Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 13.10.2023 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Sylabus

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2023/2024

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Anestezjologia i reanimacja

  Nazwa jednostki w której jest przedmiot realizowany

  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  e-mail jednostki

  www.kaiit@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  lekarsko-dentystyczny

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie

  Forma studiów

  stacjonarne ¢                                  niestacjonarne ¢

  Język przedmiotu

  polski ¢                                                    angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy ¢                                 fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £   II £   III £   IV ¢   V £ VI £

   

   

  1 £   2 £   3 £   4 £   5 £   6 £   7 ¢   8 £   9 £

  10 £

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Anatomia prawidłowa, fizjologia i patofizjologia człowieka: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

  Farmakologia: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

  Pierwsza pomoc i podstawowe czynności resuscytacyjne: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  IV rok – 20 godzin ćwiczeń

  Założenia i cele przedmiotu

  Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: przygotowania chorego do operacji, wykonania znieczulenia/sedacji, opieki pooperacyjnej, wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

  Student powinien umieć: zakładać wkłucie obwodowe, wykonywać podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz udzielić pierwszej pomocy,  monitorować chorego w okresie pooperacyjnym,  wykonać procedury i zabiegi lekarskie, takie jak: pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, leczenie tlenem, wprowadzenie rurki ustno–gardłowej, maski krtaniowej, wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, pobieranie obwodowej krwi żylnej.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładów,

  - ćwiczenia teoretyczne oraz praktyczne,

  - analiza przypadków klinicznych,

  - dyskusja,

  - prezentacje multimedialne,

  - konsultacje studenckie na bieżąco bezpośrednio po każdych ćwiczeniach

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy dydaktyczni Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  dr n. med. Agnieszka Jabłonowska

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  E.W17.

  zna przyczyny i mechanizmy zatrzymania krążenia i oddychania oraz zasady prowadzenia reanimacji i postępo­wania po reanimacji;

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  Zaliczenie zajęć- zaliczenie praktyczne i ustne

  - Metody formujące: 

  - ocena aktywności w czasie zajęć 

  - ocena przygotowania do zajęć 

  - dyskusja w czasie zajęć 

  - ćwiczenia- zaliczenie ustne

  E.W18.

  zna stany zagrożenia życia;

  ćwiczenia

  umiejętności

  E.U8.

  rozpoznaje ryzyko zagrożenia życia;

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  Wykonanie określonych norm zabiegów

  - Metody formujące: 

  - ocena aktywności w czasie zajęć 

  - ocena przygotowania do zajęć 

  - dyskusja w czasie zajęć 

  E.U9.

  opisuje i rozpoznaje objawy wstrząsu i ostrej niewydolności krążenia;

  ćwiczenia

  E.U20.

  wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie: pomiar temperatury, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą, wprowadzenie rurki ustno-gardłowej, przygotowanie pola operacyjnego, higieniczne i chirurgiczne odkażanie rąk, wstrzyknięcie dożylne, domięśnio­we i podskórne, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, proste testy pa­skowe, pomiar stężenia glukozy we krwi.

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

  K1

  rozpoznaje ograniczenia diagnostyczne i lecznicze oraz potrzeby edukacyjne, a także potrafi zaplanować własną aktywność edukacyjną,

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opinie pacjentów, kolegów

  K2

  posiada umiejętność pracy w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym,

  ćwiczenia

  K3

  wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia,

  ćwiczenia

  K4

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta.

  ćwiczenia

       

   

  Punkty ECTS

  1,5

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  -

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  20

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  -

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  -

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 20

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  5

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  10

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  10

   

  godziny razem: 25

     

                                                                                                

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  1. E.W17.

   

  Przyczyny oraz mechanizmy zatrzymania krążenia i oddychania.

  Łańcuch przeżycia. Pozycja boczna bezpieczna.

  2. E.W18.

   

  Ostra niewydolność oddechowa: przyczyny, rozpoznanie, zasady leczenia .

  Pierwsza pomoc w zadławieniu.

  3. E.U8.

   

  Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa - BLS, ćwiczenia na fantomach.

  Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa - ALS,

  ćwiczenia na fantomach.

  Praktyczne zastosowanie AED.

  4. E.U9.

   

  Wstrząs – definicja, mechanizm, klasyfikacja, zasady postępowania. Wstrząs kardiogenny i wstrząs anafilaktyczny.

  5. E.U20.

   

  Podstawowe procedury i zabiegi lekarskie: zasady wykonania. Instrumentalne udrażnianie dróg oddechowych – metody, prezentacja sprzętu. Metody i zasady prowadzenia tlenoterapii. Kaniulacja żył obwodowych.

  6.F.W15.

  Środki znieczulenia miejscowego. Podział na grupy, mechanizm działania, działania niepożądane i toksyczność leków.

  7.F.W.16.

  Zasady znieczulenia w zabiegach stomatologicznych i podstawowe środki farmakologiczne. Indukcja znieczulenia ogólnego.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1.Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej (2020rok), dostępne na www.prc.krakow.pl, lub www.erc.edu

  2.Z. Kruszyński, Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii, Wydawnictwo AM Poznań, Wyd III, 2010

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1.Z. Rybicki, Intensywna terapia dorosłych, Makmed Lublin, wyd. 3, 2014

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem dydaktycznym.

  Dopuszczenie do egzaminu  - zaliczenie przedmiotu

   

   

   

   

   

   

  ……………………………………………………………………………...

  (data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

   

   

   

   

  dr n. med. Sławomir Lech Czaban

  ……………………………………………………..                                    …………………………..

  (data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                   oraz                      koordynatora przedmiotu)