Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
 • Ostatnia zmiana 12.10.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową oraz reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

  POWER realizowany jest w ramach VI Osi Priorytetowych:

  I. Osoby młode na rynku pracy

  II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

  III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

  V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

  VI. Pomoc Techniczna

  Z punktu widzenia realizacji projektów na UMB najbardziej interesujące są Osie Priorytetowe II, III i V.

   

  SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI
   

  Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

  Program zakłada realizację opracowania i wdrożenia spójnego systemu monitorowania równości szans płci. Kolejne cele szczegółowe programu to: opracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej (pomiędzy administracją centralną, regionalną, lokalną oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi) na rzecz równości szans płci. Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w dostępie do rozwoju kariery zawodowej i zatrudnienia. Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionie. Wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników. Standaryzacja działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy. Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników. Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

  Beneficjentami Osi Priorytetowej są m.in.: Centrum Informatyczne Edukacji , Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo edukacji Narodowej i inne ministerstwa , Bank Gospodarstwa Krajowego, podmioty ekonomii społecznej.

  Przykładowe konkursy:

  Konkurs 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego; MRPiPS

  Konkurs 2.10 Najlepsi z najlepszych; MNiSW.

   

  Oś Priorytetowa III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

  Program zakłada podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

  Beneficjentami Osi Priorytetowej są: uczelnie i inne podmioty realizujące podmioty na poziomie wyższym.

  Przykładowe konkursy:

  Konkurs 3.1 Realizacja programów rozwoju kompetencji: szkolenia warsztaty, zajęcia w formie projektowej, wizyty studyjne

  Konkurs 3.2 Realizacja studiów doktoranckich w tym m.in.: organizację Międzynarodowych Szkół Letnich dla doktorantów i innych krótkich form pobytu w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie połączonych z prowadzonymi studiami doktoranckimi; organizację studiów doktoranckich w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tworzenie i realizację wysokiej jakości staży dla doktorantów - COFUND

  Konkurs 3.3 Realizacja programów kształcenia w językach obcych, międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach. Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia.

  Konkurs 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia, działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

  Konkurs 3.5 Zintegrowane programy rozwoju szkół wyższych

   

  Oś Priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia

  Szczegółowe cele programu to:  wdrożenie  i rozwój  programów  profilaktycznych  w  zakresie  chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej, wdrożenie  działań  projakościowych  i  rozwiązań  organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych oraz rozwój  kompetencji zawodowych  i  kwalifikacji  kadr  medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

  Beneficjentami Osi Priorytetowej są m.in.: uczelnie medyczne, szpitale kliniczne, instytuty   badawcze   nadzorowane   przez   Ministra Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Przykładowe konkursy:

  Konkurs 5.1 Programy profilaktyczne. Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

  Konkurs 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.

   

  Zobacz również:

   

  POWRÓT