Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zintegrowane Programy Uczelni REG.
 • Ostatnia zmiana 10.05.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zintegrowane Programy Uczelni REG

  NCBiR ogłosił nabór w ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER). Konkurs przewiduje wsparcie dla uczelni publicznych bądź niepublicznych: akademickich i zawodowych, gdzie uczelnia zawodowa składająca wniosek musi kształcić co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.
  Alokacja 300 mln zł, w tym co najmniej 50 mln zł na projekty realizowane przez wnioskodawców posiadających siedzibę lub oddział zamiejscowy, istniejący co najmniej 24 miesiące, na terenie Województwa Śląskiego. Jedna uczelnia może złożyć w ramach konkursu jeden projekt. Dopuszczalne jest partnerstwo z innymi uczelniami.


  Okres realizacji projektu: 18-48 miesięcy


  Wartość projektu:
  ·  do 8 000 000 PLN (dla uczelni kształcących 1 001-5 000 studentów)
  ·  do 12 000 000 PLN (dla uczelni kształcących 5 001-10 000 studentów)

   

  Termin składania wniosków: od 25 czerwca 2018 do 15 października 2018 (g.14.00)


  Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:
   
  I. Moduł programów kształcenia (dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym; wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym; realizacja programów kształcenia w językach obcych; włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach)
  II. Moduł podnoszenia kompetencji (podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym)
  III. Moduł programów stażowych (wysokiej jakości programy stażowe dla studentów)
  IV. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (wsparcie Akademickich Biur Karier)
  V. Moduł studiów doktoranckich (tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających)
  VI. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego (działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni; wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami; działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach)
   

  Kluczowe Kryterium Dostępu:

  Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne i wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

  Istotne Kryteria Dostępu:
  1. Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane przez niego w projektach w Zintegrowanych Programach Uczelni.
  2. W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 20% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia.
  3. W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji, programów stażowych oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, projekt musi obejmować działania realizowane wyłącznie w okresie od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
   
  Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej NCBiR.

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP