Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stypendia.
 • Ostatnia zmiana 19.04.2022 przez Szkoła Doktorska

  Stypendia

   

  Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich

   

  Informacje ogólne

  Uczestnik szkoły doktorskiej nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. Łączny okres stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

  Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

  • w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

   

  Wysokość stypendium

  Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż:

   

  - 37% wynagrodzenia profesorado miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena  śródokresowa,

  - 57% wynagrodzenia profesorapo miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

   

  Zwiększenie wysokości stypendium

  Stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (wynoszącej 37% wynagrodzenia profesora), otrzymuje doktorant posiadający:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  3. orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   

  Wcześniejsze złożenie rozprawy doktorskiej

  Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Należy przypomnieć, że łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

   

  Składki na ubezpieczenia/ brak opodatkowania

  Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

  Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane.

   

  Zaprzestanie wypłaty

  Doktorantowi, który został skreślony z listy doktorantów, zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu z listy doktorantów stała się ostateczna.

  Doktorantowi, który zrezygnował z kształcenia w szkole doktorskiej, zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rezygnacja nastąpiła.

   

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r. poz. 1668 z późn.zm.)

  Regulamin Szkoły Doktorskiej