• 16.05.2020 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Monografie 2020

   TERMIN NADSYŁANIA PRAC - 05.06.2020

    

   PROPOZYCJE WYDAWNICZE DLA UCZESTNIKÓW

   edycja CD - czerwiec  2020

   Można drukować kilka prac

   Można drukować prace nie będąc uczestnikiem  Konferencji

   Koszt druku – 100 zł – za każdą pracę, gdy autorami są wyłącznie studenci,

   250 zł za pracę – pozostali (w tym Doktoranci)

   Prace należy przesłać wyłącznie na adres e-mail Konferencji monozzom@wp.pl

   Za rozdział w monografii wydanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przysługuje 20 pkt MNiSW

    

   MONOGRAFIE

   Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka - ISBN - 978-83-955921-9-5    

   Współczesny wymiar uzależnień - ISBN - 978-83-957032-0-1

    

    

    

   REGULAMIN DRUKU W MONOGRAFIACH

   Umowa wydawnicza - więcej

    

   1. W monografiach mogą być umieszczone prace oryginalne i poglądowe.
   2. Monografie będą wydane wyłącznie w formie CD.
   3. Prace napisane zgodnie z poniższym regulaminem należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail Konferencji monozzom@wp.pl, do 05.06.2020.
   4. Jeden autor może drukować kilka prac (każda płatna oddzielnie).
   5. Można drukować prace nie będąc uczestnikiem Konferencji.
   6. Praca będzie wydrukowana wyłącznie po dokonaniu opłaty za druk pracy oraz przesłaniu oświadczenia autorów, które należy pobrać ze strony Konferencji, wypełnić, podpisać i skan oświadczenia dołączyć od razu do przesłanej pracy.
   7. Prace napisane niezgodnie z regulaminem lub bez dołączonego oświadczenia będą odsyłane autorom.
   8. Prace będą poddane recenzji dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny.
   9. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uzgodnienia
    z autorem, dotyczących stylistyki, mianownictwa, koniecznych skrótów, usunięcia powtórzeń oraz przesunięcia tabel i rycin, niewpływających na treść merytoryczną pracy.
   10. Za opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria autorskie.
   11. Jeden egzemplarz CD monografii otrzymuje jedynie pierwszy autor rozdziału.
   12. Zgłoszenie przez Autora pracy do publikacji jest równoznaczne
    z oświadczeniem, iż praca ta nie była publikowana lub złożona w Redakcji żadnego czasopisma i że przenosi na Wydawcę, na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do utworu obejmujących pola eksploatacji, takie jak wydawnictwa, nośniki elektroniczne oraz Internet, na terytorium Polski i zagranicy
   13. Autorzy muszą ujawnić Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkie konflikty interesów (zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich części, w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych).
   14. Wymogi szczegółowe:
   • czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm, odstęp pomiędzy wersami 1,5.
   • strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax.
   • tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków.
   • tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego.
   • w tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo.
   • nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.
   • skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal).
   • materiał źródłowy przytaczany w tekście pracy należy sporządzić numerując według kolejności cytowania, w nawiasach kwadratowych np. [1,2] itd.,)

   • cytując prace zamieszczane w czasopismach należy opisywać je następująco: Np. Uekermann J., Daum I. (wszystkich autorów): Social cognition in alcoholism:  a link to prefrontal cortex dysfunction?. Addiction (pełen tytuł czasopisma), 2008;  103(5): 726–735.

   • cytując rozdział z książki należy opisywać go następująco: Np. Wolińska J., Drwal R. (wszystkich autorów): Test Przymiotnikowy (ACL) H. G. Gougha i A.B. Heilbruna  w badaniach samooceny i percepcji społecznej [w:] Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki. Drwal R., Brzozowski P. (red.). Warszawa, Wydawnictwo PWN, 1995: 67-92.

   • cytując wydawnictwa zbiorowe należy opisywać je następująco: Np. Czykwin E.: Stygmat społeczny. Warszawa, Wydawnictwo PWN, 2007.

   • cytując prace zamieszczone w Internecie Np. http://www.edukacja prawnicza. pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/uchodzcy-w-polsce.html (data pobrania 15.03.2020)

   • Ryciny, tabele (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą.

    

   Umowa wydawnicza - więcej

    

  • Organizatorzy

   Patronat honorowy

   Komitet Organizacyjny

   Komitet Naukowy

   Patronat medialny

   Miejsce obrad

   Goście konferencji

   Partnerzy

   Akcja Charytatywna

   Monografie
   z poprzednich lat