Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rok V Lekarski.
 • Ostatnia zmiana 28.09.2019 przez Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  Rok V Lekarski

  REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO, UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU.

   

  1. Niniejszy regulamin jest zgodny ze Statutem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  2. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekanat i według programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Wydziału UMB.
  3. Przed rozpoczęciem zajęć torby i rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni studenckiej. Student jest odpowiedzialny za własne rzeczy osobiste. W przypadku kradzieży lub zniszczenia powyższych Klinika nie ponosi odpowiedzialności.
  4. W czasie wszystkich zajęć, odbywających się w Klinikach obowiązuje zmiana obuwiaoraz posiadanie własnych, czystych fartuchów lekarskich.
  5. Ubiór studenta i jego zachowanie powinny odzwierciedlać szacunek dla chorego dziecka, jego rodziców/opiekunów i personelu medycznego.
  6. W czasie zajęć każdy student powinien posiadać stetoskoporaz identyfikatorz imieniem i nazwiskiem, numerem grupy studenckiej, rokiem studiów oraz nazwą wydziału.
  7. W czasie zajęć na salach chorych nie wolno używać żadnych urządzeń elektronicznych(telefonów komórkowych, notebooków, sprzętu audio itp.).
  8. W trakcie wykładów, seminariów i ćwiczeń wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie bez zgody prowadzącego jest zakazanepod rygorem konfiskaty urządzeń oraz konsekwencji prawnych.
  9. Wszelka symulowana dokumentacja pacjenta prowadzona w celach dydaktycznych w formie pisemnej lub elektronicznej musi być pozbawiona danych personalnych oraz innych informacji umożliwiających jego identyfikację.
  10. W trakcie zajęć studentom nie wolno opuszczać Kliniki bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej zajęcia.
  11. W szpitalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (i e-papierosów).aW czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków w salach wykładowych oraz w innych pomieszczeniach Klinik.
  12. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych. Przepisy BHP oraz instrukcja przeciwpożarowa są umieszczone na stronie internetowej Klinik. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z nimi przed rozpoczęciem zajęć w Klinice i potwierdzenia faktu zapoznania się własnoręcznym podpisem podczas pierwszych zajęć dydaktycznych.
  13. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć dydaktycznych.
  14. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia, co jest równoznaczne z nieobecnością nieusprawiedliwioną.
  15. Obecność na seminariach i ćwiczeniach sprawdzana jest codziennie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
  16. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej(zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) zaświadczenie potwierdzające usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach musi być dostarczone do Sekretariatu Kliniki w przeciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po tym terminie nie będą honorowane.
  17. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student nie otrzymuje zaliczenia przedmiotu.
  18. Studenci zobowiązani są do przygotowania teoretycznego na każde zajęcia (również w pierwszym dniu ćwiczeń), co umożliwi czynny udział w zajęciach dydaktycznych. Zakres materiału jest dostępny na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
  19. Warunkiem zaliczeniazajęć jest:

   

  LATA III-V

  • obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria, wykłady). Dopuszcza się 1 w semestrze usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria) (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański), bez konieczności odrabiania zajęć. Większa liczba usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach i seminariach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą do końca semestru.

   

  • zaliczenie testu skałdającego sie z 30 pytań, obejmującego materiał wykładów, ćwiczeń i seminariów, przeprowadzanego po zakończeniu wszystkich bloków ćwiczeniowych we wszystkich Klinikach w danym roku akademickim. Test uznaje się za zaliczony, jeżeli student uzyska powyżej 60% pozytywnych odpowiedzi. Wyniki zaliczenia będą podane w ciągu 3 dni roboczych. Dopuszcza się 1 dodatkowy termin zaliczenia poprawkowego. Student ma prawo wglądu do napisanego testu w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników w wyznaczonych godzinach. Nie ma możliwości zwolnienia z testu końcowego. Dwukrotne uzyskanie wyniku z testu poniżej 60% oznacza brak zaliczenia przedmiotu. Nie ma możliwości uzyskanie dodatkowego zaliczenia.

   

  ROK VI

  • obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych (ćwiczenia, praktyczne rozwiązywanie problemów kliniczny). Dopuszcza się 1 w semestrze usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach(zwolnienie lekarskie lub zgoda dziekana) bez konieczności odrabiania zajęć. Większa ilość nieobecności na ćwiczeniach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą. Nieobecność na zajęciach dotyczących praktycznego rozwiązywania problemów kliniczny wymaga zawszeodpracowania z inną grupą lub zaliczenia u osoby prowadzącej.

   

  • zaliczenie pisemne z zakresu programu ćwiczeń (9 pytań opisowych po 5 pkt. (po 3 pytania z zakresu materiału realizowanego w klinikach pediatrycznych prowadzących ćwiczenia), maks. 45pkt.). Zaliczenie będzie przeprowadzone po zakończeniu ćwiczeń. Wynik będzie podany w ciągu 3 dni roboczych od przeprowadzenia zaliczenia. Dopuszcza się 1 dodatkowy termin zaliczenia poprawkowego.. Student ma prawo wglądu do napisanego zaliczenia w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników w wyznaczonych godzinach.. Wyniki zaliczenia przechowywane są przez 12 miesięcy. Nie ma możliwości zwolnienia z zaliczenia.

   

  • Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 36 pkt. z możliwych 60 (60%)
  1. Wszelkie istotne informacje zamieszczane będą sukcesywnie na stronach internetowej Klinik oraz na tablicach ogłoszeń.
  2. Osobą koordynującą ćwiczenia w Klinikach jest wyznaczony przez kierownika Kliniki adiunkt dydaktyczny.
  3. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje kierownik Kliniki.
  4. Podręcznikiniezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:
  • Pediatria: tom 1 i 2. red. Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
  • Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. red. A. Dobrzańska, J. Ryżko. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2014.

   

  REGULAMIN BHP ORAZ INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA OBOWIĄZUJĄCA W KLINIKACH PEDIATRYCZNYCH

  1. W trakcie zajęć w Klinice student zobowiązany jest do zachowania spokoju i okazywania należytego szacunku chorym dzieciom, rodzicom/opiekunom i personelowi.
  2. Wstęp do oddziału łóżkowego maję tylko i wyłącznie studenci odbywający aktualnie zajęcia w Klinice zgodnie z harmonogramem, posiadający czysty biały fartuch, odpowiednie obuwie oraz identyfikator.
  3. Zabrania się studentom przebywania w gabinetach zabiegowych, jak też wykonywania procedur medycznych bez opieki/kontroli asystenta.
  4. Wprowadzanie osób postronnych na teren Kliniki jest bezwzględnie zabronione.
  5. Należy używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy ochronne) oraz środków czystości i dezynfekcyjnych.
  6. W przypadku urazu, skaleczenia, bądź kontaktu z materiałem biologicznym należy niezwłocznie powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.
  7. Każdorazowo przed przystąpieniem do badania chorego (bądź wykonywania procedury medycznej) oraz bezpośrednio po zakończeniu student jest zobowiązany do
  8. W przypadku używania rękawiczek, szpatułek, czy innego sprzętu jednorazowego użytku należy je bezpośrednio po zakończonym badaniu umieścić w oznaczonym pojemniku z materiałem biologicznym.
  9. W trakcie badania chorych obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na dłoniach.
  10. Bezwzględnie nie wolno wynosić z oddziału materiałów w szczególności biologicznych.
  11. Studentom zabrania się używania jakichkolwiek źródeł ognia w szczególności w pobliżu instalacji tlenowych.
  12. W przypadku wystąpienia niekontrolowanego źródła ognia niezwłocznie należy powiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenia.
  13. Na terenie Kliniki znajdują się środki gaśnicze pomalowane na kolor czerwony.
  14. W przypadku konieczności ewakuacji szpitala, należy bezwzględnie wykonywać polecenia koordynatora akcji.
  15. Zestaw p/wstrząsowy oraz materiały opatrunkowe znajdują się w gabinetach zabiegowych na terenie Klinik.