• Ostatnia zmiana 19.07.2018 przez Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego

  Egzamin specjalizacyjny

  W trakcie specjalizacji lekarza obowiązuje przygotowanie pracy lub współautorstwo w pracy naukowej (oryginalnej, kazuistycznej)

  Pracę ocenia koordynator ośrodka kształcenia lekarzy rodzinnych a potem akceptuje kierownik specjalizacji

  1. Teksty prac powinny być pisane jednostronnie ( format A4 ) z zachowaniem marginesu górnego – 25 mm, lewego – 35 mm, i podwójnym odstępem pomiędzy wierszami ( maksimum 30 wierszy na stronie ). Objętość nie może przekraczać 6stron.

  2. Teksty prac powinny zawierać imię i nazwisko autora, tytuł pracy, zakład (instytucja) z którego praca pochodzi . Każdy tekst powinien być podpisany przez autora ( pod tekstem pracy ) oraz zawierać jego tytuł naukowy i aktualny adres do korespondencji.

  3. Wykaz piśmiennictwa powinien zawierać do 20 pozycji. Przywoływane pozycje piśmiennictwa powinny być oznaczone cyframi arabskimi, zapisanymi w indeksie górnym.

  Piśmiennictwo powinno być podane na końcu pracy w kolejności przywoływania w tekście i zawierać:

  w przypadku czasopism – nazwisko autora(ów), inicjały imion, tytuł artykułu w pełnym oryginalnym brzmieniu, tytuł czasopisma w uznanym skrócie, rok, tom lub numer oraz numer pierwszej i ostatniej strony. Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne ze skrótami stosowanymi w Index Medicus, np.:

  Drożdż M., Henzel-Korzeniowska A. Wypalenie zawodowe lekarzy rodzinnych jako czynnik wpływający na jakość świadczonych przez nich usług. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003;5;21-25

  w przypadku wydawnictw książkowych - nazwisko autora(ów), inicjały imion, cytowany tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania np.:

  Rogowska-Szadkowska D. Leczenie osób dorosłych zakażonych HIV. Poradnik dla lekarzy i lekarzy stażystów. Krajowe Centrum AIDS; Warszawa, 2003

  w przypadku wydawnictw zbiorowych - nazwisko autora(ów), inicjały imion, tytuł rozdziału, następnie (w:) tytuł książki, skrót „red.”, nazwisko autora(ów), inicjały imion, wydawnictwo, miejsce i rok wydania np.:

  Maslach Ch. Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej (w:) Sęk H. (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie PWN; Warszawa, 2000

  4. Materiał ilustracyjny ( tabele, ryciny, fotografie ) powinien być dołączony w rozmiarach niezbędnych dla dokumentacji tekstu głównego i dołączony do pracy oddzielnie. W odpowiednich miejscach tekstu głównego należy podać kolejne numery rycin czy tabel np. ( Rysunek 1 ). Każdy materiał ilustracyjny powinien zawierać następujące dane: kolejny numer tabeli i jej numer ( u góry ), kolejny numer ryciny i jej numer pod ryciną oraz nazwisko autora i tytuł pracy. Tabele powinny być pisane oddzielnie i ponumerowane kolejno cyframi rzymskimi.

  Preferowane są prace kazuistyczne i prace oryginalne.

  Każda praca kazuistyczna powinna zawierać:

  • stronę tytułową ( z tematem pracy nazwiskiem autora i miejscem pracy)
  • krótki wstęp
  • opis(y) przypadku(ków)
  • dyskusję (omówienie przypadków na podstawie dostępnego piśmiennictwa)
  • piśmiennictwo wg podanych zasad

  Prace kazuistyczne, które trzeba napisać przed zakończeniem specjalizacji, proszę oddawać do sprawdzenia, co najmniej dwa miesiące przed terminem składania papierów na kolejną sesję egzaminacyjną. To znaczy: do końca września, jeśli egzamin ma być zdawany w sesji wiosennej i do końca kwietnia, jeśli egzamin będzie w sesji jesiennej.

  Na zakończenie wszystkich obowiązujących a odbywanych w Zakładzie Medycyny Rodzinnej kursów specjalizacyjnych obowiązują następujące zaliczenia:

  1. z komunikowania się (obowiązuje znajomość podręcznika - L.Marcinowicz, S. Chlabicz: Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego)
  2. z umiejętności wykonania procedur
  • laryngologicznej
  • ginekologicznej
  • chirurgicznej
  • zaplanowania szczepienia dziecka
  • zinterpretowania badań laboratoryjnych
  1. Testu złożonego ze 100 pytań

   

  Osoby, które zaliczały w Zakładzie Kurs: „Zdrowie Publiczne” zdają kolokwium zaliczeniowe - są to 3 otwarte pytania.

   

  Zalecana lista lektur w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej

  Podręczniki podstawowe

   

  Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni, "Medycyna rodzinna".

  Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015

  Latkowski B., Lukas W., Godycki-Ćwirko M.i inni „Medycyna rodzinna”

  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2017

   

  Podręczniki uzupełniające:

  Woynarowska B. (red.): “Profilaktyka w pediatrii”. PZWL, Warszawa 2008, wyd. II.

  Tomasik T. i inni: “Elektrokardiografia dla lekarza praktyka”, Vesalius, Kraków 1998.

  De Walden-Gałuszko K. i inni: „Podstawy opieki paliatywnej“ Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

  Rybakowa M. I inni: „Medycyna wieku młodzieńczego” Wydawnictwo Medyczne, wyd.I, Kraków 2004.

  Steciwko A., Barański J., „Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną” ELSEVIER Urban&Partner, Wrocław 2012

  Bochenek G., Doniec Z. , Kryj-Radziszewska E. „Astma oskrzelowa”, PZWL, W-wa 2011

  Brzozowski T.Jarosz M., Mach T. „Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego” PZWL W-wa 2010

  Panasiuk L. „Ostre zatrucia” PZWL W-wa 2009

  Adamczyk A., Buczkowski K., Jagielski D. „ Opieka paliatywna” PZWL W-wa 2009

  Windak A., Grodzicki T., Cwynar M., Gąsowski J. „ Nadciśnienie tętnicze” PZWL W-wa 2009

  Kostka K., Koziarska-Rościszewska M. „Choroby wieku podeszłego” PZWL W-wa 2009

  Strojek K., Fabian W., Koziarska-Rościszewska M., Szymczyk I. „Cukrzyca” PZWL W-wa 2008

   

  Czasopisma

  “Lekarz rodzinny”,

  “Problemy Medycyny Rodzinnej”,

  “Family Medicine & Primary Care Review”,

   

  Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

  Zasady postępowania w cukrzycy

  Zasady interwencji antynikotynowej

  Zasady postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych.

  Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym.

  Zasady postępowania w niewydolności serca.

  Zasady postępowania w astmie u dzieci.

  Zasady postępowania w infekcji Helicobacter pylori.

  Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego

  Wytyczne postępowania w bólu przewlekłym.

   

  Wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP)

  Profilaktyka i leczenie grypy 2016

  Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego

  Wytyczne PTL/KLRWP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016

  (oraz następne, które będą opublikowane w czasopiśmie Lekarz Rodzinny i/lub na stronie internetowej

  www.klrwp.pl w najbliższym czasie).

  Akty prawne:

  Aktualny Program Szczepień Ochronnych

  Aktualne ustawy oraz rozporządzenia dotyczące wykonywania zawodu lekarza