Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O projekcie.
 • O projekcie.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 04.04.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  O projekcie

   

  W dniu 04.06.2019r. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Narodowym Centrum Badań o Rozwoju została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Całkowita wartość projektu to kwota 9 238 552,86 zł.

  Łączna wartość dofinansowania Projektu wynosi 8 961 396,25 zł, w tym 7 786 252,35 zł pochodzi ze środków europejskich.

   

  Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 od 29.12.2023r.     

   

  Głównym celem Projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obejmująca cyfryzację i standaryzację nauczania na kierunkach dentystycznych (kierunki: Higiena Stomatologiczna, Techniki Dentystyczne, Lekarsko-Dentystyczny) oraz dostosowanie ich do potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

   

  Projekt zakłada:

  1. Wsparcie zmian organizacyjnych obejmujących implementację informatycznych narzędzi umożliwiających stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych oraz zarządzanie informacją w celu poprawy jakości kształcenia poprzez stworzenie platformy e-learningowej umożliwiającej prowadzenie kształcenia zdalnego na kierunkach: Lekarsko-Dentystycznym oraz Techniki Dentystyczne; 

   

  2. Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów kierunków dentystycznych w praktyczne umiejętności poprzez:

  • stworzenie nowego programu kształcenia skutkującego uruchomieniem na studiach I stopnia 3-letniego kierunku Higiena Stomatologiczna, realizowanego w trybie stacjonarnym
  • modyfikację programów kształcenia na I i III roku kierunku Techniki Dentystyczne oraz IV i V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznym;

   

  3. Podniesienie kompetencji  studentów ww. kierunków dentystycznych poprzez realizację Zajęć Warsztatowych, Zadań Praktycznych i Wizyt Studyjnych rozwijających kompetencje zawodowe, informatyczne i komunikacyjne;

   

  4. Podniesienie kompetencji Kadry Dydaktycznej w zakresie UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH umożliwiających prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:

  • zintegrowanej rehabilitacji narządu żucia;
  • ergonomii pracy na 4 i 6 rąk;
  • stomatologii zachowawczej;
  • skanowania wewnątrzustnego;
  • projektowania uśmiechu

   

  W sumie projektem zostaną objęte 334 osoby, w tym 301 studentów i 33 nauczycieli akademickich z Wydziału Lekarskiego.

   

  Projekt obejmuje realizację 6 zadań:                                            

  Zadanie 1: Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią – platforma e-learningowa

  Zadanie 2: Stworzenie nowego programu kształcenia i utworzenie nowego kierunku studiów – Higiena Stomatologiczna

  Zadanie 3: Modyfikacja programów kształcenia na kierunku Techniki Dentystyczne

  Zadanie 4: Rozwój kompetencji studentów  

  Zadanie 5: Modyfikacja programu kształcenia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym   

  Zadanie 6: Rozwój kadry dydaktycznej  

   

  Efekty projektu:

  Co najmniej 80% uczestników projektu podniesie swoje kompetencje. Co najmniej 40% absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie będzie kontynuowało kształcenie na studiach I, II, III stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia. Dzięki implementacji narzędzi informatycznych i stworzeniu platformy e-learningowej powstanie możliwość zdalnego kształcenia studentów z kierunków: Lekarsko-Dentystycznego oraz Technik Dentystycznych WL.