Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Ostatnia zmiana 10.05.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

  Konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 „Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” w ramach Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  DLA KOGO?

  W ramach konkursu o dofinansowanie Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna lub konsorcjum/partnerstwo podmiotów, których liderem jest podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna, spełniających wspólnie następujące kryteria:

  • będącą jednostką szkolącą, o której mowa w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599,z 2018 r. poz. 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60);

  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności leczniczej w rodzaju świadczenia stacjonarne oraz ambulatoryjne lub środowiskowe/domowe w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

  • posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub szkoleń z zakresu psychoterapii.

   

  INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

  Ministerstwo Zdrowia

   

  CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży dzięki rozwojowi kadr realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

  W ramach konkursu będą realizowane określone w SzOOP PO WER następujące typy projektów:
  – Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych;
  – Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

  WAŻNE TERMINY

  Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 maja 2019

  Zakończenie naboru wniosków: 28 czerwca 2019 r. (do godz. 14:00)

  Planowane rozstrzygnięcie konkursu: październik 2019 r.

   

  WAŻNE INFORMACJE

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 429 500,00 PLN. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie do 97 % kosztów kwalifikowalnych. Minimalny wkład własny w ramach niniejszego konkursu wynosi 3%.

  Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie:

  1. psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży,
  2. psychoterapii dzieci i młodzieży,
  3. terapii środowiskowej dzieci i młodzieży,
  4. inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinie – pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej.

  Ukończenie każdego ze szkoleń musi zostać potwierdzone co najmniej zaświadczeniem. Okres realizacji projektu nie może wyjść poza końcową datę realizacji PO WER tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

   

  WAŻNE DOKUMENTY

  Dokumentacja konkursowa na stronie: http://www.zdrowie.gov.pl/nabor-578-konkurs_szkolenie_pracownikow_ze.html

   

  KONTAKT

  mgr Joanna Witkowska, tel. 85 748 55 20, e-mail: joanna.witkowska[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY DPP