• Aktualności. Mikroskop świetlny.
 • Ostatnia zmiana 14.06.2020 przez Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

  Aktualności

   

  Zaliczenie przedmiotu

   

  odbędzie się 18.06.2020 r. (czwartek) o godz. 9.00

   

  za pośrednictwem platformy EduPortal.

   


   

  UWAGA STUDENCI

  Informacja dotycząca odbywania praktyk zawodowych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

   

  Dotyczy osób, które pierwotnie zapisały się na odbycie praktyk zawodowych w Zakładzie (27 osób).

   

  Osoby, które nie potwierdziły terminu odbycia praktyk

  proszone są o kontakt telefoniczny z koordynatorem dr n. med. Dorotą Olszańską, tel. (85) 831-87-27.

  Osoby, które już potwierdziły swoje terminy nie muszą ponownie tego robić.

   


   

  UWAGA STUDENCI

  Informacja dotycząca odbywania praktyk zawodowych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

   

  Osobą koordynującą realizację praktyk jest dr n. med. Dorota Olszańska, tel. (85) 831-87-27.

   

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w okresie od 22.06.2020 r. do 26.09.2020 r.

  możliwe będzie odbycie praktyk w Zakładzie przez 14 osób.

   

  Lista osób, zgodnie z kryterium kolejności zapisów na kolejny tydzień (tylko 14 osób) wraz z listą osób rezerwowych, zostanie przekazana przez starostę roku do potwierdzenia odbycia praktyk w zakładzie w podanym terminie.

  W sytuacji potwierdzenia odbycia praktyk przez wszystkie osoby z listy głównej, lista rezerwowa traci ważność.

   


   

  UWAGA STUDENCI

  Zajęcia z przedmiotu "Praktyczna nauka zawodu - diagnostyka mikrobiologiczna"

  będą realizowane do końca roku akademickiego 2019/2020

  na zasadzie wsparcia za pośrednictwem platformy EduPortal

  na dotychczasowych zasadach.

  Weryfikacja efektów uczenia się będzie przeprowadzana jak dotychczas w formie sprawdzianu

  oraz sprawdzianu końcowego obejmującego treści tematyczne zajęć.

   


   

  1/3/4/5.06.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – zakażeń grzybiczych.

   

  Powtórzenie zagadnień:

  1. Budowa i charakterystyka grzybów drożdżopodobnych.
  2. Taksonomia grzybów.
  3. Czynniki predysponujące do zakażeń grzybiczych.
  4. Czynniki wirulencji, oddziaływanie grzybów na organizm człowieka, źródła zakażeń.
  5. Podział (grupy) grzybów o znaczeniu klinicznym.
  6. Charakterystyka i chorobotwórczość grzybów drożdżopodobnych z rodzajów Candida, Cryptococcus, Malassezia, Rhodotorula, Trichosporon, Geotrichum.
  7. Budowa i charakterystyka grzybów strzępkowych.
  8. Charakterystyka i chorobotwórczość grzybów strzępkowych z rodzaju Aspergillus, Penicillium.
  9. Grzybice wywoływane przez dermatofity – dermatofitozy: Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton.
  10. Inne grzybice wywoływane przez grzyby strzępkowe: zygomikozy, hialohyfomikozy, feohyfomikozy.
  11. Zasady diagnostyki zakażeń wywoływanych przez grzyby.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Piotr Majewski

   


   

  25/27/28/29.05.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – OUN.

   

  Powtórzenie zagadnień:

  1. Czynniki etiologiczne zakażeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
  2. Postacie kliniczne zakażeń OUN.
  3. Charakterystyka i chorobotwórczość S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae, L. monocytogenes, E. coli, S. agalactiae, C. neoformans.
  4. Zasady pobierania i transportu materiałów w kierunku diagnostyki zakażeń OUN.
  5. Zasady diagnostyki zakażeń OUN.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  18/20/21/22.05.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – bakteriemie, sepsa, zakażenia odcewnikowe.

   

  Powtórzenie zagadnień:

  1. Pojęcia: bakteriemia, sepsa, ciężka sepsa, zespół uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS), zespół niewydolności wielonarządowej (MODS), wstrząs septyczny.
  2. Bakteryjne zapalenie wsierdzia.
  3. Czynniki etiologiczne zakażeń krwi.
  4. Bakterie z rodzaju Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Neisseria, Listeria i inne – charakterystyka, chorobotwórczość i ich rola w zakażeniach krwi.
  5. Zasady pobierania i transportu krwi do badań mikrobiologicznych.
  6. Kolonizacja cewników naczyniowych, biofilm.
  7. Rodzaje zakażeń odcewnikowych (miejscowe, uogólnione).
  8. Czynniki etiologiczne związane z zakażeniami odcewnikowymi.
  9. Zasady pobierania materiałów w diagnostyce zakażeń odcewnikowych.
  10. Zapobieganie zakażeniom odcewnikowym.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  11/13/14/15.05.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – zakażeń ropnych, skóry i tkanek miękkich.

   

  Powtórzenie zagadnień:

  1. Czynniki etiologiczne zakażeń ropnych, skóry i tkanek miękkich.
  2. Postacie kliniczne zakażeń ropnych.
  3. Charakterystyka i chorobotwórczość Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens, Yersinia pestis, Bacillus anthracis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Francisella tularensis, Nocardia, Actinomyces.
  4. Infekcje wirusowe przebiegające z objawami skórnymi.
  5. Zasady pobierania i transportu materiałów w kierunku diagnostyki zakażeń ropnych, zakażeń skóry i tkanek miękkich.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  4/6/7/8.05.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – przewodu pokarmowego.

   

  Powtórzenie zagadnień:

  1. Zasady pobierania i transportu materiałów do diagnostyki zakażeń układu pokarmowego.
  2. Czynniki etiologiczne (bakteryjne i wirusowe) zakażeń układu pokarmowego.
  3. Postacie kliniczne zakażeń układu pokarmowego.
  4. Charakterystyka, chorobotwórczość i taksonomia bakterii z rodzaju Salmonella, Shigella, Escherichia, Clostridioides (Clostridium), Helicobacter, Campylobacter.
  5. Charakterystyka, chorobotwórczość i taksonomia wirusów wywołujących zakażenia układu pokarmowego.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Anna Gutowska

   


   

  20/22/23/24.04.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – układu oddechowego.

   

  Powtórzenie zagadnień:

  Flora naturalna górnego odcinka dróg oddechowych człowieka z uwzględnieniem kolonizacji i nosicielstwa potencjalnych patogenów.

  1. Zasady pobierania i transportu materiałów do diagnostyki zakażeń górnych dróg oddechowych.
  2. Czynniki etiologiczne (bakteryjne i wirusowe) zakażeń górnych dróg oddechowych.
  3. Postacie kliniczne zakażeń górnych dróg oddechowych.
  4. Charakterystyka, chorobotwórczość oraz taksonomia bakterii z rodzaju Streptococcus, Haemophilus, Neisseria, Corynebacterium i Bordetella.
  5. Zasady diagnostyki zakażeń wywoływanych przez Streptococcus, Haemophilus, Neisseria.
  6. Diagnostyka zakażeń układu oddechowego – dolne drogi oddechowe. Diagnostyka gruźlicy.

   

  Zasady pobierania i transportu materiałów do diagnostyki zakażeń dolnych dróg oddechowych (w tym w kierunku gruźlicy).

  1. Czynniki etiologiczne (bakteryjne, grzybicze i wirusowe) zakażeń dolnych dróg oddechowych.
  2. Postacie kliniczne zakażeń dolnych dróg oddechowych.
  3. Charakterystyka, chorobotwórczość oraz taksonomia bakterii z rodzaju Mycobacterium oraz grzybów z rodzaju Candida, Aspergillus.
  4. Zasady diagnostyki zakażeń wywoływanych przez grzyby z rodzaju Candida i Aspergillus.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Anna Gutowska

   


   

  6/8/16/17.04.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Diagnostyka zakażeń układowych – pobieranie i transport materiałów do badań mikrobiologicznych. Diagnostyka zakażeń układu moczowego.

   

  Powtórzenie zagadnień:

  1. Ogólne zasady pobierania i transportu materiałów do badań mikrobiologicznych.
  2. Szczegółowe zasady pobierania: moczu, krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, wymazów z górnych dróg oddechowych, plwociny, BAL, wymazy z ran, ropa.
  3. Podłoża transportowe i transportowo-wzrostowe.
  4. Zasady pobierania i transportu moczu do badań mikrobiologicznych.
  5. Prawdopodobne czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego.
  6. Postacie kliniczne zakażeń układu moczowego.
  7. Czynniki predysponujące do zakażeń układu moczowego.
  8. Bakteriuria (bakteriomocz).
  9. Inne parametry wykorzystywane w diagnostyce zakażeń układu moczowego.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Anna Gutowska

   


   

  30.03/1/2/3.04.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Metody biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej.

   

  Powtórzenie zagadnień:

  1. Metody biologii molekularnej – PCR, Real-time PCR, RT-PCR, PFGE, sekwencjonowanie, sondy genetyczne.

   

  Prowadzący zajęcia: dr n. med. Piotr Majewski

   


   

  23/25/26/27.03.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Przygotowywanie podłóż bakteriologicznych.

   

  Powtórzenie zagadnień:

  1. Podstawowe pojęcia: kolonia bakteryjna, podłoże hodowlane.
  2. Kolonia bakteryjna/grzybów – cechy opisujące.
  3. Podział podłóż hodowlanych ze względu na konsystencję: stałe, płynne, półpłynne.
  4. Podział podłóż hodowlanych ze względu na skład i funkcje: naturalne, półsyntetyczne, sztuczne, proste, wzbogacone, specjalne, wybiórcze, wybiórczo-różnicujące, różnicujące, transportowe, transportowo-wzrostowe, chromogenne.
  5. Zasady hodowli drobnoustrojów (zawartość składników odżywczych w podłożu, pH, ciśnienie osmotyczne, temperatura, potencjał oksydo-redukcyjny, czas).
  6. Techniki posiewów na podłożach płynnych i stałych.
  7. Typy wzrostu drobnoustrojów na podłożach płynnych.

   

  Prowadzący zajęcia: dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

   


   

  16/18/19/20.03.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Badanie lekowrażliwości, mechanizmy oporności CD.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   


   

  9/11/12/13.03.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Badanie lekowrażliwości, mechanizmy oporności.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr n. med. Anna Gutowska

   


   

  2/4/5/6.03.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Hodowla i identyfikacja, badanie lekowrażliwości.

   

  Prowadzący zajęcia:

  dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

  dr n. med. Anna Gutowska

   


   

  24/26/27/28.02.2020

  Ćwiczenia – Praktyczna nauka zawodu

  Temat: Bakterioskopia.

   

  Prowadzący zajęcia:

  Dr hab. n. med. Piotr Wieczorek