• Ostatnia zmiana 30.10.2018 przez Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

  Pielęgniarstwo I rok

   

  KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

  Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  Kierunek

   

  PIELĘGNIARSTWO

  Profil kształcenia

  □ ogólnoakademicki X praktyczny □ inny jaki……………………………………….

  Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot:

  Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

  Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

  Kontakt (tel./email):

  tel./fax: (85) 746 85 71; e-mail: zdmik@umb.edu.pl

  tel./fax: (85) 740 95 14 / (85) 740 95 15; e-mail: neuroin@umb.edu.pl

  Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. Tryniszewska

  Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz

  Osoba(y) prowadząca(e)

  Mikrobiologia:

  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. Tryniszewska, dr hab. n. med. Piotr Wieczorek, dr hab. n. med. Paweł Sacha, dr n. med. Dominika Ojdana, dr n. med. Piotr Majewski, dr n. med. Anna Sieńko

  Parazytologia:

  Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz, prof. dr hab. Joanna Zajkowska, dr hab. Maciej Kondrusik, dr hab. Sambor Grygorczuk, dr hab. Anna Moniuszko, dr n. med. Piotr Czupryna, dr n. med. Justyna Dunaj.

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Poziom studiów:

  I stopnia (licencjackie) X II stopnia (magisterskie) □

   

  Rodzaj studiów:

  stacjonarne X niestacjonarne □

  Rok studiów

  I X II □ III □

  Semestr studiów:

  1 □ 2 X 3 □ 4 □ 5 □ 6 □

  Nazwa modułu/przedmiotu:

  Mikrobiologia i parazytologia

  ECTS

  1+1

  Kod modułu

  -

  Typ modułu/ przedmiotu:

  Obowiązkowy X fakultatywny □

  Rodzaj modułu/ przedmiotu:

  Kształcenia ogólnego □ podstawowy X kierunkowy/profilowy □ inny…………………………………□

  Język wykładowy:

  polski X obcy □

  Miejsce realizacji :

   

  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

  -

  PRAKTYK ZAWODOWYCH

  -

  FORMA KSZTAŁCENIA

   

  Liczba godzin

  Wykład

  25

  Seminarium

  -

  Ćwiczenia

  20

  Samokształcenie

  15

  Laboratorium

  -

  E-learning

  -

  Zajęcia praktyczne

  -

  Praktyki zawodowe

  -

  Inne ……………………

  -

  RAZEM

  60

   

   

   

   

  Opis przedmiotu:

   

   

   

  Założenia i cel przedmiotu:

   

   

  Mikrobiologia: wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu biologii drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy, priony) chorobotwórczych dla człowieka, mikroflory człowieka, antybiotyków i chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych stosowanych w leczeniu z uwzględnieniem mechanizmów działania na drobnoustroje, podstawowych sposobów diagnostyki i chemioterapii zakażeń, zasad pobierania i transportu materiałów do badań mikrobiologicznych, zasad dezynfekcji i sterylizacji, podstaw immunologii, epidemiologii i immunoprofilaktyki chorób zakaźnych.

  Parazytologia: przybliżenie studentom wiadomości o pasożytach człowieka, epidemiologii chorób pasożytniczych i zasadach ich diagnostyki oraz sposobach zapobiegania zarażeniom pasożytami. Zwrócenie uwagi na produkty żywnościowe jako możliwe źródło zakażenia chorobami pasożytniczymi człowieka. Parazytozy występujące w krajach tropikalnych. Zagrożenia zarażeniem pasożytami podczas wyjazdów do krajów tropikalnych.

  Metody dydaktyczne

   

  Wykład, dyskusja, pokaz, obserwacja, ćwiczenia, samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza literatury

   

  Narzędzia dydaktyczne

  rzutnik multimedialny, plansze, mikroskop świetlny, wyniki badań laboratoryjnych, preparaty mikroskopowe, sprzęt laboratoryjny do diagnostyki serologicznej i diagnostyki molekularnej PCR, podłoża mikrobiologiczne, materiały diagnostyczne, fantomy, komputer

   

  MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,

  METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ.

   

  Symbol i numer przedmiotowego efektu kształcenia

  Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

  Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

  Forma zajęć dydaktycznych* wpisz symbol

   

   

   

  Formujące

  ***

  Podsumowujące**

   

  WIEDZA – MIKROBIOLOGIA

   

  AW14

  Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii;

  P6S_WG

  wejściówka na ćwiczeniach

  kolokwium

  W, Ć

  AW15

  Różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania;

  P6S_WG

  wejściówka na ćwiczeniach

  kolokwium

  W

  AW16

  Charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania uboczne;

  P6S_WG

  wejściówka na ćwiczeniach

  kolokwium

  W

  WIEDZA – PARAZYTOLOGIA

   

  AW04

  Charakteryzuje specyfikację i znaczenie gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo--zasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju;

  P6S_WG

  Obserwacja pracy studenta Obserwacja pracy na ćwiczeniach Dyskusja w czasie ćwiczeń Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenie pisemne w formie testu – student generuje rozpoznaje odpowiedź

  W, Ć

  AW14

  Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii;

  P6S_WG

  Obserwacja pracy studenta Obserwacja pracy na ćwiczeniach Dyskusja w czasie ćwiczeń Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenie pisemne w formie testu – student generuje rozpoznaje odpowiedź

  W, Ć

  AW15

  Różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania;

  P6S_WG

  Obserwacja pracy studenta Obserwacja pracy na ćwiczeniach Dyskusja w czasie ćwiczeń Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenie pisemne w formie testu – student generuje rozpoznaje odpowiedź

  W, Ć

  AW16

  Charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania uboczne;

  P6S_WG

  Obserwacja pracy studenta Obserwacja pracy na ćwiczeniach Dyskusja w czasie ćwiczeń Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenie pisemne w formie testu – student generuje odpowiedź

  W, Ć

  AW21

  wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne.

  P6S_WG

  Obserwacja pracy studenta Obserwacja pracy na ćwiczeniach Dyskusja w czasie ćwiczeń Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenie pisemne w formie testu – student generuje rozpoznaje odpowiedź

  W, Ć,

  UMIEJĘTNOŚCI - MIKROBIOLOGIA

   

  AU14

  Klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej;

  P6S_UW

  P6S_UK

  obserwacja pracy na ćwiczeniach

  realizacja zleconego zadania

  W, Ć

  UMIEJĘTNOŚCI - PARAZYTOLOGIA

   

  AU05

  rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy i cykli życiowych oraz objawów chorobowych;

  P6S_UW

  P6S_UK

  Obserwacja pracy studenta. Obserwacja pracy na ćwiczeniach. Dyskusja w czasie ćwiczeń. Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń.

   

  projekt, prezentacja,

  sprawdzenie powierzonego zadania

  W, Ć,

  AU06

  szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych;

  P6S_UW

  P6S_UK

  Obserwacja pracy studenta. Obserwacja pracy na ćwiczeniach. Dyskusja w czasie ćwiczeń. Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń.

  projekt, prezentacja,

  sprawdzenie powierzonego zadania

  W, Ć,

  AU12

  powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych;

  P6S_UW

  P6S_UK

  Obserwacja pracy studenta. Obserwacja pracy na ćwiczeniach. Dyskusja w czasie ćwiczeń. Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń.

   

  projekt, prezentacja,

  sprawdzenie powierzonego zadania

  W, Ć,

  AU14

  klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej;

  P6S_UW

  P6S_UK

  Obserwacja pracy studenta. Obserwacja pracy na ćwiczeniach. Dyskusja w czasie ćwiczeń. Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń.

  projekt, prezentacja,

  sprawdzenie powierzonego zadania

  W, Ć,

  AU15

  wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania układu pasożyt - żywiciel dla prawidłowej terapii chorób wywołanych przez pasożyty;

  P6S_UW

  P6S_UK

  Obserwacja pracy studenta. Obserwacja pracy na ćwiczeniach. Dyskusja w czasie ćwiczeń. Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń.

  projekt, prezentacja,

  sprawdzenie powierzonego zadania

  W, Ć,

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY - MIKROBIOLOGIA

   

  DK06

  Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

  P6S_KK

  P6S_KR

  P6S_UO

  obserwacja pracy na ćwiczeniach

  realizacja zleconego zadania

  Ć

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY - PARAZYTOLOGIA

   

  DK06

  rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

  P6S_KK

  P6S_KR

  P6S_UO

  DK06

   

   

  * FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;

  METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  **przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH

  metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

  Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)

  Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  Egzamin z otwartą książką

  Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

  Egzamin praktyczny

  Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/

  Mini-CEX (mini – clinical examination)

  Realizacja zleconego zadania

  Projekt, prezentacja

  Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:

  Esej refleksyjny

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)

  Samoocena ( w tym portfolio)

  ***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH

  Obserwacja pracy studenta

  Test wstępny

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Wejściówki na ćwiczeniach

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenia cząstkowe

  Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  Zaliczenie wstępne

  Opis przypadku

  Próba pracy