Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Egzamin specjalizacyjny.
 • Ostatnia zmiana 01.12.2022 przez Zakład Medycyny Rodzinnej

  Egzamin specjalizacyjny

  W trakcie specjalizacji lekarza obowiązuje przygotowanie pracy lub współautorstwo w pracy naukowej (oryginalnej, kazuistycznej)

  Pracę ocenia koordynator ośrodka kształcenia lekarzy rodzinnych a potem akceptuje kierownik specjalizacji

  1. Teksty prac powinny być pisane jednostronnie ( format A4 ) z zachowaniem marginesu górnego – 25 mm, lewego – 35 mm, i podwójnym odstępem pomiędzy wierszami ( maksimum 30 wierszy na stronie ). Objętość nie może przekraczać 6stron.

  2. Teksty prac powinny zawierać imię i nazwisko autora, tytuł pracy, zakład (instytucja) z którego praca pochodzi . Każdy tekst powinien być podpisany przez autora ( pod tekstem pracy ) oraz zawierać jego tytuł naukowy i aktualny adres do korespondencji.

  3. Wykaz piśmiennictwa powinien zawierać do 20 pozycji. Przywoływane pozycje piśmiennictwa powinny być oznaczone cyframi arabskimi, zapisanymi w indeksie górnym.

  Piśmiennictwo powinno być podane na końcu pracy w kolejności przywoływania w tekście i zawierać:

  w przypadku czasopism – nazwisko autora(ów), inicjały imion, tytuł artykułu w pełnym oryginalnym brzmieniu, tytuł czasopisma w uznanym skrócie, rok, tom lub numer oraz numer pierwszej i ostatniej strony. Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne ze skrótami stosowanymi w Index Medicus, np.:

  Drożdż M., Henzel-Korzeniowska A. Wypalenie zawodowe lekarzy rodzinnych jako czynnik wpływający na jakość świadczonych przez nich usług. Problemy Medycyny Rodzinnej 2003;5;21-25

  w przypadku wydawnictw książkowych - nazwisko autora(ów), inicjały imion, cytowany tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania np.:

  Rogowska-Szadkowska D. Leczenie osób dorosłych zakażonych HIV. Poradnik dla lekarzy i lekarzy stażystów. Krajowe Centrum AIDS; Warszawa, 2003

  w przypadku wydawnictw zbiorowych - nazwisko autora(ów), inicjały imion, tytuł rozdziału, następnie (w:) tytuł książki, skrót „red.”, nazwisko autora(ów), inicjały imion, wydawnictwo, miejsce i rok wydania np.:

  Maslach Ch. Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej (w:) Sęk H. (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie PWN; Warszawa, 2000

  4. Materiał ilustracyjny ( tabele, ryciny, fotografie ) powinien być dołączony w rozmiarach niezbędnych dla dokumentacji tekstu głównego i dołączony do pracy oddzielnie. W odpowiednich miejscach tekstu głównego należy podać kolejne numery rycin czy tabel np. ( Rysunek 1 ). Każdy materiał ilustracyjny powinien zawierać następujące dane: kolejny numer tabeli i jej numer ( u góry ), kolejny numer ryciny i jej numer pod ryciną oraz nazwisko autora i tytuł pracy. Tabele powinny być pisane oddzielnie i ponumerowane kolejno cyframi rzymskimi.

  Preferowane są prace kazuistyczne i prace oryginalne.

  Każda praca kazuistyczna powinna zawierać:

  • stronę tytułową ( z tematem pracy nazwiskiem autora i miejscem pracy)
  • krótki wstęp
  • opis(y) przypadku(ków)
  • dyskusję (omówienie przypadków na podstawie dostępnego piśmiennictwa)
  • piśmiennictwo wg podanych zasad

   

   

  Wykaz piśmiennictwa dla lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ 2021

   

  Podręczniki obowiązkowe*:

  1.Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015.

  2.ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, red. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P (red.), Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017.

  3.Pediatria; Lissauer, Carroll, red. wydania polskiego Andrzej Milanowski; wyd. Edra Urban&Partner, wydanie 5, 2019

  *Uwaga - w sytuacji, gdy informacje z podręcznika i podanych poniżej wytycznych/rekomendacji pokrywają się tematycznie– obowiązuje wersja z wytycznych, jako bardziej aktualna.

   

  Podręczniki zalecane, uzupełniające:

  1.EKG - sztuka interpretacji, Thomas B. Garcia, red. wyd. pol. Baranowski R., red. wyd. pol. Piotr Jędrusik, Medipage, 2015

  2.Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, red. H. Szajewska, A. Horvath, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017.

   

  Materiały dydaktyczne obowiązkowe, dostępne w internecie:

  1.Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (w zakresie zadań lekarza rodzinnego) – dostęp online: https://cukrzyca.info.pl/zalecenia_kliniczne/zalecenia_kliniczne_dotyczace_postepowania_u_chorych_na_cukrzyce_2020

  2.Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego – dostęp online: https://mlodzilekarzerodzinni.pl/wp-content/uploads/2020/01/Zasadypostępowaniawnadwadzeiotyłości2018-1.pdf

  3.Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (w zakresie zadań lekarza rodzinnego). Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019;5(1):1-86. Dostęp online: https://nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/wytyczne_ptnt

  4.Zasady postępowania w niewydolności serca. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dostęp online: https://www.klrwp.pl/strona/434/zasady-postepowania-w-niewydolnosci-serca-2017/pl

  5.Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: https://ptkardio.pl/wytyczne/36-wytyczne_esceas_dotyczace_postepowania_w_dyslipidemiach_jak_dzieki_leczeniu_zaburzen_lipidowych_obnizyc_ryzyko_sercowonaczyniowe

  6.Wytyczne ESC dotyczące leczenia migotania przedsionków w 2016 roku, opracowane we współpracy z EACTS (w zakresie zadań lekarza rodzinnego). Dostęp online: https://ptkardio.pl/wytyczne/10-wytyczne_esc_dotyczace_leczenia_migotania_przedsionkow_opracowane_we_wspolpracy_z_eacts

  7.Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii. Dostęp online: https://www.termedia.pl/Wspoldzialanie-lekarza-POZ-i-endokrynologa-w-zakresie-diagnostyki-i-leczenia-endokrynopatii,98,29947,0,0.html

  8.Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci. Dostęp online: https://www.termedia.pl/Wspoldzialanie-lekarza-POZ-i-endokrynologa-w-zakresie-diagnostyki-i-leczenia-endokrynopatii-u-dzieci,98,38596,0,0.html

  9.Wytyczne GINA 2019 – diagnostyka i leczenie astmy (w zakresie zadań lekarza rodzinnego). Omówienie wytycznych w języku polskim dostępne online np. tutaj: https://www.mp.pl/pulmonologia/artykuly-wytyczne/astma/218261,postepowanie-wastmie-wedlug-raportu-gina-2019

  10.Wytyczne GOLD 2019 - diagnostyka i leczenie POCHP (w zakresie zadań lekarza rodzinnego). Omówienie wytycznych w języku polskim dostępne online np. tutaj: https://www.mp.pl/pulmonologia/artykuly-wytyczne/pochp

  11.Rekomendacje postępowania w astmie wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS POZ. Dostęp online: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2020/09/ReKOMendacje-Postepowania-w-AStmie-wczesnodzieciecej-dla-lekarzy-Podstawowej-Opieki-Zdrowotnej-–-KOMPAS-POZ-2016.pdf

  12.Rekomendacje profilaktyki, diagnostyki i leczenia grypy u dorosłych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: FLU KOMPAS POZ – ADULTS, dostęp online: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2020/09/Flu-KOMPAS-POZ-Adults.pdf

  13.ReKOMendacje POStępowania w GRYPie u dzieci dla lekArzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS GRYPA, dostęp online: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2020/09/KOMPAS-grypa-u-dzieci-2019.pdf

  14.Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ. Dostęp online: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rekomendacje-postepowania-diagnostyczno-terapeutycznego-w-kaszlu-u-dzieci-dla-lekarzy-POZ-2016.pdf

  15.Postępowanie w kaszlu u osób dorosłych – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Dostęp online: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2020/09/Postepowanie-w-kaszlu-u-osob-doroslych-–-rekomendacje-dla-lekarzy-rodzinnych-2018.pdf

  16.Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. 2016, dostępne on-line: http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/Rekomendacje2016.pdf

  17.Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Dostęp online: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2020/09/Postepowanie-u-pacjentow-z-objawami-choroby-refluksowej-przelyku-–-rekomendacje-dla-lekarzy-rodzinnych.pdf

  18.Diagnostyka i leczenie zakażenia Helicobacter pylori. Dostęp online: www.termedia.pl/Zasady-diagnostyki-i-leczenia-zakazenia-bakteria-Helicobacter-pylori-,98,30315,1,0.html

  19.Diagnostyka i leczenie najczęstszych chorób pasożytniczych u dzieci. Dostęp online: https://www.termedia.pl/Diagnostyka-leczenie-i-profilaktyka-najczestszych-chorob-pasozytniczych-u-dzieci-problemy-wspolczesnego-pediatry-i-specjalisty-medycyny-rodzinnej,98,29958,0,0.html

  20.Diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dostęp online: http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/borelioza_z_lyme_2018.pdf oraz: Borelioza z Lyme u dzieci: https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/artykuly-przegladowe/203450,borelioza-z-lyme-u-dzieci

  21.Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej ( PTFND) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego, Forum Medycyny Rodzinnej 2016;10(4):159-178, dostęp on-line: https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/48982

  22.Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych, 2015. Dostęp online: http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/uklmoczowyinternet.pdf

  23.Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego, w zakresie: rozdział: 8: Profilaktyka bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, rozdział 9: Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia/zakażeń meningokokowych. Dostęp on-line: http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/rekomendacje-ukl-nerwowy_2011.pdf

  24.Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory – zalecenia PTBB, PTMR, PTO i in. Dostęp online: https://ptbb.pl/zasoby/pobierz-pliki/send/31-farmakoterapia-bolu-u-chorych-na-nowotwory-zalecenia/183-farmakoterapia-bolu-u-chorych-na-nowotwory-zalecenia

  25.Diagnostyka i leczenie depresji – wytyczne dla lekarzy rodzinnych. Dostęp online: https://wytyczne.org/bazawiedzy/wytyczne-postepowania-w-depresji-u-doroslych-dla-lekarzy-rodzinnych/

  26.Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Dostęp online: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2020/09/rekomendacje_benzodiazepiny-2019.pdf

  27.Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ. Dostęp online: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rekomendacje-leczenia-pobudzenia-u-chorych-z-otepieniem-dla-lekarzy-POZ-2018.pdf

  28.Wytyczne dotyczące resuscytacji. Dostęp online: https://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html

  29.Leczenie zapalenia piersi podczas laktacji https://podyplomie.pl/ginekologia/22713,protokol-leczenia-zapalenia-piersi

   

  Akty prawne obowiązkowe

  :1.Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2020 poz. 172 (tj)

  2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2020 poz. 1398 (tj) 3.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. 2020 poz. 1845 (tj)

  4.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. 2020 poz. 870 (tj) - w zakresie zadań lekarza

  5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2020 poz. 666 z późn.zm.

  6.Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 736 (t.j), DZ.U.2019 poz. 2120 i Dz.U.2020 poz. 1255

  7.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 2335

  8.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu Dz.U. 2019 poz. 2430

  9.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Dz. U. 2018 poz. 753 (z późn.zm: Dz.U.2019 poz. 2118 i Dz.U. 2020 poz. 1964)

  10.Program Szczepień Ochronnych na rok 2021.

  11.Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Dz.U.2019 poz. 1078

  12.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 1749)

  13.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2020 poz. 1942)

  14.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 2043)

  Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas Wrocław, 10.12.2020