Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin dydaktyczny przedmiotu pediatria.
 • Ostatnia zmiana 09.10.2019 przez Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  Regulamin dydaktyczny przedmiotu pediatria

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

   

   1. Niniejszy regulamin jest zgodny ze Statutem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
   2. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekanat i programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Wydziału .
   3. Przed rozpoczęciem zajęć rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni studenckiej.
   4. Student jest odpowiedzialny za własne rzeczy osobiste. W przypadku ich kradzieży lub zniszczenia pracownicy Klinik nie ponoszą odpowiedzialności.
   5. Ze względów epidemiologicznych w czasie wszystkich zajęć, odbywających się na terenie Klinik UDSK obowiązuje zmiana obuwia a studenci są zobowiązani do noszenia T-shirtów lub odzieży medycznej z krótkim rękawem trwale oznakowanych napisem UDSK-Pediatria (przeznaczonej tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach odbywających się w UDSK).Niedopuszczalne jest noszenie biżuterii i zegarków na rękach. Paznokcie powinny być krótko przycięte i niepolakierowane. Ubiór studenta i jego zachowanie powinny odzwierciedlać szacunek dla chorego dziecka, jego rodziców/opiekunów i personelu medycznego.
   6. W czasie zajęć dydaktycznych każdy student powinien posiadać stetoskop oraz identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą wydziału i kierunku. Stetoskop należy zdezynfekować przed użyciem i przed wykonaniem dezynfekcji rąk oraz bezpośrednio po jego użyciu. Bezpośrednio przed i po każdym kontakcie z pacjentem należy przeprowadzić dezynfekcję rąk zgodnie z obowiązującymi zasadami.
   7. W czasie zajęć na salach chorych nie wolno używać żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notebooków, sprzętu audio itp.).
   8. W trakcie wykładów, seminariów i ćwiczeń wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie bez zgody prowadzącego jest zakazane pod rygorem konsekwencji prawnych.
   9. Podczas egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy, zwanych dalej egzaminami, zakazane jest korzystanie przez studentów z niedozwolonych form pomocy. Za niedozwolone formy pomocy uważa się między innymi:

  a) wnoszenie na egzaminy telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych, jakichkolwiek akcesoriów do takich urządzeń, podręczników, notatek itp.,

  b) korzystanie z pomocy innych osób, o ile korzystanie z takiej pomocy nie wynika z obowiązujących przepisów lub zasad egzaminu (w oparciu o Zarządzenie nr 25/2019 Rektora UMB).

   1. Wszelka symulowana dokumentacja pacjenta prowadzona w celach dydaktycznych w formie pisemnej lub elektronicznej musi być pozbawiona danych personalnych oraz innych informacji umożliwiających jego identyfikację.
   2. W trakcie zajęć studentom nie wolno opuszczać Kliniki bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej zajęcia.
   3. W UDSK obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (i e-papierosów).
   4. W czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków w salach wykładowych oraz w innych pomieszczeniach Klinik.
   5. W czasie przerw w zajęciach studenci mają udostępnione pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku zlokalizowane na I piętrze UDSK w pobliżu Sali Esperanto.
   6. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych. Przepisy BHP są umieszczone na stronie internetowej Klinik. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z nimi przed rozpoczęciem zajęć w Klinice i potwierdzenia faktu zapoznania się własnoręcznym podpisem podczas pierwszych w roku akademickim zajęć dydaktycznych.
   7. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć dydaktycznych.
   8. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.
   9. Kierownicy jednostek dydaktycznych będą informować Dziekanat o studentach, którzy nie uczęszczają na zajęcia dydaktyczne przez okres łącznie dłuższy niż 14 dni.
   10. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) zaświadczenie potwierdzające usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach musi być dostarczone do sekretariatu Kliniki w przeciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po tym terminie nie będą honorowane a nieobecność zostanie potraktowana jako nieusprawiedliwiona.
   11. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student nie otrzymuje zaliczenia przedmiotu.
   12. Studenci zobowiązani są do przygotowania teoretycznego na każde zajęcia (również w pierwszym dniu ćwiczeń), co umożliwi czynny udział w zajęciach dydaktycznych. Zakres materiału jest dostępny na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń poszczególnych Klinik.
   13. Jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w zajęciach muszą być zgłoszone kierownikowi jednostki dydaktycznej (lub osoby przez niego wyznaczonej) przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
   14. Regulamin dydaktyczny może być zmieniony w ciągu roku akademickiego wyłącznie po uzyskaniu opinii starosty roku.
   15. Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

  KIERUNEK LEKARSKI

  LATA III-V

  1) obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria, wykłady). Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność w semestrze (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) na zajęciach dydaktycznych /ćwiczenia, seminaria/ w każdej jednostce prowadzącej ćwiczenia, bez konieczności odrabiania zajęć. Większa liczba usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach i seminariach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą (lub w innym trybie ustalonym przez kierownika jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną) nie później niż do końca semestru,

  2) uzyskanie zaliczenia zajęć w formie ustalonej przez kierownika jednostki dydaktycznej (np. zaliczenie ustne, pisemne, test wielokrotnego wyboru). Jeżeli cykl zajęć z pediatrii na danym roku jest realizowany w kilku jednostkach dydaktycznych warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia we wszystkich jednostkach.

  ROK VI

  obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych (ćwiczenia, praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych). Dopuszcza się jedną w semestrze (w czasie trwania całego bloku) usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) bez konieczności odrabiania zajęć. Większa liczba nieobecności na ćwiczeniach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą (lub w innym trybie ustalonym przez kierownika danej jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną). Nieobecność na zajęciach dotyczących praktycznego rozwiązywania problemów klinicznych wymaga zawsze odrobienia z inną grupą lub zaliczenia u osoby prowadzącej.

  Zasady przeprowadzenia egzaminu z pediatrii:

  1. Ustalenia wstępne

  1) Egzamin z pediatrii na roku VI składa się z dwóch części: egzaminu testowego i ustnego. Pozytywnie zdany egzamin testowy upoważnia do przystąpienia do egzaminu ustnego.

  2) Warunkiem zdania egzaminu z pediatrii jest uzyskanie pozytywnej oceny z obydwu części egzaminu (testowego i ustnego).

  3) Zalecany podręcznik: Pediatria tom 1 i 2, red. Kawalec W, Grenda R, Kulus M. PZWL, Warszawa 2018.

  4) Nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu.

   

  B. Egzamin testowy

   1. Egzamin testowy składa się ze 100 pytań. Pytania testowe obejmują wszystkie dyscypliny pediatrii zgodnie z sylabusem z zakresu pediatrii z lat III-VI.
   2. Test musi być rozwiązywany samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami podczas egzaminu testowego, a także wszelkie formy korzystania z niedozwolonych materiałów pomocniczych, multimediów, telefonów komórkowych i elektronicznych środków komunikacji będą stanowić podstawę do przerwania egzaminu testowego w momencie stwierdzenia naruszenia tego punktu regulaminu i będą skutkować dyskwalifikacją osoby egzaminowanej. Dyskwalifikacja jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu testowego (patrz również pkt 9. Regulaminu).
   3. Zestawy pytań są przygotowywane w sposób gwarantujący obiektywizm oraz komfortowy przebieg egzaminu i układane tak, aby osoby siedzące obok siebie miały odmienną kolejność pytań lub dystraktorów.
   4. Wynik egzaminu testowego uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca udzieli co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Uzyskanie mniejszej liczby punktów jest równoznaczne z niezdaniem całego egzaminu, tj. z oceną niedostateczną w pierwszym terminie.
   5. Wyniki egzaminu testowego zostaną podane na stronie internetowej nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu przy zachowaniu obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.
   6. Punktacja i skala ocen egzaminu testowego opierają się na przedstawionych poniżej kryteriach:

  a. <60% - ocena niedostateczna (2)

  b. 60.00 – 67.99% - ocena dostateczna (3)

  c. 68.00 -74.99% - ocena dość dobra (3,5)

  d. 75.00 – 81.99% - ocena dobra (4)

  e. 82.00 – 89.99% - ocena ponad dobra (4,5)

  f. 90.00-100% - ocena bardzo dobra (5).

  7) Uwagi do pytań testowych można składać tylko i wyłącznie w formie pisemnej bezpośrednio po zakończeniu testu na przeznaczonym do tego formularzu i przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia pytanie testowe objęte zastrzeżeniem jest pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu w stosunku do wszystkich zdających, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów.

  8) Student może zapoznać się z wynikami swojego testu (kartą odpowiedzi) w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników egzaminu testowego w sekretariacie Kliniki organizującej egzamin.

   

  1. Egzamin ustny

  1)Miejsce zdawania egzaminów ustnych z pediatrii oraz osoba egzaminatora są ustalane z wyprzedzeniem w drodze losowania w obecności starosty roku i co najmniej jeszcze jednego przedstawiciela studentów. Egzamin ustny może odbywać się tylko poza godzinami zajęć dydaktycznych studenta.

  2)Egzamin ustny, odbywa się w ciągu 3 tygodni od daty przeprowadzenia testu zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

  3)Egzamin ustny składa się z 2 pytań, obejmujących opis przypadku oraz analizę wyników badań diagnostycznych. Egzamin jest przeprowadzany przez kierowników Klinik lub wyznaczonych przez nich samodzielnych pracowników naukowych. Wpisu do karty egzaminacyjnej i/lub protokołu elektronicznego dokonują osoby prowadzące egzamin ustny.

  4)Ocena końcowa z egzaminu z pediatrii stanowi średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z obu części egzaminu (testu i egzaminu ustnego):

  a. do 3,25 - ocena dostateczna (3)

  b. od 3,26 do 3,75 - ocena dość dobra (3,5)

  c. od 3,76 do 4,25 - ocena dobra (4)

  d. od 4,26 do 4,75 - ocena ponad dobra (4,5)

  e. powyżej 4,75 - ocena bardzo dobra (5).

   

  D. Egzamin poprawkowy

  W przypadku uzyskania na egzaminie końcowej oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do dwóch terminów egzaminów poprawkowych. Pierwszy termin egzaminu poprawkowego odbędzie się nie później niż 4 tygodnie od egzaminu testowego a drugi termin egzaminu poprawkowego odbędzie się we wrześniu.

  Egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w sposób analogiczny do egzaminu w 1 terminie.