Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konsultacje.
 • Projekt Teraz już wiem

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami edukacyjnymi przygotowanymi przez naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!

   

  Dowiedź się więcej
 • Ostatnia zmiana 09.09.2023 przez Administrator UMB

  Konsultacje

  Uprzejmie informujemy, że odbyły się już wszystkie konsultacje w projekcie.

  Nowe propozycje konsultacji w ramach nowego Projektu Biologia i chemia po akademicku 3 podamy w grudniu 2023 roku.

  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w bezpłatnych konsultacjach z wykorzystaniem wiedzy z biologii i chemii.

  Konsultacje przeznaczone są dla młodzieży z klas o profilach ścisłych (biologiczno-chemicznych, medycznych, matematyczno-fizycznych itp.).

  W ramach projektu przygotowaliśmy serię konsultacji poprowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresu biologii i chemii.

  Konsultacje są bezpłatne. Odbywają się stacjonarnie w grupach do 14 osób i trwają 90 minut.

  Na każde konsultacje obowiązuje indywidualna rejestracja i decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby, które biorą udział pierwszy raz w Projekcie. W formularzu rejestracyjnym można zgłosić tematy, które powinien poruszyć nauczyciel akademicki podczas konsultacji.

  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zajęć praktycznych w ramach projektu "Biologia i Chemia po akademicku 2".

  Harmonogram konsultacji

  Biologia

  Konsultacje pt. Fizjologia człowieka (Anatomia i fizjologia układu oddechowego) - 25 maja 2023

  Konsultacje poprowadziła dr Ewa Żebrowska z Zakładu Fizjologii

  Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych z konsultacji Fizjologia człowieka

   

  • Strefy czynnościowe układu oddechowego

  • Mechanika wdechu i wydechu

  • Pojemności i objętości płuc

  • Wymiana gazowa

  • Transport gazów oddechowych

  • Regulacja oddychania

  Rejestracja na konsultacje Fizjologia człowieka w dniu 25 maja 2023 została zakończona

   

  Konsultacje pt. Ekologia i ochrona środowiska - 30 marca 2023

  Konsultacje poprowadził dr hab. Mateusz Maciejczyk z Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  Rejestracja na konsultacje Ekologia i ochrona środowiska w dniu 30 marca 2023 została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu.

  Ekologia i ochrona środowiska
  1. Czym jest ekotoksykologia?
  2. Podział ksenobiotyków
  3. Przemiany ksenobiotyków w organizmie człowieka
  4. Toksyczność ksenobiotyków
  5. Kumulacja ksenobiotyków w środowisku naturalnym
  6. Oszacowanie spożycia ksenobiotyków wraz z dietą

   

  Konsultacje pt. Cytologia i biochemia komórki - 15 marca 2023

  Konsultacje poprowadził mgr Arkadiusz Żbikowski z Zakładu Biologii Medycznej

  Rejestracja na konsultacje Cytologia i biochemia komórki w dniu 15 marca 2023 została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu.

  Poznane budowy komórek jest podstawowym krokiem w zrozumieniu ich roli w obrębie żywego organizmu. W tym celu podczas spotkania wykorzystane zostaną mikroskopy, które są podstawowym narzędziem wykorzystywanym w cytologii. Praktyczne przeprowadzenie zajęć umożliwi lepsze zrozumienie funkcjonalności poszczególnych komórek oraz ich znaczenia strukturach tkankowych. Ponadto możliwe będzie zapoznanie się z zasadami prawidłowego mikroskopowania oraz działaniem poszczególnych elementów mikroskopu.

  Podczas spotkania omówione mogą zostać pytania dotyczące:

  • Budowy oraz użytkowania mikroskopu świetlnego
  • Wykorzystania innych typów mikroskopii
  • Różnice w budowie między komórkami prokariotycznymi oraz eukariotycznymi
  • Budowa oraz funkcje organellów komórkowych
  • Podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w komórkach
  • Podziały komórkowe

  Zapraszamy do pobrania materiałów eduakacyjnych z konsultacji Cytologia i biochemia komórki

   

   

  Konsultacje pt. Genetyka i ewolucjonizm - 23 lutego 2023

  Rejestracja na konsultacje Genetyka i ewolucjonizm w dniu 23 lutego 2023 roku została zakończona. Wyślemy e-mailem informację o zakwalifikowaniu.

  Konsultacje poprowadziła dr hab. Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek z Zakładu Genetyki Klinicznej

  Ewolucja genomu Homo sapiens. Powstawanie nowych genów.

  W ramach konsultacji zostały poruszone zagadnienia dotyczące zmian ewolucyjnych zachodzących w genomie człowieka. Omówione zostaną między innymi sekwencje szybko ewoluujące u H. sapiens oraz ich wpływ na  rozwój pewnych cech a także mechanizmy wpływające na te sekwencje. Ponadto w ramach konsultacji przedstawione zostaną genetyczne dowody na ewolucję.

  Zapraszamy do pobrania materiałów eduakacyjnych z konsultacji Genetyka i ewolucjonzim

  Konsultacje Genetyka i ewolucjonizm

   

  Konsultacje pt. Botanika i fizjologia roślin - 10 lutego 2023 godz. 15:00-16:30

  Konsultacje poprowadziła mgr Justyna Brańska-Januszewska z Zakładu Biologii

  Rejestracja na konsultacje Botanika i fizjologia roślin w dniu 10 lutego 2023 została zakończona. Osoby zakwalifikowane otrzymały mailem potwierdzenie.

  Cechy charakterystyczne komórki roślinnej: ściana komórkowa, wakuola, plastydy. Fotosynteza. Morfologia i anatomia: korzenia (systemy korzeniowe, typy korzeni, budowa pierwotna i wtórna), pędu (rodzaje i modyfikacje pędów, budowa pierwotna i wtórna), liści (rodzaje liści, unerwienie, ulistnienie), kwiatów (budowa pręcika i słupka, narys i wzór kwiatowy, typy kwiatostanów), owoców oraz nasion. Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Porównanie roślin okrytonasiennych i nagonasiennych

  Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych z konsultacji pt. Botanika i fizjologia roślin

  Baner Biologia i chemia po akademicku Botanika i fizjologia roślin

   

  Chemia

  Konsultacje Chemia ogólna i nieorganiczna - 27 kwietnia 2023 , godz. 15:00-16:30

  Konsultacje poprowadziła dr Elżbieta Milewska z Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków

  Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych z konsultacji pt.  Chemia ogólna i nieorganicza w dniu 27 kwietnia 2023

  Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe grupy związków nieorganicznych (tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz przykładowe zadania maturalne dotyczące tej tematyki.

   

  Konsultacje pt. Chemia organiczna - 23 marca 2023, godz. 15:30-17:00

  Konsultacje poprowadziła prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska z Zakładu Chemii Organicznej

  Rejestracja na konsultacje pt. Chemia organiczna w dniu 23 marca 2023 została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu

  Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych z konsultacji Chemia organiczna

  Struktura związku i typy wiązań chemicznych, przegląd wybranych reakcji organicznych

  Wiązania chemiczne. Hybrydyzacja atomów węgla w ujęciu teorii orbitali molekularnych. Teoria kwasów i zasad w chemii organicznej. Pojęcia: nukleofil i elektrofil. Elektroujemność, moment dipolowy i efekt indukcyjny w związkach organicznych. Rezonans i reguły dotyczące struktur rezonansowych.

  Reakcje organiczne: addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania. Reakcje rodnikowe i ich przebieg. Reakcje polarne i ich przebieg. Reguła Markownikowa. Reakcje charakterystyczne dla związków organicznych (wybrane reakcje – eksperyment): odróżnianie węglowodorów nasyconych od nienasyconych, węglowodory aromatyczne, węglowodory aromatyczne z różnymi grupami funkcyjnymi, itp.

  • Konsultacje pt. Równowaga chemiczna. Reakcje utleniania-redukcji - 10 marca 2023r. godz. 15:00-16:30

  Konsultacje poprowadziła dr Monika Tomczyk z Zakładu Chemii Organicznej

  Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych z konsultacji pt. Równowaga chemiczna. Reakcje utleniania-redukcji

  Rejestracja na konsultacje Równowaga chemiczna. Rekacje utleniania-redukcji została zakończona.

  Planowany zakres konsultacji:

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

  1. odwracalność reakcji, prawo działania mas, stan równowagi dynamicznej i stała równowagi danej reakcji
  2. czynniki wpływające na stan równowagi reakcji oraz określenie ich wpływu na układ pozostający w stanie równowagi dynamicznej
  3. reguła Le Chateliera–Brauna (reguła przekory)
  4. obliczanie stężeń początkowych i równowagowych reagentów
  5. wartość stałej równowagi reakcji odwracalnej
  6. wydajność reakcji

  REAKCJE UTLENIANIA-REDUKCJI

  1. stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja
  2. obliczanie stopni utlenienia pierwiastków w jonie i cząsteczce związku nieorganicznego
   i organicznego
  3. zasady bilansu elektronowo-jonowego – dobieranie współczynników stechiometrycznych
   w schematach reakcji utleniania-redukcji
  4. reakcje dysproporcjonowania i synproporcjonowania

  Baner Biologia i chemia po akademicku Konsultacje Równowaga chemiczna

  Konsultacje pt. Atom i cząsteczka - 16 lutego 2023 godz. 14:00-15:30

  Rejestracja na konsultacje Atom i cząsteczka w dniu 9 lutego 2023 została zakończona. Osoby zakwalifikowane otrzmały maila z potwierdzeniem zakwalifkowania.

  Konsultacje poprowadziła dr Anna Tokarzewicz z Zakładu Biochemii Lekarskiej

  W trakcie konsultacji zostały omówione następujące tematy:

  • budowa atomu - czym są nukleony oraz cząsteczki subatomowe, liczba masowa oraz atomowa oraz omówienie izotopów jako odmiany atomów tego samego pierwiastka
  • czym są cząsteczki chemiczne oraz omówienie wiązań chemicznych występujących w cząsteczkach: na czym polega reguła oktetu (dubletu) elektronowego oraz jak i kiedy powstają następujące wiązania chemiczne: jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane oraz koordynacyjne.

  Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych z konsultacji Atomi cząsteczka

   

  Baner Biologia i chemia po akademicku Atom i cząsteczka

  Konsultacje pt. Obliczenia chemiczne - 17 stycznia 2023 godz. 15:00-16:30

  Rejestracja na konsultacje Obliczenia chemiczne w dniu 17 stycznia 2023 została zakończona. Osoby zakwalifikowane otrzymały mailem potwierdzenie.

  Konsultacje poprowadziła dr Elżbieta Milewska z Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków.

  Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych z konsultacji pt. Obliczenia chemiczne

  Konsultacje dotyczyły stechiometrycznych obliczeń z zakresu przygotowywania roztworów (stężenie procentowe i molowe), przeliczania stężeń (molowe na procentowe i odwrotnie), rozcieńczania roztworów, zatężania roztworów, mieszania roztworów oraz podstawowych obliczeń związanych z pojęciem rozpuszczalności.

  Baner Biologia i chemia po akademicku obliczenia chemiczne