Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Najczęściej zadawane pytania.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy zajęcia prowadzone przez samodzielnych pracowników naukowych będą podlegały hospitacjom?
   Tak - na własną prośbę osoby prowadzącej zajęcia oraz przy uzyskaniu oceny negatywnej w ponad 50 % ankiet, wypełnianych w danym roku akademickim przez studentów/doktorantów/uczestników studiów podyplomowych po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu.
    
  2. Jakie będą konsekwencje uzyskania przez prowadzącego oceny negatywnej w ankietach studenckich i doktoranckich?
   Odsetek ocen negatywnych uzyskanych w ankietach studenckich i doktoranckich  (wg danych z działu IT) stanowi jeden z elementów branych pod uwagę  przy ocenie nauczyciela akademickiego dokonywanej przez Uczelnianą Komisję ds. Oceny Kadry, w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych.
   Przy uzyskaniu  przez osoby ze stażem pracy co najmniej 5 lat oceny negatywnej w ponad 50 % ankiet wypełnianych w danym roku akademickim przez studentów/doktorantów/uczestników studiów podyplomowych po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu, przeprowadzana jest hospitacja zajęć.
    
  3. W jakiej formie będą podane wyniki ankiet?
   Opracowaniem wyników ankiet będzie zajmowało się Biuro ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia we współpracy z Działem Informatyki i Teletransmisji UMB.
   Wyniki ankiet będą przekazywane do dnia 30 czerwca z Działu Informatyki i Teletransmisji UMB do Dziekanów (dane dotyczące Wydziałów) oraz do Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, a następnie Uczelnianego Zespołu (dane dotyczące całej Uczelni) i zawarte zostaną w raportach z przeglądu jakości kształcenia (raporcie końcowym Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, przedstawianym Radzie Wydziału do dnia 30 września oraz raporcie podsumowującym z przeglądu jakości kształcenia Uczelnianego Zespołu, przedstawianym Senatowi do dnia 30 grudnia).