• Aktualności

  Plany naukowe Agencji Badań Medycznych na 2022 roku

  26.12.2021 18:40
  Autor: BTT
  W związku z uchwalonym rocznym Planem Działalności Agencji Badań Medycznych na rok 2022, w nadchodzącym roku uruchomione zostaną konkursy na niekomercyjne badania kliniczne, których celem jest zwiększenie dostępu pacjentów do najbardziej efektywnych klinicznie form terapii oraz komercyjny konkurs wspierający rozwój innowacyjnych wyrobów medycznych z wykorzystaniem AI, robotyki i telemedycyny.
  Konkurs otwarty na niekomercyjne badania kliniczne. Konkurs numer ABM/2022/1
  W pierwszym i drugim kwartale 2022 rok, Agencja Badań Medycznych planuje realizację konkursu poświęconego niekomercyjnym badaniom klinicznym o alokacji na poziomie 200 mln zł podzielonej na dwie tury konkursowe.
  Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny, w szczególności w zakresie obszarów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny oraz chorób o podłożu immunologicznym w ramach niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych. Konkurs będzie stanowić kontynuację poprzednich edycji konkursów Agencji Badań Medycznych na realizację niekomercyjnych badań klinicznych.
   
    ABM/2022/1    Nabór będzie prowadzony w II turach:
     1. Pierwsza tura – I kwartał 2022 roku.  
     2. Druga tura – II kwartał 2022 roku.
   200 milionów złotych podzielone  
   na dwie tury konkursowe

   

   

  Konkurs dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych, premiujący wyroby medyczne oparte o sztuczną inteligencję oraz wyroby z zakresu robotyki.
  Konkurs numer ABM/2022/2
  Wśród obszarów priorytetowych w przyszłym roku znalazł się ponadto komercyjny konkurs na badania klinicznie w zakresie wyrobów medycznych z uwzględnieniem sztucznej inteligencji, robotyki i telemedycyny.
  Celem konkursu jest wsparcie finansowe prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowych wyrobów medycznych, oceny działania, oceny klinicznej wyrobów oraz ich certyfikacji, w szczególności nowych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję i robotykę. W dalszej perspektywie, dzięki temu możliwe będzie skomercjalizowanie tych produktów i wprowadzenie na rynek wyrobów medycznych.
  Ponadto celem konkursu jest przeprowadzenie dalszej oceny wyrobów medycznych już wprowadzonych do obrotu w danym zastosowaniu, aby zgromadzić dodatkowe dane o ich efektywności. Dopuszcza się ocenę działania, np. w oparciu o badania kliniczne, wyrobów medycznych już dostępnych na rynku, w innym, dotąd niezbadanym zastosowaniu, np. w innym wskazaniu, w innej populacji.
  Uruchomienie konkursu planowane jest na I kwartał 2022 roku, natomiast alokacja budżetowa na konkurs wynosi 100 mln zł.

   

     ABM/2022/2     I kwartał 2022 roku      100 mln zł   

   

   

  Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne oceniające efektywność kliniczną i kosztową różnych produktów leczniczych w tym samym wskazaniu – badania typu head-to-head. Konkurs numer ABM/2022/3.

  Agencja Badań Medycznych pod koniec 2021 roku planuje alokować także 100 mln zł grantu w celu finansowania badań przyczyniających się do poprawy sytuacji pacjentów, przede wszystkim poprzez zwiększenie wiedzy dotyczącej najbardziej optymalnej klinicznie diagnostyki lub terapii.

  Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine, EBM), wybór terapii stosowanej w praktyce klinicznej powinien być podejmowany w oparciu o wiarygodne, wysokiej jakości dane kliniczne, pozyskane w pierwszej kolejności z badań umożliwiających porównanie efektywności klinicznej alternatywnych opcji terapeutycznych. Powyższe powoduje potrzebę podejmowania badań typu head-to-head, bezpośrednio porównujących ze sobą produkty lecznicze. Wyniki badań head to head pozwolą tym samym na optymalizację standardów leczenia poprzez wskazanie najefektywniejszych klinicznie produktów leczniczych stosowanych w danej chorobie na tym samym etapie diagnostyki lub leczenia.

   

     ABM/2022/3      III kwartał 2022 roku      100 mln zł   

   

  Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową Agencji Badań Medycznych (Strona internetowa ABM), gdzie można znaleźć najświeższe informacje związane z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

   

   

  Powrót