Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ocena efektów finansowych i prac rozwojowych .
 • Ostatnia zmiana 15.09.2021 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Ocena efektów finansowych i prac rozwojowych

  KRYTERIUM II –EFEKTY FINASOWE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

  waga Kryterium II = 20%

  Zgodnie § 22 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć:

  1. projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz zadania finansowane z NCBiR i NCN;
  2. usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego
   i nauki;
  3. komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know – how związanych z tymi wynikami;

   

  W przypadku projektów badawczych uwzględnionych w ramach niniejszego kryterium istotna jest osoba kierownika projektu – gdy ewaluowany podmiot jest albo był liderem grupy realizującej projekt albo kierownika zespołu badawczego – gdy ewaluowany podmiot jest albo był jednym
  ze współwykonawców projektu.

  Aby środki przyznane na realizację projektu mogły zostać uwzględnione do celów ewaluacji, kierownik projektu albo zespołu badawczego powinien :

  • zostać zaliczony do liczby N w ewaluowanym podmiocie lub
  • odbywać kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez UMB
  • w okresie objętym ewaluacją nie został zaliczony do liczby N w danej dyscyplinie naukowej , ale prowadził działalność naukową w ramach tej dyscypliny i był zatrudniony w UMB
   na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych lub badawczo – dydaktycznych

  Ważne: dane na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 będą mogły być sprawozdawane w POL-on 2:

  1. po 31 marca 2021 r. w zakresie przychodów z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how oraz w zakresie przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie
  2. po 30 czerwca w zakresie projektów naukowych oraz wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze jednak nie później niż do 15 stycznia 2022 r.