Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja.
 • Rekrutacja.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 01.08.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja

  Rekrutacja na studia była prowadzona w okresie maj - wrzesień 2018 r.

   

  Okres trwania studiów doktoranckich: 01.10.2018 – 30.09.2022

   

  Studia skierowane są do 10 osób, które: ukończyły studia wyższe zgodne lub powiązane z kierunkami studiów doktoranckich lub posiadają poświadczenie o otrzymaniu Diamentowego Grantu, przygotują wstępny projekt pracy naukowej uwzględniający aplikacyjny wymiar planowanych badań, uzyskają zgodę przyszłego opiekuna naukowego na realizowanie zaprojektowanych badań, posiadają znajomość języka obcego właściwego dla komunikacji naukowej w danej dziedzinie (poziom B2).

  Planowane zagadnienia badawcze: możliwości diagnostyczne w: genetyce, ortopedii, stomatologii, chorobach zakaźnych, mikrobiologii, chorobach cywilizacyjnych lub chorobach wewnętrznych.

  Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe powiązane z planowaną tematyką doktoratu.

  Postępowanie konkursowe obejmować będzie ocenę predyspozycji kandydatów do pracy naukowo-badawczej, egzamin z: języka angielskiego i przedmiotów kierunkowych. Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej będą oceniane na podstawie: przedłożonego projektu badawczego o charakterze aplikacyjnym lub akademickim, jego dotychczasowych osiągnięć. Projekt powinien prezentować koncepcję pracy badawczej/wdrożeniowej wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostek organizacyjnych UMB oraz przedsiębiorstwa/branży, w której badania mogą być realizowane.

  O przyjęciu na studia będzie decydować liczba punktów uzyskanych w toku postępowania konkursowego. Stworzona zostanie lista przyjętych na studia i lista rezerwowa osób, które zdały egzaminy, ale nie dostały się z powodu braku miejsc. W przypadku wycofania się osoby przyjętej, na listę wprowadzona zostanie osoba o najwyższej liczbie punktów z listy rezerwowej. Informacja o zakwalifikowaniu się na studia doktoranckie będzie dostępna na stronie UMB oraz przesłana kandydatom w formie pisemnej.

   

  Udział w projekcie jest bezpłatny.