• Aktualności. Mikroskop świetlny.
 • Ostatnia zmiana 03.12.2020 przez Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

  Aktualności

   

  Ćwiczenie 11.12.2020 – GRUPA 3 (Eduportal)

  Dezynfekcja i sterylizacja – metody i kontrola oraz czynniki wpływające na ich skuteczność.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Podstawowe definicje: dekontaminacja, dezynfekcja, sterylizacja, antyseptyka, środek dezynfekcyjny, sanityzacja.
  2. Podział metod dezynfekcji.
  3. Charakterystyka grup środków dezynfekcyjnych.
  4. Cechy charakterystyki środka dezynfekcyjnego.
  5. Zasady przygotowywania środków dezynfekcyjnych i przeprowadzania dezynfekcji chemicznej.
  6. Czynniki wpływające na skuteczność dezynfekcji.
  7. Zasady dezynfekcji rąk.
  8. Zasady postępowania aseptycznego.
  9. Sterylizacja:
  • definicja,
  • cel,
  • zasady wyboru metod sterylizacji,
  • metody sterylizacji z podziałem na sterylizację fizyczną, chemiczną i mechaniczną,
  • charakterystyka i mechanizmy działania metod sterylizacji na drobnoustroje,
  • czynniki wpływające na skuteczność sterylizacji.
  1. Kontrola procesu sterylizacji:
  • wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne,
  • zasady kontroli sterylizacji i interpretacja uzyskiwanych wyników.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 9.12.2020 – GRUPA 3 (Eduportal)

  Podstawy antybiotykoterapii, metody badania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz interpretacja wyników, oporność bakterii na antybiotyki.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Znaczenie pojęć: wrażliwość mikrobiologiczna, minimalne stężenie hamujące (MIC), minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC), szczep oporny (R), szczep wrażliwy (S), inokulum.
  2. Podział metod badania lekowrażliwości: metody jakościowe; metody ilościowe; metody półilościowe.
  3. Zasada, odczyt i interpretacja badania lekowrażliwości metodami:
  • dyfuzyjnymi: metodą dyfuzyjno-krążkową, metodą z zastosowaniem pasków z gradientem stężeń antybiotyku, (np. E-testy),
  • rozcieńczeniowymi: metodą rozcieńczeniową w bulionie, metodą rozcieńczeniową w agarze, metodą stężeń granicznych.
  1. Zagadnienia wprowadzające do antybiotykoterapii:
  • antybiotyk, chemioterapeutyk, terapia przeciwdrobnoustrojowa,
  • terapia empiryczna, celowana, sekwencyjna, skojarzona,
  • mechanizmy działania antybiotyków,
  • efekty działania – dz. bakteriobójcze i bakteriostatyczne,
  • skuteczność działania antybiotyków – parametry PK/PD: czas powyżej MIC (T>MIC), stężenie maksymalne do MIC (Cmax/MIC), wielkość pola pod krzywą (AUC24/MIC),
  • efekt poantybiotykowy (PAE),
  • spektrum działania antybiotyków i chemioterapeutyków,
  • działania niepożądane.
  1. Charakterystyka najważniejszych grup antybiotyków: β-laktamowe, aminoglikozydy, chinolony, makrolidy, tetracykliny, glikopeptydy, linkozamidy.
  2. Oporność bakterii na antybiotyki: oporność mikrobiologiczna, szczep dziki, oporność naturalna, oporność nabyta.
  3. Genetyczne podstawy oporności bakterii na antybiotyki: mutacja, koniugacja, transformacja, transdukcja.
  4. Kliniczne fenotypy oporności: MRSA, ESBL, MBL, HLAR, MLSB, KPC, OXA-48, NDM.
  5. Leki przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe – grupy, przykłady leków, mechanizm działania, krótka charakterystyka.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 7.12.2020 – GRUPA 1 (Eduportal)

  Dezynfekcja i sterylizacja – metody i kontrola oraz czynniki wpływające na ich skuteczność.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Podstawowe definicje: dekontaminacja, dezynfekcja, sterylizacja, antyseptyka, środek dezynfekcyjny, sanityzacja.
  2. Podział metod dezynfekcji.
  3. Charakterystyka grup środków dezynfekcyjnych.
  4. Cechy charakterystyki środka dezynfekcyjnego.
  5. Zasady przygotowywania środków dezynfekcyjnych i przeprowadzania dezynfekcji chemicznej.
  6. Czynniki wpływające na skuteczność dezynfekcji.
  7. Zasady dezynfekcji rąk.
  8. Zasady postępowania aseptycznego.
  9. Sterylizacja:
  • definicja,
  • cel,
  • zasady wyboru metod sterylizacji,
  • metody sterylizacji z podziałem na sterylizację fizyczną, chemiczną i mechaniczną,
  • charakterystyka i mechanizmy działania metod sterylizacji na drobnoustroje,
  • czynniki wpływające na skuteczność sterylizacji.
  1. Kontrola procesu sterylizacji:
  • wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne,
  • zasady kontroli sterylizacji i interpretacja uzyskiwanych wyników.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 4.12.2020 – GRUPA 3 (Eduportal)

  Zasady diagnostyki mikrobiologicznej – metody hodowli drobnoustrojów (kolonia bakteryjna, grzybicza) i identyfikacji (właściwości biochemiczne, serologiczne, metody genetyczne).

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Podstawowe pojęcia: kolonia bakteryjna, podłoże hodowlane.
  2. Podział podłóż hodowlanych ze względu na:
  • konsystencję: stałe, półpłynne, płynne,
  • skład i funkcje: naturalne, półsyntetyczne, sztuczne, proste, wzbogacone, specjalne, wybiórcze, wybiórczo-różnicujące, różnicujące, transportowe, transportowo-wzrostowe.
  1. Zasady hodowli drobnoustrojów: zawartość składników odżywczych w podłożu, pH, ciśnienie osmotyczne, temperatura, potencjał oksydo-redukcyjny, czas inkubacji.
  2. Typy wzrostu bakterii na podłożach płynnych.
  3. Techniki posiewów na podłożach płynnych i stałych.
  4. Morfologia kolonii bakteryjnej – cechy ją opisujące.
  5. Badanie cech biochemicznych, metody immunologiczne w identyfikacji drobnoustrojów.
  6. Inne metody identyfikacji: metody molekularne (PCR, real time-PCR), spektrometria MALDI-TOF.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 2.12.2020 – GRUPA 3 (Eduportal)

  Organizacja i regulamin ćwiczeń. Zasady BHP w laboratorium mikrobiologicznym. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej – metody mikroskopowania, preparaty barwione metodą Grama, morfologia komórki bakteryjnej, grzybiczej.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Rodzaje mikroskopów stosowanych w mikrobiologii. Zasada działania i zastosowanie.
  2. Mikroskop świetlny – budowa i zasady posługiwania się podczas oglądania gotowych preparatów.
  3. Znajomość pojęć: powiększenie, rozdzielczość, imersja.
  4. Barwienie metodą Grama – zasada barwienia, wykonanie barwienia.
  5. Morfologia drobnoustrojów (bakterie, grzyby):
  • kształt,
  • wielkość,
  • sposób ułożenia w preparacie,
  • sposób barwienia w metodzie Grama.
  1. Podział metod barwienia: barwienie proste, złożone, pozytywne, negatywne, pozytywno-negatywne.
  2. Budowa komórki prokariotycznej, eukariotycznej oraz wirusów.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 30.11.2020 – GRUPA 2 (Eduportal)

  Zasady pobierania i transportu materiałów biologicznych do badań mikrobiologicznych.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Ogólne zasady pobierania i transportu materiałów do badań mikrobiologicznych.
  2. Szczegółowe zasady pobierania: moczu, krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, wymazów z górnych dróg oddechowych, plwociny, BAL, wymazy z ran, ropa.
  3. Zasady pobierania materiałów w diagnostyce zakażeń układu moczowo-płciowego.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 27.11.2020 – GRUPA 1 (Eduportal)

  Podstawy antybiotykoterapii, metody badania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz interpretacja wyników, oporność bakterii na antybiotyki.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Znaczenie pojęć: wrażliwość mikrobiologiczna, minimalne stężenie hamujące (MIC), minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC), szczep oporny (R), szczep wrażliwy (S), inokulum.
  2. Podział metod badania lekowrażliwości: metody jakościowe; metody ilościowe; metody półilościowe.
  3. Zasada, odczyt i interpretacja badania lekowrażliwości metodami:
  • dyfuzyjnymi: metodą dyfuzyjno-krążkową, metodą z zastosowaniem pasków z gradientem stężeń antybiotyku, (np. E-testy),
  • rozcieńczeniowymi: metodą rozcieńczeniową w bulionie, metodą rozcieńczeniową w agarze, metodą stężeń granicznych.
  1. Zagadnienia wprowadzające do antybiotykoterapii:
  • antybiotyk, chemioterapeutyk, terapia przeciwdrobnoustrojowa,
  • terapia empiryczna, celowana, sekwencyjna, skojarzona,
  • mechanizmy działania antybiotyków,
  • efekty działania – dz. bakteriobójcze i bakteriostatyczne,
  • skuteczność działania antybiotyków – parametry PK/PD: czas powyżej MIC (T>MIC), stężenie maksymalne do MIC (Cmax/MIC), wielkość pola pod krzywą (AUC24/MIC),
  • efekt poantybiotykowy (PAE),
  • spektrum działania antybiotyków i chemioterapeutyków,
  • działania niepożądane.
  1. Charakterystyka najważniejszych grup antybiotyków: β-laktamowe, aminoglikozydy, chinolony, makrolidy, tetracykliny, glikopeptydy, linkozamidy.
  2. Oporność bakterii na antybiotyki: oporność mikrobiologiczna, szczep dziki, oporność naturalna, oporność nabyta.
  3. Genetyczne podstawy oporności bakterii na antybiotyki: mutacja, koniugacja, transformacja, transdukcja.
  4. Kliniczne fenotypy oporności: MRSA, ESBL, MBL, HLAR, MLSB, KPC, OXA-48, NDM.
  5. Leki przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe – grupy, przykłady leków, mechanizm działania, krótka charakterystyka.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 23.11.2020 – GRUPA 2 (Eduportal)

  Dezynfekcja i sterylizacja – metody i kontrola oraz czynniki wpływające na ich skuteczność.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Podstawowe definicje: dekontaminacja, dezynfekcja, sterylizacja, antyseptyka, środek dezynfekcyjny, sanityzacja.
  2. Podział metod dezynfekcji.
  3. Charakterystyka grup środków dezynfekcyjnych.
  4. Cechy charakterystyki środka dezynfekcyjnego.
  5. Zasady przygotowywania środków dezynfekcyjnych i przeprowadzania dezynfekcji chemicznej.
  6. Czynniki wpływające na skuteczność dezynfekcji.
  7. Zasady dezynfekcji rąk.
  8. Zasady postępowania aseptycznego.
  9. Sterylizacja:
  • definicja,
  • cel,
  • zasady wyboru metod sterylizacji,
  • metody sterylizacji z podziałem na sterylizację fizyczną, chemiczną i mechaniczną,
  • charakterystyka i mechanizmy działania metod sterylizacji na drobnoustroje,
  • czynniki wpływające na skuteczność sterylizacji.
  1. Kontrola procesu sterylizacji:
  • wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne,
  • zasady kontroli sterylizacji i interpretacja uzyskiwanych wyników.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 20.11.2020 – GRUPA 1 (Eduportal)

  Zasady diagnostyki mikrobiologicznej – metody hodowli drobnoustrojów (kolonia bakteryjna, grzybicza) i identyfikacji (właściwości biochemiczne, serologiczne, metody genetyczne).

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Podstawowe pojęcia: kolonia bakteryjna, podłoże hodowlane.
  2. Podział podłóż hodowlanych ze względu na:
  • konsystencję: stałe, półpłynne, płynne,
  • skład i funkcje: naturalne, półsyntetyczne, sztuczne, proste, wzbogacone, specjalne, wybiórcze, wybiórczo-różnicujące, różnicujące, transportowe, transportowo-wzrostowe.
  1. Zasady hodowli drobnoustrojów: zawartość składników odżywczych w podłożu, pH, ciśnienie osmotyczne, temperatura, potencjał oksydo-redukcyjny, czas inkubacji.
  2. Typy wzrostu bakterii na podłożach płynnych.
  3. Techniki posiewów na podłożach płynnych i stałych.
  4. Morfologia kolonii bakteryjnej – cechy ją opisujące.
  5. Badanie cech biochemicznych, metody immunologiczne w identyfikacji drobnoustrojów.
  6. Inne metody identyfikacji: metody molekularne (PCR, real time-PCR), spektrometria MALDI-TOF.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 13.11.2020 – GRUPA 1 (Eduportal)

  Organizacja i regulamin ćwiczeń. Zasady BHP w laboratorium mikrobiologicznym. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej – metody mikroskopowania, preparaty barwione metodą Grama, morfologia komórki bakteryjnej, grzybiczej.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Rodzaje mikroskopów stosowanych w mikrobiologii. Zasada działania i zastosowanie.
  2. Mikroskop świetlny – budowa i zasady posługiwania się podczas oglądania gotowych preparatów.
  3. Znajomość pojęć: powiększenie, rozdzielczość, imersja.
  4. Barwienie metodą Grama – zasada barwienia, wykonanie barwienia.
  5. Morfologia drobnoustrojów (bakterie, grzyby):
  • kształt,
  • wielkość,
  • sposób ułożenia w preparacie,
  • sposób barwienia w metodzie Grama.
  1. Podział metod barwienia: barwienie proste, złożone, pozytywne, negatywne, pozytywno-negatywne.
  2. Budowa komórki prokariotycznej, eukariotycznej oraz wirusów.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 6.11.2020 – GRUPA 2 (Eduportal)

  Podstawy antybiotykoterapii, metody badania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz interpretacja wyników, oporność bakterii na antybiotyki.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Znaczenie pojęć: wrażliwość mikrobiologiczna, minimalne stężenie hamujące (MIC), minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC), szczep oporny (R), szczep wrażliwy (S), inokulum.
  2. Podział metod badania lekowrażliwości: metody jakościowe; metody ilościowe; metody półilościowe.
  3. Zasada, odczyt i interpretacja badania lekowrażliwości metodami:
  • dyfuzyjnymi: metodą dyfuzyjno-krążkową, metodą z zastosowaniem pasków z gradientem stężeń antybiotyku, (np. E-testy),
  • rozcieńczeniowymi: metodą rozcieńczeniową w bulionie, metodą rozcieńczeniową w agarze, metodą stężeń granicznych.
  1. Zagadnienia wprowadzające do antybiotykoterapii:
  • antybiotyk, chemioterapeutyk, terapia przeciwdrobnoustrojowa,
  • terapia empiryczna, celowana, sekwencyjna, skojarzona,
  • mechanizmy działania antybiotyków,
  • efekty działania – dz. bakteriobójcze i bakteriostatyczne,
  • skuteczność działania antybiotyków – parametry PK/PD: czas powyżej MIC (T>MIC), stężenie maksymalne do MIC (Cmax/MIC), wielkość pola pod krzywą (AUC24/MIC),
  • efektpoantybiotykowy (PAE),
  • spektrum działania antybiotyków i chemioterapeutyków,
  • działania niepożądane.
  1. Charakterystyka najważniejszych grup antybiotyków: β-laktamowe, aminoglikozydy, chinolony, makrolidy, tetracykliny, glikopeptydy, linkozamidy.
  2. Oporność bakterii na antybiotyki: oporność mikrobiologiczna, szczep dziki, oporność naturalna, oporność nabyta.
  3. Genetyczne podstawy oporności bakterii na antybiotyki: mutacja, koniugacja, transformacja, transdukcja.
  4. Kliniczne fenotypy oporności: MRSA, ESBL, MBL, HLAR, MLSB, KPC, OXA-48, NDM.
  5. Leki przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe – grupy, przykłady leków, mechanizm działania, krótka charakterystyka.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  Ćwiczenie 30.10.2020 – GRUPA 2 (Eduportal)

  Zasady diagnostyki mikrobiologicznej – metody hodowli drobnoustrojów (kolonia bakteryjna, grzybicza) i identyfikacji (właściwości biochemiczne, serologiczne, metody genetyczne).

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Podstawowe pojęcia: kolonia bakteryjna, podłoże hodowlane.
  2. Podział podłóż hodowlanych ze względu na:
  • konsystencję: stałe, półpłynne, płynne,
  • skład i funkcje: naturalne, półsyntetyczne, sztuczne, proste, wzbogacone, specjalne, wybiórcze, wybiórczo-różnicujące, różnicujące, transportowe, transportowo-wzrostowe.
  1. Zasady hodowli drobnoustrojów: zawartość składników odżywczych w podłożu, pH, ciśnienie osmotyczne, temperatura, potencjał oksydo-redukcyjny, czas inkubacji.
  2. Typy wzrostu bakterii na podłożach płynnych.
  3. Techniki posiewów na podłożach płynnych i stałych.
  4. Morfologia kolonii bakteryjnej – cechy ją opisujące.
  5. Badanie cech biochemicznych, metody immunologiczne w identyfikacji drobnoustrojów.
  6. Inne metody identyfikacji: metody molekularne (PCR, real time-PCR), spektrometria MALDI-TOF.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  UWAGA STAROŚCI ROKU

  Bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy piowie@umb.edu.pl

  swojego imienia i nazwiska, adresu mailowego i telefonu

  do kontaktu w celach organizacyjnych prowadzenia zajęć dydaktycznych.

   


   

  UWAGA STUDENCI

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 107/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 16.10.2020 zmieniającym Zarądzenie nr 86/2020 Rektora UMB z dnia 9 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021,

   

  informujemy, iż wszystkie zajęcia (wykłady/ćwiczenia) od dnia 19.10.2020 prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma Eduportal).

  Najbliższy tydzień poświęcony będzie na reorganizację zajęć w Zakładzie, stosowne informacje będą przekazywane studentom na bieżąco.

   


   

  Ćwiczenie 23.10.2020 – GRUPA 2

  Organizacja i regulamin ćwiczeń. Zasady BHP w laboratorium mikrobiologicznym. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej – metody mikroskopowania, preparaty barwione metodą Grama, morfologia komórki bakteryjnej, grzybiczej.

   

  Zagadnienia obowiązujące na ćwiczenie:

  1. Rodzaje mikroskopów stosowanych w mikrobiologii. Zasada działania i zastosowanie.
  2. Mikroskop świetlny – budowa i zasady posługiwania się podczas oglądania gotowych preparatów.
  3. Znajomość pojęć: powiększenie, rozdzielczość, imersja.
  4. Barwienie metodą Grama – zasada barwienia, wykonanie barwienia.
  5. Morfologia drobnoustrojów (bakterie, grzyby):
  • kształt,
  • wielkość,
  • sposób ułożenia w preparacie,
  • sposób barwienia w metodzie Grama.
  1. Podział metod barwienia: barwienie proste, złożone, pozytywne, negatywne, pozytywno-negatywne.
  2. Budowa komórki prokariotycznej, eukariotycznej oraz wirusów.

   

  Prowadzący zajęcia: mgr Dominika Iwaniuk

   


   

  TAKSONOMIA DROBNOUSTROJÓW

   


   

  Pierwszy wykład z mikrobiologii dla I roku Położnictwa

  odbędzie się 9.12.2020 r. (środa) w godz. 15.30-17.00

  w Auli 1.7 WNoZ.

   

  Pierwsze ćwiczenia rozpoczną się w dniach:

  grupa 1 – 13.11.2020 r. (piątek) godz. 18.00-19.30

  grupa 2 – 23.10.2020 r. (piątek) godz. 18.00-19.30

  grupa 3 – 2.12.2020 r. (środa) godz. 17.20-18.50

  w sali dydaktycznej Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej.

  Pozostałe ćwiczenia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć.

   

  Na pierwsze ćwiczenia student obowiązany jest:

  1. Przyjść ubrany w biały fartuch laboratoryjny z długimi rękawami i miękkie obuwie (obowiązuje bezwzględnie zmiana obuwia – nie wolno używać ochraniaczy na buty). Fartuch na czas wszystkich zajęć należy pozostawiać w szatni studenckiej zakładu. Fartuchy po skończonych zajęciach będą poddane utylizacji.
  2. Wszyscy studenci przed rozpoczęciem zajęć oczekują w holu przed zakładem.
  3. W związku z pandemią COVID-19 obowiązują dodatkowe zasady uczestniczenia studentów w zajęciach w roku akademickim 2020/2021 w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej (dostępne tutaj).