Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konsultacje.
 • Projekt Teraz już wiem

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami edukacyjnymi przygotowanymi przez naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!

   

  Dowiedź się więcej
 • Ostatnia zmiana 14.01.2023 przez Administrator UMB

  Konsultacje

  Uprzejmie informujemy, że odbyły się już wszystkie konsultacje zaplanowane na 2022 rok.

  Poniżej zamieszczamy materiały edukacyjne do poszczególnych zajęć.

  Jednocześnie informujemy, że projekt jest kontynuowany w 2023 roku. Zapraszamy na nowe konsultacje. Więcej informacji na stronie Projektu Biologia i Chemia po akademicku 2

   

  Konsultacje z biologii

  • Ekologia i ochrona środowiska - 25 października 2022 godz. 15:00-16:30
  1. Czym jest ekotoksykologia?
  2. Podział ksenobiotyków
  3. Przemiany ksenobiotyków w organizmie człowieka
  4. Toksyczność ksenobiotyków
  5. Kumulacja ksenobiotyków w środowisku naturalnym

  Konsultacje poprowadził dr hab. Mateusz Maciejczyk

  Prezentacja Ekologia i ochrona środowiska

  • Fizjologia człowieka w dniu 25 maja 2022

  Anatomia i fizjologia układu oddechowego

  W ramach konsultacji poruszone były między innymi następujące zagadnienia: strefy czynnościowe układu oddechowego, mechanika wdechu i wydechu, pojemności i objętości płuc, wymiana gazowa, transport gazów oddechowych, regulacja oddychania.

  Prowadzący zajęcia: dr Ewa Żebrowska

  Prezentacja Fizjologia człowieka

  Immunologia - 22 marca 2022, godz. 16:00-17:30

  Wiele strategii, jeden cel – mechanizmy obronne komórek układu odpornościowego.

  Podczas zajęć w Zakładzie Immunologii przybliżymy, zarówno morfologię, jak i funkcje poszczególnych populacji komórek układu odpornościowego, uczestniczących w odpowiedzi przeciw patogenom. W części warsztatowej każdy z uczestników będzie mógł dokonać mikroskopowej oceny morfologicznej komórek immunokompetentnych obecnych we krwi obwodowej. Ponadto, będzie miał także możliwość obserwacji w preparatach mikroskopowych takich procesów jak: chemotaksja, fagocytoza, wybuch oddechowy, czy proliferacja leukocytów.

  Powadzący zajęcia: dr Agnieszka Iwaniuk

  Prezentacja Immunologia

  • 7 marca 2022, godz. 15:30- 17:00 - Botanika i fizjologia roślin

  Między innymi:

  Cechy charakterystyczne komórki roślinnej: ściana komórkowa, wakuola, plastydy. Fotosynteza. Morfologia i anatomia: korzenia (systemy korzeniowe, typy korzeni, budowa pierwotna i wtórna), pędu (rodzaje i modyfikacje pędów, budowa pierwotna i wtórna), liści (rodzaje liści, unerwienie, ulistnienie), kwiatów (budowa pręcika i słupka, narys i wzór kwiatowy, typy kwiatostanów), owoców oraz nasion. Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Rozmnażanie roślin okrytonasiennych i nagonasiennych.

  Prowadzący: mgr Justyna Brańska-Januszewska

  Prezentacja Botanika i fizjologia roślin

  • 18 lutego 2022, godz. 12:00-13:30 - Genetyka

  W trakcie pierwszej część  naszego spotkania zapoznamy Was  z metodami pozyskiwania chromosomów, technikami cytogenetycznymi.
  Będzie możliwość samodzielnego poszukiwania metafaz i oglądania chromosomów pod mikroskopem.
  Druga część będzie poświęcona poradnictwu genetycznemu. Opowiemy o podziale chorób genetycznych. Jakiego rodzaju badania genetyczne są wykonywane. Pokażemy przykłady  kliniczne rzadkich chorób genetycznych.

  Prowadzące konsultacje: dr Renata Posmyk i dr Beata Stasiewicz-Jarocka.

  Rejestracja na konsultacje Genetyka w dniu 18 lutego 2022 roku została zakończona. 4 stycznia wysłaliśmy mailowo informację o zakwalifikowaniu.

  Prezentacja Genetyka

  • 17 stycznia 2022, godz. 16:00-17:30 - Biologia Komórki. Histologia

  Między innymi:

  • różnorodność morfologiczna i utrastrukturalna komórek w organizmie człowieka.
  • histologia ogólna- budowa i funkcja tkanki w organizmie człowieka.
  • wczesne etapy rozwoju człowieka (oogeneza i spermatogeneza, zapłodnienie i I-IV tydzień rozwoju płodowego)

  Prowdzące konsultacje: prof. dr hab. Wiesława Niklińska, dr Agnieszka Miąsko-Kłubowicz

  Prezentacja biologia komórki cz. I

  Prezentacja biologia komórki cz. II

  Prezentacja biologia komórki cz. III

  Chemia

   

  • 2 czerwca 2022 - Chemia redoks

  Czym są reakcje utleniania-redukcji?

  Określanie stopnia utlenienia pierwiastków i związków chemicznych
  Najczęściej stosowane utleniacze i reduktory
  Bilansowanie równań reakcji chemicznych
  „Redoksy” w chemii organicznej
  Prowadzący konsultacje: dr Mateusz Maciejczyk

  Materiały edukacyjne po konsultacjach Chemia redoks

   

  •   7 kwietnia 2022, godz. 16:00-17:30 - Chemia organiczna (Struktura i wiązanie chemiczne, przegląd reakcji organicznych)

  Wiązania chemiczne. Hybrydyzacja atomów węgla. Teoria orbitali molekularnych. Teoria kwasów i zasad w chemii organicznej. Elektroujemność i moment dipolowy. Rezonans i reguły dotyczące struktur rezonansowych. Reakcje organiczne: addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania. Nukleofil i elektrofil. Reakcje rodnikowe i ich przebieg. Reakcje polarne i ich przebieg.

  Prowadząca konsultacje: prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

  Materiały edukacyjne po konsultacjach Chemia organiczna

   

  • 23 Marca 2022, godz. 16:00-17:30-  Reakcje w roztworach wodnych

   

  Rejestracja na konsultacje Reakcje w roztworach wodnych została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu.

  Roztwory wodne. Stężenie procentowe. Stężenie molowe. Przeliczanie stężeń. Rozpuszczalność
  (masowa). Roztwory elektrolitów. Dysocjacja jonowa. Elektrolity mocne i słabe. Stopień dysocjacji.
  Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wykładnik stężenia jonów wodorowych. Iloczyn rozpuszczalności.
  Stechiometria reakcji w roztworach

  Prowadząca konsultacje: prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

  Materiały edukacyjne po konsultacjach Rekacje w roztworach wodnych

   

  • 1 Marca 2022, godz. 17:00-18:30 - Stechiometria

  Rejestracja na konsultacje Stechiometria w dniu 1 marca 2022 roku została zakończona. Wysłaliśmy informację mailowo o zakwalifikowaniu.

  Stechiometria wzorów chemicznych

  • Prawo stałości składu (prawo Prousta)
  • Skład ilościowy związku chemicznego (% masowy)
  • Ustalanie wzoru rzeczywistego i elementarnego (empirycznego) na podstawie składu ilościowego/podstawie stosunku objętościowego reagentów  
  • Stechiometria hydratów

  Stechiometria równań chemicznych

  • Molowy, masowy, objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów
  • Zadania rachunkowe na podstawie reakcji chemicznych zachodzących w stosunku stechiometrycznym
  • Zadania rachunkowe na podstawie reakcji chemicznych zachodzących w stosunku niestechiometrycznym
  • Wydajność reakcji

  Stechiometria mieszanin

  • Ustalanie składu mieszanin
  • Obliczenia w oparciu o reakcje z mieszaniną o znanym składzie

  Prowadząca konsultacje: dr Monika Tomczyk

  Materiały edukacyjne po konsultacjach ze Stechiometrii

   

  • 22 Lutego 2022, godz. 17:00-18:30 - Chemia nieorganiczna

  Między innymi:

  stężenia procentowe, molowe, przeliczanie stężeń,

  rozcieńczanie, zatężanie, rozpuszczalność

  Prowadząca konsultacje: dr Ewa Milewska

  Materiały edukacyjne po konsultacjach z Chemii Nieorganicznej

   

  • 15 lutego 2022, godz. 14:30-16:00 - Budowa atomu i wiązania chemiczne

  Między innymi:

  • budowa atomu - czym są nukleony oraz cząsteczki subatomowe, liczba masowa oraz atomowa oraz omówienie izotopów jako odmiany atomów tego samego pierwiastka
  • wiązania chemiczne: na czym polega reguła oktetu (dubletu) elektronowego oraz jak i kiedy powstają następujące wiązania chemiczne: jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane oraz koordynacyjne.

  Prowadząca konsultacje: dr Anna Tokarzewicz

  Materiały edukacyjne po konsultacjach z Budowy atomu