-276 Białystok,
  tel./fax : (85) 746 86 24
  e-mail: urologia@umb.edu.pl

   

  Klinika Urologii w Białymstoku

  Klinika Urologii powstała w 1978 roku. Została wyodrębniona z II Kliniki Chirurgii Ogólnej. Po jej utworzeniu pierwszym kierownikiem był Prof. Andrzej Musierowicz. W latach 1980- 2001 Klinika była prowadzona przez Prof. Janusza Darewicza. Obecnym kierownikiem Kliniki jest Prof. dr. hab. Barbara Darewicz , która pełni tą funkcję od 2001 roku. Aktualnie w Klinice Urologii w Białymstoku są zatrudnione następujące osoby : lek. med. Marcin Chlabicz (spec. urolog), dr. med. Jan Guszcz (spec. urolog), dr. med. Jacek Kudelski (spec. urolog), dr. med. Eugeniusz Malczyk (spec. urolog), lek. med. Adam Nowiński, dr. med. Tadeusz Werel (spec. urolog) oraz lekarze specjalizujący się w zakresie urologii w ramach etatów rezydenckich : Agnieszka Chomicz, Jacek Karaszewski, Jakub Rogowski, Marta Skrodzka i Paweł Wołyniec.

  Klinika Urologii w zakresie swojej działalności leczniczej, zajmuje się m.in.: diagnostyką i leczeniem operacyjnym zaburzeń erekcji, niepłodności męskiej, wszczepianiem protez prąciowych, protez jądra, leczeniem operacyjnym choroby Peyronie, leczeniem operacyjnym skrzywienia prącia, diagnostyką i leczeniem niepłodności męskiej, radykalnym leczeniem operacyjnym raka stercza, pęcherza moczowego i nerki, wczesną diagnostyką raka gruczołu krokowego (biopsja stercza), operacyjnym i endoskopowym (przezcewkowym) leczeniem przerostu gruczołu krokowego, operacyjnym i nieoperacyjnym (PCNL, URS, ESWL) leczeniem kamicy układu moczowego. W klinice wykonuje się zabiegi na męskich narządach płciowych (leczenie wodniaka jądra, torbieli jądra i najądrza, guzów jądra, żylaków powrózka nasiennego, stulejki, krótkiego wędzidełka). W oddziale przeprowadzane są również operacje naprawcze wad układu moczowo-płciowego oraz endoskopowe i otwarte zabiegi zwężeń cewki moczowej.

  Klinika Urologii w Białymstoku, jako pierwsza w Polsce rozpoczęła diagnostykę i leczenie zaburzeń wzwodu prącia(od roku 1982). Wykonano wiele pionierskich w skali kraju badań i metod leczniczych, które z biegiem czasu upowszechniły się i są stosowane nie tylko w Klinice ale także w innych ośrodkach w kraju. W Klinice wykonano po raz pierwszy w Polsce zabieg implantacji protez prąciowych (27.07.1982), embolizacji tętnicy nerkowej (13.03.1975), podwiązania odnóg prącia (14.05.1987), arterializacji żyły grzbietowej głębokiej prącia spos. Virag (14.07.1988), arterializacji ciał jamistych prącia spos. Michal (30.07.1988), plastyki osłonki białawej ciał jamistych prącia sposobem Nesbita we wrodzonym skrzywieniu prącia (16.06.1988), wewnątrzjamistego wycięcia płytki w leczeniu choroby Peyronie (1997), autotransplantacji mikrochrurgicznej jądra (2.04.1991), mikrochrurgicznej replantacji prącia i moszny (30.12.1994) i replantacji prącia (1997, 1999).

  Pracownicy Kliniki biorą czynny dział w konferencjach krajowych oraz międzynarowodych, prowadząc sesje naukowe, uczestnicząc w panelach dyskusyjnych oraz głosząc prace oryginalne.

  Prof. Barbara Darewicz odbyła staże w Klinikach Urologii University of Floryda, Gainesville /U.S.A/ w roku 1995 oraz w Klinice Urologii w Kfar Sabie /Izrael/ w roku 1997. Dr Jacek Kudelski odbył staż naukowy w Klinice Urologii University of Floryda, Gainesville /U.S.A/ w roku 2001. Pracownik Kliniki Urologii UMB w latach 1999-2005 dr Tomasz Gołąbek był stypendystą Harvard University w Bostonie /U.S.A/, gdzie w roku 2003-2005 prowadził prace naukowo-badawcze z zakresu urodynamiki dróg moczowych. Lek. med. Marta Skrodzka jako stypendystka Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego przebywała na 3 miesięcznym stażu naukowym W Klinice Urologii w Hamburgu w roku 2011-2012, gdzie prowadzone są prace naukowo-badawcze leczenia zwężeń cewki moczowej pod kierunkiem Prof. Fisch.

  W okresie działalności Kliniki dwie osoby uzyskały tytuł doktora habilitowanego- w roku 1980 dr Janusz Darewicz (rozprawa:,, Embolizacja tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwawiących guzów pęcherza moczowego”), a w 1998 dr Barbara Darewicz ( rozprawa : ,,Aktywność fagocytarna granulocytów przed i po embolizacji tętnicy nerkowej u chorych z rakiem nerki”).

  16 lekarzy uzyskało tytuł doktora medycyny : Jan Czerniawski (1979):,,Badanie przepływu krwi przez nerkę w warunkach nagłego jednostronnego zamknięcia moczowodu”, Mikołaj Chilimoniuk (1979): ,,Badania morfologiczne i histochemiczne nerek szczura zaopatrzonych klejem do tkanek ,,Chirurcoll”, Barbara Darewicz (1986): ,,Wpływ embolizacji tętnicy nerkowej na obraz kliniczny i morfologiczny nerki u chorych z rakiem tego narządu”, Eugeniusz Malczyk (1987): ,,Ocena dynamiki zmian morfologicznych u chorych z przerostem gruczołu krokowego leczonych hormonalnie przy użyciu cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej”, Lech Gałek (1990): ,,Ocena przydatności testu papawerynowego w rozpoznaniu impotencji”, Krzysztof Rogowski (1991) „Wpływ immunostymulacji BCG na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej u chorych z rakiem nerki”, Jerzy Badyda (1992): ,,Ocena wybranych parametrów układu odpornościowego chorych na raka nerki stymulowanych lewamizolem”, Tadeusz Werel (1996): ,,Kliniczna ocena przydatności łat dakronowych w leczeniu choroby Peyronie”, Andrzej Kuźmicz (1998): ,,Ocena korelacji przezodbytniczej ultrasonografii z wynikami wielomiejscowej biopsji we wczesnej diagnostyce raka stercza”, Robert Kozłowski (1998): ,,Ocena wartości diagnostycznej wybranych parametrów  swoistego antygenu sterczowego we wczesnym rozpoznaniu raka stercza”, Jacek Kudelski (1999): ,,Kolagen osłonki białawej ciał jamistych we wrodzonym skrzywieniu prącia”, Badri Mohamed Ali Radah (2001): ,,Chirurgiczne leczenie choroby Peyronie sposobem wewnątrzjamistego wycięcia blaszki włóknistej”, Jan Guszcz (2003): ,,Ocena lokalizacji, zawartości i aktywności katepsyny D w raku nerki”, Tomasz Domel : ,,Ocena aktywności prokoagulanta nowotworowego (CP) w raku nerki, Tomasz Gołąbek (2003): ,, Stężenie ołowiu, kadmu oraz wybranych pierwiastków śladowych w tkance nowotworowej pęcherza moczowego”, Rajab Attir (2003): ,,Ocena skuteczności leczenia wrodzonego skrzywienia prącia metodą Nesbita”.

  Aktualnie w Klinice kontynuowana jest tematyka naukowa rozpoczęta przez prof. Janusza Darewicza oraz zainicjowana przez Prof. Barbarę Darewicz.

  Do najważniejszych publikacji pracowników Kliniki Urologii należą: 1. Surgical treatment of Peyronie's disease by the intracavernosal plaque excision method : a new surgical technique. Janusz S. Darewicz, Barbara Anna Darewicz, Lech M. Gałek, Jacek Kudelski, B.M.A. Badri.European Urology 2004. 2. The value of HASTE MR urography in the diagnosis of the chronic nephrogenic flank pain = Wartość sekwencji HASTE urografii MR w diagnostyce przewlekłych bólów okolicy lędźwiowej pochodzenia nerkowego. Dorota Werel, Eugeniusz Tarasów, Barbara Darewicz, Wojciech Dzienis, Andrzej Ustymowicz, Agnieszka Orzechowska-Bobkiewicz, Jerzy Walecki. Polish Journal of Radiology 2004; 3. The prevalence of erectile dysfunction in men visiting outpatient clinics.  J. Haczyński, Z. Lew-Starowicz, Barbara Darewicz, K. Krajka, R. Piotrowicz, B. Ciesielska. - International Journal of Impotence Research2006. 4. Zespół przetrwałego pobudzenia seksualnego. Barbara Darewicz, Marta Skrodzka, Jacek Kudelski, Eugeniusz Malczyk. - Seksuologia Polska2007. 5. Problemy urologiczne kobiet okresu pomenopauzalnego. Barbara Darewicz, Marta Skrodzka, Jacek Kudelski. Przegląd Menopauzalny 2008. 6. Effect of smoking on activity of N-acetyl-beta-hexosaminidase in serum and urine of renal cancer patients. Małgorzata Borzym-Kluczyk, Iwona Radziejewska, Agnieszka Zaniewska, Anna Borzym-Lewszuk, Sławomir Dariusz Szajda, Małgorzata Knaś, Krzysztof Zwierz, Barbara Darewicz.Clinical Biochemistry 2009. 7. Lead concentration in the bladder tissue and blood of patients with bladder cancer. Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Maria Borawska, Renata Markiewicz, Katarzyna Socha, Jacek Kudelski. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology2009. 9. The effects of diet on selenium concentration in serum in patients with cancer. Maria Borawska, Katarzyna Socha, Bogdan Łazarczyk, Ewa Czyżewska, Renata Markiewicz, Barbara Darewicz.Nutrition and Cancer 2009. 10. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem nerek i układu moczowego. Katarzyna Łagoda, Eugeniusz Malczyk, Jacek Kudelski, Barbara Darewicz. W: Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. Grażyna Jurkowska, Katarzyna Łagoda. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.

  Pracownicy Kliniki Urologii uzyskali : 2 nagrody I stopnia Ministra Zdrowia, 3 nagrody Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku, 8 nagród dydaktycznych AMB oraz nagrodę II stopnia Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

  W ciągu 33 lat działalności w Klinice zaszły bardzo duże zmiany w zakresie diagnostyki i leczenia. Na początku dominowały operacje otwarte na nerce, moczowodzie, pęcherzu i cewce moczowej. Diagnostyka była oparta na badaniach radiologicznych – zdjęciach przeglądowych dróg moczowych, urografii oraz podstawowych badaniach laboratoryjnych. Postęp technologiczny jednak bardzo szybko wkroczył do urologii. Przełomowym wydarzeniem było zastosowanie badania ultrasonograficznego w badaniach diagnostycznych. USG umożliwia wczesne, precyzyjne rozpoznanie chorób układu moczowego. Aktualnie w leczeniu chorób w Klinice dominuje endoskopia. Stanowi ona aktualnie 70 % wszystkich zabiegów urologicznych. Leczenie endoskopowe jest główną metodą w terapii  kamicy układu moczowego.

  Klinika Urologii w Białymstoku jest organizatorem naukowej konferencji na temat zaburzeń erekcji w Białowieży. Co roku uczestniczą w niej znani urolodzy i seksuolodzy z kraju i zagranicy. Do chwili obecnej takich konferencji odbyło się dziewięć. Od wielu lat Klinika prowadzi ożywioną współpracę naukową z białoruskimi ośrodkami urologicznymi w Mińsku i Grodnie. Rokrocznie mają miejsce urologiczne spotkania polsko-białoruskie, naprzemiennie w obu krajach.

  Nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii, Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie urologii, zajęcia fakultatywne z zakresu urologii dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  stanowią ważną gałąź działalności Kliniki. Istotną część działalności dydaktyczno-szkoleniowej stanowi szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, lekarzy specjalizujących się w zakresie urologii, chirurgii oraz nefrologii.

  Kierownik Kliniki prof.  dr hab. med. Barbara Darewicz jest przewodniczącą Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

  Prof. dr hab. med. Barbara Darewicz pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii.