• Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 18.05.2020 przez Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

  Aktualności

   

  Seminarium 3.06.2020

  EduPortal

  Zakażenia układu oddechowego u pacjentów szpitalnych– czynniki etiologiczne, czynniki predysponujące, pobieranie i transport materiału na badania mikrobiologiczne.

  Bakteriemia, sepsa – czynniki etiologiczne, rodzaj zakażeń i czynniki predysponujące. Zakażenia związane z terapią dożylną, zakażenia odcewnikowe.

   

  Zagadnienia obowiązujące na zajęcia:

  1. Postacie i definicje zakażeń szpitalnych układu oddechowego.
  2. Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych układu oddechowego.
  3. Czynniki ryzyka rozwoju zakażeń szpitalnych układu oddechowego.
  4. Sposoby zapobiegania szpitalnym zakażeniom układu oddechowego.
  5. Pobieranie i transport materiałów do badań mikrobiologicznych w kierunku diagnostyki szpitalnych zakażeń układu oddechowego.
  6. Postacie i definicje szpitalnych zakażeń łożyska naczyniowego.
  7. Czynniki etiologiczne szpitalnych zakażeń łożyska naczyniowego.
  8. Czynniki ryzyka rozwoju szpitalnych zakażeń łożyska naczyniowego.
  9. Sposoby zapobiegania szpitalnym zakażeniom łożyska naczyniowego.
  10. Pobieranie i transport materiałów do badań mikrobiologicznych w kierunku diagnostyki szpitalnych zakażeń łożyska naczyniowego.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  Seminarium 27.05.2020

  EduPortal

  Zakażenia noworodkowe.

  Zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych – czynniki etiologiczne, czynniki predysponujące, pobieranie i transport materiału na badania mikrobiologiczne.

   

  Zagadnienia obowiązujące na zajęcia:

  1. Postacie i definicje zakażeń szpitalnych u noworodków.
  2. Czynniki etiologiczne zakażeń u noworodków.
  3. Czynniki ryzyka rozwoju zakażenia u noworodka.
  4. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym u noworodków.
  5. Postacie kliniczne zakażeń układu moczowego (ZUM).
  6. Definicje szpitalnych ZUM.
  7. Czynniki etiologiczne ZUM.
  8. Czynniki ryzyka rozwoju ZUM.
  9. Sposoby zapobiegania szpitalnym ZUM.
  10. Pobieranie i transport materiałów do badań mikrobiologicznych w kierunku diagnostyki ZUM.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Anna Gutowska

   


   

  Seminarium 20.05.2020

  EduPortal

  Najczęstsze zakażenia szpitalne - etiologia. Czynniki wirulencji drobnoustrojów umożliwiające rozprzestrzenianie w środowisku szpitalnym. Biofilm.

  Zakażenia miejsca operowanego u pacjentów szpitalnych– czynniki etiologiczne, czynniki predysponujące, pobieranie i transport materiału na badania mikrobiologiczne.

   

  Zagadnienia obowiązujące na zajęcia:

  1. Najczęstsze postacie kliniczne zakażeń szpitalnych, w tym zakażenia narządu rozrodczego i noworodkowe.
  2. Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych – bakteryjne, grzybicze, wirusowe.
  3. Czynniki ryzyka rozwoju zakażenia szpitalnego.
  4. Środowisko szpitalne jako rezerwuar drobnoustrojów.
  5. Czynniki wirulencji drobnoustrojów umożliwiające rozprzestrzenianie w środowisku szpitalnym. Biofilm. Przeżywalność drobnoustrojów na powierzchniach.
  6. Definicja zakażenia miejsca operowanego (ZMO).
  7. Czynniki etiologiczne ZMO, czynniki ryzyka rozwoju ZMO.
  8. Zapobieganie ZMO.
  9. Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa.
  10. Pobieranie i transport materiałów do badań mikrobiologicznych w kierunku diagnostyki ZMO.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Piotr Majewski

   


   

  Seminarium 13.05.2020

  EduPortal

  Standardy zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Procedury z zakresu profilaktyki zakażeń u pacjentów i personelu medycznego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Bezpieczeństwo personelu medycznego - CD.

   

  Zagadnienia obowiązujące na zajęcia:

  1. Procedury zapobiegania zakażeniom szpitalnym:
  • procedury dekontaminacji (powierzchnie, narzędzia)
  • sterylizacja
  • odpady medyczne
  • postępowanie z odzieżą szpitalną
  • profilaktyka poekspozycyjna – zakłucie, zranienie, skaleczenie ostrym narzędziem (narażenie na zakażenie HIV, WZW)
  • badania przesiewowe w kierunku nosicielstwa niebezpiecznych drobnoustrojów.
  1. Żywienie w szpitalu.
  2. Czystość mikrobiologiczna powietrza w szpitalu.
  3. Kontrole wewnętrzne.
  4. Edukacja personelu z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

   


   

  Seminarium 6.05.2020

  EduPortal

  Organizacja kontroli zakażeń szpitalnych. Rola pielęgniarki epidemiologicznej w monitorowaniu zakażeń szpitalnych. Rola personelu medycznego w rozprzestrzenianiu się szczepów szpitalnych.

  Standardy zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Procedury z zakresu profilaktyki zakażeń u pacjentów i personelu medycznego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Bezpieczeństwo personelu medycznego.

   

  Zagadnienia obowiązujące na zajęcia:

  1. Podstawowe akty prawne związane z zakażeniami szpitalnymi:
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151)– ROZDZIAŁ 3 (ze zmianami) oraz akty wykonawcze
  • Rozp. MZ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej
  • Rozp. MZ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
  • Rozp. MZ z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (obwieszczenie MZ z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
  • Rozp. MZ z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (z ew. zmianami)
  • Rozp. Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
  • Rozp. MZ z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (z ew. zmianami)
  1. Podstawowe definicje: zakażenie szpitalne, drobnoustrój alarmowy, kolonizacja/nosicielstwo, zakażenie endogenne, zakażenie egzogenne, ognisko epidemiczne, szpitalne ognisko epidemiczne, dochodzenie epidemiologiczne, źródło drobnoustrojów, rezerwuar drobnoustrojów, drogi transmisji drobnoustrojów.
  2. Definicje zakażeń do celów nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi, w tym zakażenia noworodkowe, zakażenie miejsca operowanego (cięcie cesarskie=zabieg operacyjny), zakażenia układu rozrodczego, zakażenia łożyska naczyniowego.
  3. Zasady organizacji kontroli zakażeń szpitalnych – Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Rola pielęgniarki epidemiologicznej w monitorowaniu zakażeń szpitalnych. Rejestr zakażeń szpitalnych oraz rejestr drobnoustrojów alarmowych.
  4. Rodzaje monitorowania zakażeń szpitalnych.
  5. Zasady współpracy z organami zewnętrznymi sprawującymi nadzór na zakażeniami szpitalnymi – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
  6. Racjonalna antybiotykoterapia jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
  7. Procedury zapobiegania zakażeniom szpitalnym:
  • higiena rąk wg WHO
  • stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawice niejałowe, jałowe, fartuchy barierowe, niebarierowe, ochrona oczu, maseczki, inne)
  • izolacja pacjentów
  • okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa
  • okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

   


   

  Zajęcia z przedmiotu "Zakażenia szpitalne" będą odbywały się poprzez EduPortal zgodnie z harmonogramem.

  Pierwsze zajęcia seminaryjne odbędą się 6.05.2020 r. (środa).