Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rola farmaceuty w leczeniu ran w świetle obowiązujących wytycznych..
 • 20.02.2024 Zakład Farmacji Klinicznej

  Rola farmaceuty w leczeniu ran w świetle obowiązujących wytycznych.

  Zajęcia fakultatywne dla Studentów Farmacji IV roku odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

  Osoba prowadząca dr hab. Marta Baranowska - Kuczko

   

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

  Fakultet odbędzie się 02 marca 2024 (sobota) od ok. godz. 10.00 -14.00 aula1 ECF.

  Fakultet odbędzie się w ramach warsztatów organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB i Zarząd Białostocki Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego  pt.: „Opieka nad pacjentem z ranami trudno gojącymi się",

   

   

   

  Sylabusy znajdują się na stronie https://www.umb.edu.pl/wf/farmacja/informacje_dla_studentow/sylabusy

   

   

  Regulamin obowiązujący w Zakładzie Farmacji Klinicznej UMB dla studentów kierunku Farmacja – fakultet „ Rola farmaceuty w leczeniu ran w świetle obowiązujących wytycznych"

   

   

  Postanowienia ogólne

  1.Zajęcia w ramach fakultetu „ Rola farmaceuty w leczeniu ran w świetle obowiązujących wytycznych” na kierunku Farmacja realizowane są w VIII semestrze w formie seminariów

  2.Wszystkie zajęcia są obowiązkowe

  4.Studenci zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie.

  5.Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz Internetu (bez wcześniejszej konsultacji z osobą prowadzącą) w czasie zajęć.

  6.Nagrywanie oraz wykonywanie zdjęć jest niedozwolone.

  7.Obowiązuje całkowity zakaz podłączania do komputera jakichkolwiek nośników pamięci masowej (płyt CD/DVD, USB).

  8.Konsekwencją postępowania studenta niezgodnie z regulaminem i wytycznymi BHP będzie wykluczenie jego uczestnictwa w ćwiczeniach, wykładach (nieobecność nieusprawiedliwiona).

   

  Warunki zaliczenia przedmiotu

  Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywnej pracy w zespołach oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat:

  - Rola farmaceuty w leczeniu ran w świetle obowiązujących wytycznych.

   

  Postanowienia końcowe

   

  1. Do wszelkich sytuacji nie ujętych w powyższym regulaminie stosuje się Regulamin Studiów Stacjonarnych UMB (http://bip.umb.edu.pl/?cid=56)

  2. W przypadku wątpliwości możliwość i sposób zaliczenia przedmiotu określa Kierownik jednostki. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Kierownika Jednostki do Dziekana Wydziału, Prorektora ds. Studenckich lub ostatecznie do Rektora.

   

  Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii Kierownika Zakładu.