• Ostatnia zmiana 28.02.2018 przez II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  1. W ramach zajęć z pulmonologii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego odbywają się ćwiczenia (w wymiarze 22 godzin) i seminaria (w wymiarze 10 godzin) w dziesięciodniowym systemie zblokowanym. Zajęcia odbywają się w I i II Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy UMB ul. Żurawia 14 Blok E w terminach podanych w Dziekanacie wg osobno przedstawionego planu.

  2. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali seminaryjnej Bloku E, zajęcia praktyczne w oddziale i pracowniach Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (podczas zajęć obowiązuje studenta zmiana obuwia, posiadanie fartucha i słuchawek lekarskich).

  3. Celem zajęć z pulmonologii jest zapoznanie studentów z podstawami diagnostyki i terapii chorób układu oddechowego w zakresie niezbędnym lekarzowi ogólnemu.

  4. Zakres obowiązujących zagadnień zawarty jest w odrębnie przedstawionym programie ćwiczeń.

  5. Przed rozpoczęciem ćwiczeń studenci zobowiązani są do powtórzenia wiadomości z anatomii, fizjologii oraz diagnostyki układu oddechowego. które będą sprawdzone w toku zajęć.

  6. W celu uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach, aktywny i zdyscyplinowany w nich udział potwierdzony zaliczeniem obowiązkowego sprawdzianu testowego.

  7. Test zaliczeniowy składać się będzie z 15 pytań. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 10 pozytywnych odpowiedzi.

  8. W razie nieobecności w ciągu jednego dnia ćwiczeń, niezbędne jest zaliczenie ustne opuszczonego tematu u asystenta, bądź udział w zajęciach danego dnia przeprowadzanych z inną grupą (po wcześniejszym uzgodnieniu).

  9. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu testowego termin sprawdzianu poprawkowego należy uzgadniać z osobą prowadzącą zajęcia.

   

  10. Wszelkie zmiany terminów ćwiczeń przez studentów będą dokonywane w miarę możliwości po uprzednim osobistym bądź telefonicznym ich uzgodnieniu w Sekretariacie Kliniki na co najmniej tydzień przed ich planowanym terminem.

  11. W trakcie zajęć prowadzona będzie ocena grupy studenckiej przez asystentów jak również końcowa anonimowa ocena asystentów przez uczestników zajęć.

  12. Wszelkie zmiany organizacyjne związane z tokiem zajęć proszę zgłaszać i uzgadniać w Sekretariacie Kliniki.

  13. Szczegółowy plan zajęć, zakres wymaganego materiału na kolokwium i inne ważne informacje dostępne są na tablicy informacyjnej przed Kliniką oraz w sekretariacie.

  14. W przypadkach od Nas niezależnych zastrzegamy sobie prawo zmian w rozkładzie zajęć.