Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 26.09.2023 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY

   Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB  2023/2024

  1. Zajęcia obowiązkowe są prowadzone według przedstawionego planu zajęć na początku roku akademickiego (tablica ogłoszeń Kliniki)
  2. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i wykładów. Ćwiczenia obejmują wyjaśnienie podstawy teoretycznej a następnie praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej przy pacjencie. Niektóre ćwiczenia są prowadzone w formie symulacji.
  3. Ćwiczenia odbywają się w grupach dziekańskich, podzielonych dodatkowo na mniejsze podgrupy na Bloku Operacyjnym, w Oddziale Intensywnej Terapii, na Bloku Operacyjnym i Oddziale Pooperacyjnym Kliniki Kardiochirurgii, w Sali nr 3 Bloku M USK oraz w Centrum Symulacji.  
  4. Student na terenie Kliniki AiIT przebywa tylko w przewidywanym miejscu ćwiczeń.
  5. Student winien przychodzić na zajęcia w zmienionym obuwiu oraz w fartuchu, przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek przebrać się w ubranie do tego przeznaczone, przygotowane w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  6. Na Sali Operacyjnej, na Oddziale Pooperacyjnym oraz na Oddziale Intensywnej Terapii  student przebywa tylko w obecności asystenta.
  7. Podczas zajęć student bezwzględnie ma wyłączony telefon komórkowy, palmtop i inne urządzenia audiowizualne. Robienie zdjęć jest zabronione.  
  8. Podczas ćwiczeń zabronione jest wychodzenie z sali bez zgody asystenta, jedzenie, picie, palenie papierosów.
  9. Student zobowiązany jest do dbania o sprzęty w salach dydaktycznych.
  10. Asystent prowadzący zajęcia obowiązkowe w grupie studenckiej jest za nią odpowiedzialny, a studenci o wszelkich wypadkach podczas godzin ćwiczeniowych niezwłocznie powiadamiają asystenta.
  11. Kierownik przedmiotu na początku zajęć  informuje studentów o formie i terminach zajęć obowiązkowych, warunkach zaliczenia zajęć obowiązkowych, formie egzaminu końcowego, obowiązujących podręcznikach.
  12. Studenci są zobowiązani do przygotowania się do zajęć obowiązkowych oraz czynnego w nich uczestnictwa wg konspektu, obowiązujących podręczników i wiadomości wykładowych oraz materiałów dydaktycznych.
  13. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona. Każda dodatkowa nieobecność musi być odrobiona z inną grupą lub po uzgodnieniu z kierownikiem przedmiotu.
  14. Zwolnienie lekarskie należy przedstawić asystentowi na następnych zajęciach.
  15. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń przez studenta jest obecność na zajęciach, wykazanie się opanowaniem czynności manualnych oraz/lub osiągnięcie pozytywnej oceny na pisemnym zaliczeniu, które odbywa się w ostatnim dniu ćwiczeń.
  16. Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczenia z powodu oceny niedostatecznej lub krótkotrwałej (do 7 dni) nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) mogą przystąpić do zaliczenia z kolejną grupą zaległości wg planu dla każdego kierunku. Jeżeli jest to niemożliwe przeprowadzone jest indywidualne zaliczenie ustne lub pisemne po uzgodnieniu z kierownikiem przedmiotu.
  17. Osoby, które zaliczyły ćwiczenia mogą przystąpić do egzaminu, który jest przeprowadzany w formie pisemnej lub ustnej. Nie ma możliwości zwolnienia z egzaminu.

   

  1. Kryteria oceniania obejmują obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach praktycznych, zaliczenie ćwiczeń w terminie oraz ocenę końcową z egzaminu.
  2. Na pisemną prośbę student może mieć wgląd do swojego egzaminu pisemnego, jedynie w obecności kierownika jednostki lub osoby przez niego wyznaczonej, w ciągu 2 dni od uzyskania wyników egzaminu.
  3. Wyniki zaliczenia są przekazywane studentom w formie ustnej na ćwiczeniach, natomiast wyniki egzaminów pisemnych są wywieszone na tablicy przed kliniką w podaniem numerów indeksu, z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  4. Wykaz obowiązkowych i zalecanych podręczników obejmuje:

   Podręczniki obowiązkowe:

  • P.L. Marino „Intensywna terapia” Elsevier Urban & Partner, wyd. III, 2009
  • Z. Rybicki “Intensywna terapia dorosłych” Makmed Lublin, wyd. III 2014, Tom 1 i 2
  • Robinson N, Hall G “Anestezja praktyczna” (red.wyd.pol. E. Mayzner Zawadzka), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. I, 2006
  • Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dostępne na www.prc.krakow.pl lub www.erc.edu,

       

         Podręczniki uzupełniające:

  • A.R. Aitkenhead, G. Smith, D.J. Rowbotham, [red. wyd. pol.] A. Kübler, Anestezjologia tom 1-2, Elsevier Urban & Partner, wyd II. 2008
  • C. Pinnock, T. Lin, T. Smith, R. Jones. Fundamentals of Anaesthesia , 2nd edition, 2003 – dla studentów anglojęzycznych
  • J. Garstka – Znieczulenie przewodowe. Wyd. Biblioteka Chirurga i Anestezjologa – dla studentów IV roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

   

   

  1. Regulamin dydaktyczny jednostki oraz sylabusy realizowanych przedmiotów są podawane do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie na stronach internetowych jednostki.