Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Forskning och Vetenskap.
 • Senaste ändringen 26.04.2023 Administrator UMB

  Forskning och Vetenskap

  Medicinska Universitetet i Bialystok (UMB) hör till de mest dynamiska medicinska högskolor i Mellan- och Östeuropa och bedriver sedan många år en innovativ vetenskapspolitik.

  UMB är en föregångare och ledare inom storskalig innovativforskning omfattande i synnerhet nyskapande tekniker inom utveckling av artificiell intelligens inom medicinen, genomik, proteomik, metabolomik, radiomik samt bioinformatik. På UMB grundades det första i denna del av Europa Centrum för Artificiell Intelligens inom Medicin baserat på generering av högkvalitativa komplexa datasamlingar härrörande från patienter med civilisationssjukdomar. UMB är ledande inom högkvalitativ biobankning av biologiskt material härrörande från patienter med. Civilisationssjukdomar. Medicinska Universitetet leder dessutom unika i denna del av Europa populationsforskning omfattande tio tusen Bialystok-invånare (Badanie Białystok Plus – Bialystok Plus Undersökning). I samarbete med Nationella Centrum för Forskning och Utveckling genomför UMB unika forskningsprogram inom personifierad medicin och civilisationssjukdomar. Bland dessa program finns ett projekt inom skapande av referensmodell för biobankning samt en diagnostikstödjande service och behandling av tidiga stadier av icke-småcellig lungcancer (MOBIT). Som resultat av projektet skapades en unik databas innehållande analysresultat av hela genomen från flera hundra patienter med icke-småcellig lungcancer. Följande projekt avser framtagning av innovativt datadiagnostiksystem VAMP (Voice Analysis for Medical Professionals) som kan underlätta tidigt upptäckande av civilisationssjukdomar, psykiska sjukdomar och neurodegenerativa förändringar. Tack vare tillämpning av systemet kan medicinsk diagnostik inledas inte enbart under läkarbesöket men även under telefonsamtal. Universitetet satsar på grupparbete ledd av framstående forskare inom mest innovativa forskningsområden och vid medverkande av utländsk partner, vilket stöds av projektet erhållet från Stiftelse för Polsk Vetenskap (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) inom ramen för TEAM-programmet och vars mål är att klargöra rollen för ackumulering av intramuskulära lipider vid inducering av muskulär insulinimmunitet. Genomförande av forskningen låter bestämma de enstaka lipidgruppers påverkan på insulinvägarnas aktivitet. Tack vare detta blir det möjligt att upptäcka insulinvägarnas kritiska punkter, där ackumulering av intramuskulära lipider försvagar verkan. Projektresultat kommer att ge kunskap för bestämmande av nya mål för behandling av insulinimmunitet samt typ 2-diabietes.

  Universitetet disponerar en modern forsknings-utbildningsbas, väl utrustad apparaturpark och laboratorier, bl. a Euroregionala Farmacicentrum (Euroregionalne Centrum Farmacji), Centrum för Experimentmedicin med GLP-certifikat (Centrum Medycyny Doświadczalnej z certyfikatami GLP), Centrum för Klinisk Forskning (Centrum Badań Klinicznych), Centrum för Innovativ Forskning (Centrum Badań Innowacyjnych), Centrum för Bioinformatik och Dataanalys (Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych), modern bas för kliniskt sjukhus, Biobank, Centrum för Artificiell Intelligens (Centrum Sztucznej Inteligencji), UMB:s Laboratorium för Molekylär Bildbehandling och Teknologisk Utveckling (Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB).

  Universitetets högt kvalificerade akademiska personal (900 lärare, varav 300 är professorer och doktorer) använder allmänt tillgängliga utvecklingsprogram som möjliggör studiebesök och utbildning i världens basta forskningscentra. Universitetet har ett intensivt samarbete med internationella forskningscenter, genomför gemensamma forskningsprojekt, gästar framstående professorer och forskare från hela världen, från center som Mayo Clinic, National Institute of Health in Bethesda, Harvard Medical School, University of Pennsylvania, Universitätsmedizin Greifswald, Universidad CEU San Pablo, Madrid, China Agricultural University. Ca 25% av publikationer skapade på UMB är ett resultat av ett internationellt samarbete med utländska partners från ledande forskningscenter.

  Forskare från Medicinska Universitetet i Bialystok är aktiva patenttagare och komercialiserar sina forskningsresultat och Universitetet är öppet för samarbete med olika aktörer. Bland de senaste UMB:s patent finns bl. a: Medical Honey – en produkt baserat på propolisextrakt som fördröjer utvecklingen av hjärngliom, ett UMB-licensierat preparat från LOB-företaget för stärkning av bin, konstgjord saliv och arbeten med extrakt av svamp från Bialowiezaskogen som i framtiden kan hjälpa i kampen mot tjocktarmscancer.

  Under åren 2012 - 2017 erhöll Universitetet KNOW-certifikat och erkändes av Ministern för vetenskap och högskoleutbildning som Ledande Nationellt Vetenskapscentrum (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący).

  Ett av UMB:s viktiga framsteg är upprättande av Internationella Interdisciplinära Doktorsstudier inom Medicinsk Biologi och Biostatistik. Europeiska Kommissionen tilldelade finansiering inom ramen för den i europeisk skala prestigefyllda COFUND-tävlingen: Marie Skłodowska-Curie actions Ramprogram Horisont 2020. Projektet medfinansieras även av Ministeriet för vetenskap och högskoleutbildning. UMB har som enda polska universitet erhållit finansiering i COFUND-tävlingen inom ramen för prestigefyllda Marie Skłodowska-Curie actions.

  I november 2018 inkluderade Ministern för vetenskap och högskoleutbildning Medicinska Universitetet i Bialystok till en grupp av nästan 20 bästa bland närmare 400 universitet och högskolor som erhöll finsansstöd till genomförande av projektet „Medicinska Universitetets i Bialystoks Fullkomlighetsstrategi – Framtidens Forskningsuniversitet” som förberedande åtgärd inför erhållande av „Forskningsuniversitet” status.

  Universitetet ger ut två tidskrifter, varav den ena - Advances in Medical Sciences (IF 2,852) finns med på Filadelfialistan och den andra – Progress in Health Sciences är med på Ministeriet för vetenskap och högskoleutbildnings lista.

  Vi är en bro som förenar vetenskap mellan Öst och Väst. Vi reagerar aktivt på samhällets hälsobehov. På Centret för Klinisk Forskning genomförs uthållighets- och ansträngningstester för spelarna i Jagiellonia Bialystok, polska vicemästare i fotboll.

  UMB har sitt säte i ett barockpalats från 1300-talet. Palatset kallas för Nordens Versailles och är beläget i stadens centrum. Byggnadens källare inhyser ett modernt, multimedialt museum dedikerat Bialystok Universitetets historia. I närheten finns undervisningsbyggnader, två kliniska sjukhus samt studenthem och idrottsanläggningar.

  Medicinska Universitetet i Bialystok - nästan 70-årig tradition, 30 tusen alumner och innovation inom medicin.

  HÄR FÖDS UPPTÄCKTER!

   

  En bekräftelse på universitetets betydande position är de vetenskapliga kategorier som tilldelats av utbildnings och vetenskapsministeriet (vid utvärdering av den vetenskapliga verksamheten under åren 2017-2021): den högsta möjliga A+ inom disciplinen farmaceutiska vetenskaper och kategori A inom följande discipliner: medicinsk vetenskap och hälsovetenskap. Detta resultat är ett av de bästa bland alla polska universitet och högskolor.

  Prorektors kansli för vetenskap och utveckling
  tel. +48 518 526 796
  e-post: biuroprorektora@umb.edu.pl