Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 26.02.2024 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Sylabus

   

   

   

   

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2023/2024

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa

  Nazwa jednostki w której jest przedmiot realizowany

  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  e-mail jednostki

  kaiit@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarski

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie

  Forma studiów

  stacjonarne ¢                                  niestacjonarne ¢

  Język przedmiotu

  polski ¢                                                    angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy ¢                                 fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I ¢   II £   III £   IV £   V £  VI £

   

   

  1 £   2 ¢   3 £   4 £   5 £   6 £   7 £   8 £   10 £

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  20 godzin, w tym:  8 - wykłady, 12 - ćwiczenia

  Założenia i cele przedmiotu

  Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia życia,  standardów zachowań ratowniczych przy podstawowych czynnościach resuscytacyjnych – BLS wg wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji, użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych – AED, zasad oceny podstawowych funkcji życiowych, opieki i pielęgnacji chorego nieprzytomnego, zasad transportu poszkodowanych.

  Student powinien umieć: rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia (zatrzymanie krążenia, niewydolność oddechowa, stany nieprzytomności),  prawidłowo wykonać  resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach pozaszpitalnych, udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w niektórych stanach zagrożenia życia (zatrucia, oparzenie, udar cieplny, odmrożenie, ukąszenia, porażenie prądem, krwawienia i krwotoki), zaopatrzyć ranę, złamanie, zastosować w praktyce automatyczny defibrylator (AED), wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne u chorych, zakładać opatrunki.

  Metody dydaktyczne

   

  • przekazywanie wiedzy w formie wykładów,
  • przekazywanie wiedzy w formie ćwiczeń teoretycznych z dyskusją,
  • zajęcia praktyczne na fantomach,
  • zajęcia praktyczne w Oddziale Intensywnej Terapii,
  • prezentacje multimedialne
  • konsultacje studenckie w każdy pierwszy wtorek miesiąca i konsultacje na bieżąco odbywane po ćwiczeniach

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr med. Urszula Kościuczuk

   

   

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  F.W7

  Zna zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach pozaszpitalnych (BLS) u dorosłych i dzieci wg wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji

  ćwiczenia i wykłady

  Metody podsumowujące:

  Ćwiczenia – zaliczenie ustne

  Zaliczenie zajęć – egzamin testowy  pisemny

  Metody formujące:

  - ocena przygotowania do zajęć

  H.W7

  Zna przyczyny, rozpoznawanie i postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia

  ćwiczenia i wykłady

  H.W8

  Zna zasady stosowania automatycznych defibrylatorów (AED).

  ćwiczenia

  H.W9

  Zna przyczyny, rozpoznawanie i postępowanie w ostrej niewydolności oddechowej.

  ćwiczenia i wykłady

  H.W10

  Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w niektórych stanach zagrożenia życia (zatrucia, oparzenie, udar cieplny, odmrożenie, ukąszenia, porażenie prądem, krwawienia i krwotoki)

  ćwiczenia i wykłady

  H.W11

  Zna zasady udzielania pomocy w zadławieniu, zachłyśnięciu, powieszeniu

  ćwiczenia

  H.W12

  Zna zasady udzielania pierwszej pomocy w złamaniach i urazach.

  ćwiczenia

  H.W13.

  Zna zasady oceny podstawowych funkcji życiowych

  ćwiczenia

  H.W14

  Zna zasady opieki i pielęgnacji chorego nieprzytomnego

  ćwiczenia i wykłady

  H.W15

  Zna zasady zapewniania dostępu naczyniowego do żył obwodowych i zakładania opatrunków

  ćwiczenia

  umiejętności

  E.U14

  Umie rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia - zatrzymanie krążenia, niewydolność oddechowa, stany nieprzytomności.

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  Egzamin praktyczny

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena przygotowania do zajęć

  H.U2

  Umie prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach pozaszpitalnych

  Ćwiczenia na fantomach

  H.U3

  Umie obsługiwać automatyczny defibrylator (AED)

  ćwiczenia

  H.U4

  Umie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w niektórych stanach zagrożenia życia (zatrucia, oparzenie, udar cieplny, odmrożenie, ukąszenia, porażenie prądem, krwawienia i krwotoki)

  ćwiczenia

  H.U5

  Umie zakładać opatrunki, zaopatrzyć ranę, złamanie

  ćwiczenia

  H.U6

  Umie wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne u chorych - ułożenie, fizykoterapia, pomiar ciśnienia tętniczego krwi

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

  K2

  potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  Ocenianie ciągłe przez nauczyciela

  Metody podsumowujące:

  Obserwacja pracy studenta

  Dyskusja w czasie zajęć

  Opinie kolegów

  K3

  kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu

  ćwiczenia

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

  ćwiczenia

  K1

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  ćwiczenia

   

  Punkty ECTS

  1,5

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  10

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  12

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

  5

   

  godziny razem: 27

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  2

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  4

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  4

   

  godziny razem: 10

     

   

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  Zna zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach pozaszpitalnych (BLS) u dorosłych i dzieci wg wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji

  Zna przyczyny, rozpoznawanie i postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia

  Umie rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia - zatrzymanie krążenia, niewydolność oddechowa, stany nieprzytomności.

  Umie prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach pozaszpitalnych

  Mianownictwo, cel, wskazania i przeciwskazania do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w warunkach pozaszpitalnych u dorosłych i dzieci

  Zna zasady stosowania automatycznych defibrylatorów (AED).

  Umie obsługiwać automatyczny defibrylator (AED)

  Zastosowanie automatycznych defibrylatorów (AED) oraz defibrylatorów szpitalnych – ćwiczenia na fantomach

  Kardiologiczne skutki defibrylacji

  Zna przyczyny, rozpoznawanie i postępowanie w ostrej niewydolności oddechowej.

  Ostra niewydolność oddechowa: uduszenie, utonięcie, powieszenie, porażenie prądem – zasady udzielania pierwszej pomocy Bezprzyrządowe i przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych

  Intubacja dotchawicza – wskazania, powikłania wczesne i późne

  Tracheotomia i konikopunkcja – wskazania i powikłania

  Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w niektórych stanach zagrożenia życia

  Umie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w niektórych stanach zagrożenia życia (zatrucia, oparzenie, udar cieplny, odmrożenie, ukąszenia, porażenie prądem, krwawienia i krwotoki)

  Zatrucia – rozpoznawanie i leczenie

  Oparzenia – ocena rozległości i ciężkości oparzenia, zasady postępowania

  Udar słoneczny i udar cieplny – zasady postępowania

  Odmrożenia - ocena rozległości i ciężkości odmrożeń, zasady postępowania

  Ukąszenia – zasady postępowania

  Porażenie prądem – objawy, powikłania i postępowanie na miejscu zdarzenia

  Postępowanie w przypadku krwotoków zewnętrznych i krwawień, tamowanie krwawień w obrażeniach powierzchownych, zakładanie opatrunków

  Zadławienie i zachłyśnięcie – różnicowanie, postępowanie na miejscu zdarzenia

  Zabieg Haimlicha - zasady wykonania, wskazania i przeciwskazania

  Powieszenie – zasady udzielania pomocy

  Zna zasady udzielania pierwszej pomocy w złamaniach i urazach.

  Umie zakładać opatrunki, zaopatrzyć ranę, złamanie

  Postępowanie w urazowych obrażeniach ciała,

  Praktyczne zasady unieruchamiania złamań kości długich, zasady Potta.

  Zakładanie opatrunków na rany

  Bandażowanie

  Zna zasady oceny podstawowych funkcji życiowych

  Umie wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne u chorych - ułożenie, fizykoterapia, pomiar ciśnienia tętniczego krwi

  Monitorowanie funkcji życiowych – bezprzyrządowe i przyrządowe

  Ocena funkcji układu krążenia, oddechowego, OUN

  Zasady pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

  Zna zasady zapewniania dostępu naczyniowego do żył obwodowych

  Nauka wykonywania wkłuć do żył obwodowych (wprowadzanie wenflonu, montowanie zestawu do infuzji), zasady opieki nad dożylnym wkłuciem obwodowym

  Kaniulacja żył centralnych – wskazania i powikłania

  Zna zasady opieki i pielęgnacji chorego nieprzytomnego

  Opieka nad chorym nieprzytomnym”, „

  Oddział Intensywnej Terapii-cele i zadania, zasady leczenia”

  Opieka i pielęgnacja chorego nieprzytomnego, zasady ułożenia ciała, fizykoterapia,

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:
  2. Piotr Jakubów, Urszula Kościuczuk:  "Pierwsza pomoc lekarska i pielęgniarska w warunkach szpitalnych", Adres wydawniczy: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2022
  • Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dostępne na www.prc.krakow.pl, lub www.erc.edu,
  •  

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  A.Siemiątkowski „Stany zagrożenia życia” wyd. II, 2007r.

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem dydaktycznym.

  Dopuszczenie do egzaminu – zaliczenie egzaminu praktycznego.

  Końcowy egzamin testowy.

   

   

   

   

   

  ……………………………………………………………………………...

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

   

  Dr n. med. Sławomir Lech Czaban

  ……………………………………………………..                                    …………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                   oraz                      koordynatora przedmiotu)