Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydarzenia.
 • Ostatnia zmiana 25.11.2022 przez Szkoła Doktorska

  Wydarzenia

  • W dniach 18-19 listopada 2022 roku odbyła się konferencja pt. Kardiologia Prewencyjna organizowana przez Sekcję epidemiologii i prewencji  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

  • Wśród trzech głównych nagród za doniesienia oryginalne, dwie uzyskały zespoły z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej i Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych).

   Gratulujemy!

   NAGRODA za najlepsze doniesienia oryginalne.

   1 autor: Michał Święczkowski - doktorant Szkoły Doktorskiej UMB

   Tytuł pracy: "Czy zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych?"

   Autorzy: Michał Święczkowski, Sławomir Dobrzycki, Łukasz Kuźma

   Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   NAGRODA za najlepsze doniesienia oryginalne prezentowane przez autora do 35. roku życia

   1 autor: Natalia Zieleniewska - doktorantka Szkoły Doktorskiej UMB

   Tytuł pracy: "Czy stan przedcukrzycowy zwiększa ryzyko miażdżycy?"

   Autorzy: Natalia Zieleniewska, Małgorzata Chlabicz, Jacek Jamiołkowski, Marlena Dubatówka, Anna Szpakowicz, Adam Łukasiewicz,
   Irina Kowalska, Karol Kamiński

   Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  • Rozpoczął się XVIII Podlaski Festiwał Nauki i Sztuki.

   7 maja 2022 już po raz osiemnasty zainaugurowano Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.

  • W niedzielę (8 maja) miał miejsc Rodzinny Piknik Naukowy na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Podczas imprezy odbyły się porady, pokazy i prezentacje naukowo-edukacyjne poszczególnych uczelni.

  • 11 maja 2022 odbyła się prezentacja pn. Choroba Alzheimera – epidemia XXI wieku. Podczas zajęć zorganizowanych przez Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych USK, uczestnicy mogli zapoznać się z metodami diagnostyki choroby cywilizacyjnej jaką jest choroba Alzheimera. Ponadto, została im przybliżona innowacyjna technika proteomiczną (muliplexingu), która jest wykorzystywana do badania biomarkerów chorób neurozwyrodnieniowych, w szczególności choroby Alzheimera i Parkinsona.

  Doktorantka II roku Szkoły Doktorskiej UMB mgr Julia Doroszkiewicz zaprezentowała uczestnikom tajniki Choroby Alzheimera.

  • Doktorantka UMB we władzach Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

    
    
    

   Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych odbył się w formule online w sobotę 5 czerwca. Przewodniczącą na kadencję 2021/2022 została wybrana mgr Paulina Kobyłka z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

   Do Zarządu organizacji weszli ponadto: mgr Aleksandra Starosz, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, i mgr Patryk Młyniuk ze Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika! Nowy Zarząd rozpocznie swoją kadencję w sierpniu.

   mgr Aleksandra Starosz jest doktorantką drugiego roku Szkoły Doktorskiej UMB, w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, gdzie realizuje swoją pasję związaną z nauką i jej praktycznym zastosowaniem. Tematem jej głównych badań są choroby autoimmunologiczne, a w szczególności immunologiczne aspekty choroby Gravesa-Basedowa. Jednym z krytycznych powikłań choroby jest remodeling tkanki okołooczodołowej czego rezultatem może być nawet utrata wzroku. Mechanizm tego istotnego dla zdrowia publicznego, a jednocześnie złożonego problemu do dziś pozostaje nieznany. Dlatego też podczas realizacji projektu Aleksandra Starosz koncentruję się na omicznym podejściu będącym podstawą dzisiejszych badań. Wielokierunkowe analizy komórek immunologicznych oraz ich potencjalnych interakcji z komórkami rezydującymi w okolicy oka przyczynią się do stworzenia pełnego immunologicznego profilu choroby. Będzie to niewątpliwa szansa na ustalenie nowych biomarkerów diagnostycznych i prognostycznych choroby, jak również potencjalnych punktów uchwytu dla bardziej efektywnych i spersonalizowanych podejść immunoterapeutycznych.

    

   Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych to ogólnopolska organizacja zrzeszająca delegatów reprezentujących samorządy doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) oraz V Wydział Polskiej Akademii Nauk, blisko współpracująca i związana z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Forum utworzone zostało 22 lipca 2017 roku na mocy deklaracji założycielskiej podpisanej w Łodzi.

    

    

  • W dniach 2 – 4 czerwca 2020 r. odbyło się seminarium doktoranckie Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w postaci sesji naukowo – sprawozdawczej on-line. W sesji uczestniczyli Doktoranci oraz zaproszeni Promotorzy Doktorantów. Spotkaniu przewodniczyła Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. Barbara Mroczko, zaś w obradach Komisji uczestniczyli: Prorektor ds. Kształcenia prof. Adrian Chabowski, Prodziekani ds. Nauki: prof. Karol Kamiński, dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, dr hab. Michał Tomczyk, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia prof. Ludmiła Marcinowicz oraz Kierownicy Studiów Doktoranckich: prof. Małgorzata Brzóska oraz dr hab. Beata Wojszel.

   W sesji wzięło udział 47 Doktorantów Szkoły Doktorskiej. Wystąpienia odbyły się z podziałem na dyscypliny naukowe. Podczas sesji Doktoranci prezentowali założenia i cele badawcze Indywidualnego Projektu Badawczego, planowane efekty naukowe i praktyczne, w tym efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, a także odpowiadali na zadane przez Komisję pytania. Poziom merytoryczny przedstawionych projektów był bardzo wysoki.

   Gratulujemy wszystkim Doktorantom bardzo ciekawych wystąpień !

   

  • W związku ze zbliżającą się sesją naukowo-sprawozdawczą Doktorantów Szkoły Doktorskiej UMB 28 maja 2020 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące sesji, w którym udział wzięli: Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Adrian Chabowski, Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Barbara Mroczko oraz mgr Urszula Bagińska.  Sesja naukowo-sprawozdawcza została zaplanowa w dniach 2-4 czerwca 2020 r. i odbędzie się on-line.

   

  • 20 maja 2020 r. odbył się egzamin weryfikujący uzyskanie efektów dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

   

  • 18 maja 2020 r. rozpoczęła się rejestracja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   Szkoła Doktorska UMB kształci doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w 3 dycyplinach:

   - nauk medycznych

   - nauk farmaceutycznych

   - nauk o zdrowiu.

   Rekrutacja on-line oraz składanie dokumentów trwa do 26 maja 2020 r.

   

   

  • Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia czyli 30 grudnia 2019 r. zostali powołani promotorzyi promotorzy pomocniczy.

   

  • 16 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Studenckich. Uczestnikami spotkania były również: prof. dr hab. Barbara Mroczko, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. dr hab. Małgorzata Brzóska, członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej oraz Biuro Promocji i Rekrutacji. Szkoła Doktorska na UMB to między innymi: indywidualny plan badawczy, obowiązkowa ocena śródokresowa, a także stypendia dla wszystkich doktorantów.
   Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

   

  • 11 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie z doktorantami Szkoły Doktorskiej dotyczące Indywidualnego Planu Badawczego oraz zasad oceny śródokresowej.

   

  • 29 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Programowej Szkoły Doktorskiej UMB. Na spotkanie zaproszony został Prorektor prof. dr hab. Adrian Chabowski oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Barbara Mroczko.

   Poruszono następujące kwestie:

   - na stronie internetowej Uczelni zostały zamieszczone zgodnie z planem, sylabusy na I rok Szkoły Doktorskiej.

   - Rada Programowa przychyliła się do propozycji prof. J. Burzykowskiego, aby nanieść zmiany w planie Szkoły od kolejnego cyklu kształcenia. Zmiany dotyczą formy zaliczenia i zmiany liczby godzin wykładów i ćwiczeń przedmiotu: „Biostatystyka w badaniach naukowych” na kolejnych trzech latach. Przedmiot kończyłby się na każdym roku egzaminem.

   - Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Barbara Mroczko przedstawiła zasady oceny śródokresowej, która powinna się odbyć w połowie procesu kształcenia. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego. Doktorant powinien być pierwszym autorem prac, związanych z planowaną tematyką pracy doktorskiej.

   - zaakceptowano formularz Indywidualnego Planu Badawczego. 

   - Rada Programowa zaakceptowała wzór oświadczenia o powołaniu promotora pomocniczego. Zgodnie z Ustawą 2.0  art. 190 ust. 4, promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora. Na 10 grudnia br. ustalono termin złożenia do Biura Szkoły Doktorskiej oświadczeń o powołaniu promotora pomocniczego.

   - zostały przedstawione i zaakceptowane nowe druki oświadczeń tj.: wniosek na wyjazd doktoranta, oświadczenie z realizacji praktyk zawodowych, które należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia praktyk.

   - ustalono sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Będą to między innymi ankiety i hospitacje.

   

  • 7 listopada 2019 r. w Aula Magna Pal.acu Branickich odbyła sie uroczysta inauguracja Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku

   

  • 23 października 2019 r., na prośbę Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Barbary Mroczko skład Rady Programowej został rozszerzony o następujących członków:

   - prof. dr  hab.  Ludmiłę Marcinowicz,

   - prof. dr hab. Karola Kamińskiego,

   - dr hab. Michała Tomczyka.

   

  • 2 października 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UMB. Szkoła Doktorska kształci 48 doktorantów: 36 w dyscyplinie nauk medycznych, 7 w dyscyplinie nauk farmaceutycznych i 5 w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

   

  • Dnia 23 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została powołana Rada Programowa Szkoły Doktorskiej  w składzie:

   - prof. dr hab. Małgorzata Brzóska,

   - dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska,

   - dr hab. Zyta Beata Wojszel,

   - mgr Karolina Nowak – przedstawiciel doktorantów.