• Ostatnia zmiana 30.09.2020 przez Zakład Biologii

  Program nauczania

                                      

  Program nauczania przedmiotu „Biologia medyczna”

   

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Biologii

  2. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Halina Ostrowska

  3. Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: prof. dr hab. Halina Ostrowska

  4. Wymiar godzinowy przedmiotu:

      Semestr - I

      Wykłady - 15

      Ćwiczenia - 45

      Konsultacje - 4

      Ogółem - 64

      Punkty ECTS - 6

  5. Forma zakończenia zajęć (forma zaliczenia): egzamin w formie stacjonarnej lub zdalnej w zależności od warunków

      epidemicznych.

  7. Cel nauczania: wyposażenie studenta w ogólną wiedzę z zakresu: komórki jako podstawowej jednostki życia, genetyki

     ogólnej i molekularnej, ekologii z uwzględnieniem wpływu czynników środowiska na organizm.

  8. Metody dydaktyczne: 

      Wykłady: przekazywanie treści w formie gotowej do zapamiętania (wykład podawczy z prezentacją multimedialną)

      w formie hybrydowej lub zdalnej w zależności od warunków epidemicznych.

      Ćwiczenia: zajęcia praktyczne z preparatami mikroskopowymi, rozwiązywanie zadań genetycznych, przygotowanie

      i prezentacja projektów grupowych (prezentacja multimedialna), metoda Cornella (sporządzanie notatki), materiały

      dydaktyczne zamieszczane na platformiee-learningowej.

  9. Program nauczania:

  Wykłady – treści programowe:

  Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu. Molekularne podstawy cyklu komórkowego i apoptozy. Budowa i funkcje genomu człowieka. Ekspresja genu i znaczenie regulacji ekspresji genów. Geny a nowotwory. Budowa genomów i cykle rozwojowe wirusów patogennych dla człowieka.

  Ćwiczenia - treści programowe:

  Mikroskop (budowa, zasady mikroskopowania). Budowa i funkcje organelli i struktur komórkowych. Cykl komórkowy. Mejoza i gametogeneza. Od genu do białka. Mutacje i ich skutki. Dziedziczenie u człowieka: cechy jednogenowe

  i wielogenowe; choroby jednogenowe autosomalne, sprzężone z płcią i mitochondrialne. Genetyka populacji. Populacja jako jednostka ekologiczna z uwzględnieniem wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na organizm.