Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ocena poziomu prowadzonej działalności .
 • Ostatnia zmiana 15.09.2021 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Ocena poziomu prowadzonej działalności

  KRYTERIUM I   POZIOM PROWADZONEJ DZIALNOŚCI NAUKOWEJ

  waga  Kryterium I = 60%

  Zgodnie §8 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:

  1. artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów;
  2. artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych
   w wykazie czasopism;
  3. monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
  4. monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich monografiach;
  5. przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin.

  Poziom naukowy będzie oceniany na podstawie osiągnięć badawczych i badawczo  naukowych wszystkich pracowników zaliczonych do liczby N.

  Dla każdej publikacji naukowej ustala się udział jednostkowy każdego autora.
  Suma udziałów jednostkowych tworzy tzw. „slot publikacyjny”

  Dla publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1. Oznacza to, że publikacja jednoautorska wypełnia jeden pełny slot publikacyjny autora. Zgodnie z ogólnymi zasadami autor może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się 4 takie sloty.

  W przypadku publikacji wieloautorskich udział jednostkowy zależy od:

  • wartości całkowitej danej publikacji,
  • przeliczeniowej wartości danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny
  • liczby wszystkich autorów danej publikacji.

  Udział w slocie wylicza się według wzoru i ustala się z dokładnością czterech miejsc po przecinku:

  U= P/Pc*1/k

  P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

  Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,

  K -  oznacza liczbę współautorów będących osobami, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

  Obliczenie sumy udziałów jednostkowych zapełniających sloty i ich wartość punktową można dokonać samodzielnie za pomocą  kalkulatora liczenia slotów (Kalkulator liczenia slotów dostępny tutaj)