Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MAJ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  MAJ

   

  • 29 maja 2015 r. - Senat UMB (zatwierdzenie regulaminów potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016)

   

  • 28 maja 2015 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Rady Programowej, zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds, Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia zatwierdzenie efektów kształcenia po poszczególne kierunki studiów obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016, opinia w sprawie Regulaminu potwierdzania przez UMB efektów kształcenia uzyskanych poza systemem studiów, zatwierdzenie Regulaminu potwierdzania przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów)

   

  • 27 maja  2015 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania przez UMB efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, przyjęcie Regulaminu potwierdzania przez Wydział Lekarski z  Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, powołanie Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się)

   

  • 26 maja 2015 r. - WL - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Iriną Kowalską Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w sprawie zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ankietyzacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015

   

  • ​25 maja 2015 r. - WNoZ - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Ziemowitem Ziętkowski – Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w sprawie zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ankietyzacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015

   

  • 25 maja 2015 r. -  WF - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską – Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w sprawie zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ankietyzacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015=

   

  • 18 maja 2015 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – Emilem Pływaczewskim oraz Prodziekanem Wydziału Prawa ds. Nauki – dr hab. Ewą Guzik-Makaruk w sprawie Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

   

  • 18 maja 2015 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (wyrażenie opinii w sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów przez UMB, zatwierdzenie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów przez Wydział Nauk o Zdrowiu, zmiana składu Komisji ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   

  • 12 maja 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z dr Tomaszem Koronkiewiczem oraz mgr Tomaszem Sołomianko w sprawie Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

   

  • 12 maja 2015 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim – Prorektorem ds. Studenckich w sprawie możliwości dofinansowania działań w zakresie poprawy jakości kształcenia w ramach POWER

   

  • 12 maja 2015 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z mgr Hanną Sarosiek kierownikiem Działu Promocji i Rekrutacji w sprawie monitorowania zasad rekrutacji  kandydatów na studia

   

  • 12 maja 2015 r. - koncert charytatywny dla podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej połączony z uroczystą Galą rozdania nagród w konkursach na asystenta roku 2014/2015 oraz najsympatyczniejszego studenta  roku 2014/2015 Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  • 05 maj 2015 r. – prezentacja narzędzia Exam Prep firmy Elsevier służącego do weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych przez studentów w procesie kształcenia

   

  • 04 maj 2015 r. – spotkanie dla pracowników UMB zainteresowanych komercjalizacją projektów badawczo-rozwojowych z firmą Bio-Tech Consulting