• Ostatnia zmiana 05.06.2020 przez Szkoła Doktorska

  Wydarzenia

  • W dniach 2 – 4 czerwca 2020 r. odbyło się seminarium doktoranckie Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w postaci sesji naukowo – sprawozdawczej on-line. W sesji uczestniczyli Doktoranci oraz zaproszeni Promotorzy Doktorantów. Spotkaniu przewodniczyła Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. Barbara Mroczko, zaś w obradach Komisji uczestniczyli: Prorektor ds. Kształcenia prof. Adrian Chabowski, Prodziekani ds. Nauki: prof. Karol Kamiński, dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, dr hab. Michał Tomczyk, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia prof. Ludmiła Marcinowicz oraz Kierownicy Studiów Doktoranckich: prof. Małgorzata Brzóska oraz dr hab. Beata Wojszel.

   W sesji wzięło udział 47 Doktorantów Szkoły Doktorskiej. Wystąpienia odbyły się z podziałem na dyscypliny naukowe. Podczas sesji Doktoranci prezentowali założenia i cele badawcze Indywidualnego Projektu Badawczego, planowane efekty naukowe i praktyczne, w tym efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, a także odpowiadali na zadane przez Komisję pytania. Poziom merytoryczny przedstawionych projektów był bardzo wysoki.

   Gratulujemy wszystkim Doktorantom bardzo ciekawych wystąpień !

   

  • W związku ze zbliżającą się sesją naukowo-sprawozdawczą Doktorantów Szkoły Doktorskiej UMB 28 maja 2020 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące sesji, w którym udział wzięli: Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Adrian Chabowski, Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Barbara Mroczko oraz mgr Urszula Bagińska.  Sesja naukowo-sprawozdawcza została zaplanowa w dniach 2-4 czerwca 2020 r. i odbędzie się on-line.

   

  • 20 maja 2020 r. odbył się egzamin weryfikujący uzyskanie efektów dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

   

  • 18 maja 2020 r. rozpoczęła się rejestracja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   Szkoła Doktorska UMB kształci doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w 3 dycyplinach:

   - nauk medycznych

   - nauk farmaceutycznych

   - nauk o zdrowiu.

   Rekrutacja on-line oraz składanie dokumentów trwa do 26 maja 2020 r.

   

   

  • Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia czyli 30 grudnia 2019 r. zostali powołani promotorzyi promotorzy pomocniczy.

   

  • 16 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Studenckich. Uczestnikami spotkania były również: prof. dr hab. Barbara Mroczko, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. dr hab. Małgorzata Brzóska, członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej oraz Biuro Promocji i Rekrutacji. Szkoła Doktorska na UMB to między innymi: indywidualny plan badawczy, obowiązkowa ocena śródokresowa, a także stypendia dla wszystkich doktorantów.
   Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

   

  • 11 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie z doktorantami Szkoły Doktorskiej dotyczące Indywidualnego Planu Badawczego oraz zasad oceny śródokresowej.

   

  • 29 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Programowej Szkoły Doktorskiej UMB. Na spotkanie zaproszony został Prorektor prof. dr hab. Adrian Chabowski oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Barbara Mroczko.

   Poruszono następujące kwestie:

   - na stronie internetowej Uczelni zostały zamieszczone zgodnie z planem, sylabusy na I rok Szkoły Doktorskiej.

   - Rada Programowa przychyliła się do propozycji prof. J. Burzykowskiego, aby nanieść zmiany w planie Szkoły od kolejnego cyklu kształcenia. Zmiany dotyczą formy zaliczenia i zmiany liczby godzin wykładów i ćwiczeń przedmiotu: „Biostatystyka w badaniach naukowych” na kolejnych trzech latach. Przedmiot kończyłby się na każdym roku egzaminem.

   - Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Barbara Mroczko przedstawiła zasady oceny śródokresowej, która powinna się odbyć w połowie procesu kształcenia. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego. Doktorant powinien być pierwszym autorem prac, związanych z planowaną tematyką pracy doktorskiej.

   - zaakceptowano formularz Indywidualnego Planu Badawczego. 

   - Rada Programowa zaakceptowała wzór oświadczenia o powołaniu promotora pomocniczego. Zgodnie z Ustawą 2.0  art. 190 ust. 4, promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora. Na 10 grudnia br. ustalono termin złożenia do Biura Szkoły Doktorskiej oświadczeń o powołaniu promotora pomocniczego.

   - zostały przedstawione i zaakceptowane nowe druki oświadczeń tj.: wniosek na wyjazd doktoranta, oświadczenie z realizacji praktyk zawodowych, które należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia praktyk.

   - ustalono sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Będą to między innymi ankiety i hospitacje.

   

  • 7 listopada 2019 r. w Aula Magna Pal.acu Branickich odbyła sie uroczysta inauguracja Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku

   

  • 23 października 2019 r., na prośbę Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Barbary Mroczko skład Rady Programowej został rozszerzony o następujących członków:

   - prof. dr  hab.  Ludmiłę Marcinowicz,

   - prof. dr hab. Karola Kamińskiego,

   - dr hab. Michała Tomczyka.

   

  • 2 października 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UMB. Szkoła Doktorska kształci 48 doktorantów: 36 w dyscyplinie nauk medycznych, 7 w dyscyplinie nauk farmaceutycznych i 5 w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

   

  • Dnia 23 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została powołana Rada Programowa Szkoły Doktorskiej  w składzie:

   - prof. dr hab. Małgorzata Brzóska,

   - dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska,

   - dr hab. Zyta Beata Wojszel,

   - mgr Karolina Nowak – przedstawiciel doktorantów.