Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zadania.
 • Ostatnia zmiana 24.01.2022 przez Administrator UMB

  Zadania

  Do zadań Wydziałowego Zespołu należy w szczególności:

  1) ocena i weryfikacja procesu projektowania dydaktyki (programy studiów zawierające efekty uczenia się i plany studiów) z uwzględnieniem udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
  2) przeglądy realizacji procesu kształcenia (prowadzenie zajęć dydaktycznych) i monitorowanie praktyk,
  3) weryfikacja systemu oceniania studentów,
  4) przeglądy środków wspomagających proces kształcenia, w tym danych, dotyczących ankietyzacji pracy Dziekanatu,
  5) analiza danych, dotyczących wyników ankietyzacji procesu dydaktycznego (wypełnialność ankiet),
  6) analiza dostępu do Biblioteki i jakości zasobów,
  7) weryfikacja i ocena realizacji efektów uczenia się,
  8) wyciągnięcie wniosków z powyższych analiz i przedstawienie ich Radzie Wydziału w postaci raportu końcowego (RK) z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale wraz z postulatami działań korygujących, naprawczych i doskonalących system jakości kształcenia i analizą SWOT w zakresie jakości kształcenia z uwzględnieniem kryteriów oceny programowej,