Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Cukrzyca u dzieci i młodzieży..
 • 05.03.2024 Zakład Farmacji Klinicznej

  Cukrzyca u dzieci i młodzieży.

   

  Zajęcia fakultatywne dla Studentów Farmacji V roku odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Proszę o kontakt z dr hab. Justyną Hermanowicz w celu ustalenia terminów spotkań.

   

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

  11.03.2024 godz. 14.00-17.45

  18.03.2024 godz. 14.00-17.45

  25.03.2024 godz. 9.45-13.30

   

  Zajęcia odbędą się w sali komputerowej ECF s. 29

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Sylabusy znajdują się na stronie https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja/informacje_dla_studentow/sylabusy

   

  Regulamin obowiązujący w Zakładzie Farmacji Klinicznej UMB dla studentów kierunku Farmacja – fakultet Cukrzyca u dzieci i młodzieży.

   

  Postanowienia ogólne

  1.Zajęcia w ramach fakultetu „ Cukrzyca u dzieci i młodzieży” na kierunku Farmacja realizowane są w X semestrze w formie seminariów

  2.Wszystkie zajęcia są obowiązkowe

  4.Studenci zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie.

  5.Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz Internetu (bez wcześniejszej konsultacji z osobą prowadzącą) w czasie zajęć.

  6.Nagrywanie oraz wykonywanie zdjęć jest niedozwolone.

  7.Obowiązuje całkowity zakaz podłączania do komputera jakichkolwiek nośników pamięci masowej (płyt CD/DVD, USB).

  8.Konsekwencją postępowania studenta niezgodnie z regulaminem i wytycznymi BHP będzie wykluczenie jego uczestnictwa w ćwiczeniach, wykładach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

   

   

  Warunki zaliczenia przedmiotu

  Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywnej pracy w zespołach oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat:

  - Cukrzyca u dzieci i młodzieży - case study.

   

  Postanowienia końcowe

   

  1. Do wszelkich sytuacji nie ujętych w powyższym regulaminie stosuje się Regulamin Studiów Stacjonarnych UMB (http://bip.umb.edu.pl/?cid=56)

  2. W przypadku wątpliwości możliwość i sposób zaliczenia przedmiotu określa Kierownik jednostki. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Kierownika Jednostki do Dziekana Wydziału, Prorektora ds. Studenckich lub ostatecznie do Rektora.

   

  Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii Kierownika Zakładu.