• Nowy projekt UMB

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami edukacyjnymi przygotowanymi przez naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!

  Pierwszy film już wkrótce.

  Dowiedź się więcej
 • Ostatnia zmiana 03.06.2022 przez Administrator UMB

  Konsultacje

  Serdecznie zapraszamy na konsultacje z biologii i chemii, poprowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Podczas rejestracji na zajęcia można zgłosić kwestie, które powinny być poruszone podczas spotkania.

  Konsultacje są bezpłatne. Odbywają się w grupach 10-12 osobowych i trwają 90 minut.

  Na każde konsultacje obowiązuje indywidualna rejestracja i decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konsultacji w ramach projektu "Biologia i Chemia po akademicku"

  Po zajęciach  udostępniamy dokumenty z  omawianymi na zajęciach pytaniami wraz z odpowiedziami (skrypty pod poszczególnymi zajęciami)

   

  HARMONOGRAM

  Biologia

  Kolejne planowane konsultacje z modułu Biologia:

  • Ekologia i ochrona środowiska - wrzesień 2022

  Konsultacje i materiały edukacyjne, które się odbyły

  Fizjologia człowieka w dniu 25 maja 2022

  Anatomia i fizjologia układu oddechowego

  W ramach konsultacji poruszone były między innymi następujące zagadnienia: strefy czynnościowe układu oddechowego, mechanika wdechu i wydechu, pojemności i objętości płuc, wymiana gazowa, transport gazów oddechowych, regulacja oddychania.

  Prowadzący zajęcia: dr Ewa Żebrowska

  Prezentacja Fizjologia człowieka

  Immunologia - 22 marca 2022, godz. 16:00-17:30

  Wiele strategii, jeden cel – mechanizmy obronne komórek układu odpornościowego.

  Podczas zajęć w Zakładzie Immunologii przybliżymy, zarówno morfologię, jak i funkcje poszczególnych populacji komórek układu odpornościowego, uczestniczących w odpowiedzi przeciw patogenom. W części warsztatowej każdy z uczestników będzie mógł dokonać mikroskopowej oceny morfologicznej komórek immunokompetentnych obecnych we krwi obwodowej. Ponadto, będzie miał także możliwość obserwacji w preparatach mikroskopowych takich procesów jak: chemotaksja, fagocytoza, wybuch oddechowy, czy proliferacja leukocytów.

  Powadzący zajęcia: dr Agnieszka Iwaniuk

  Prezentacja Immunologia

  • 7 marca 2022, godz. 15:30- 17:00 - Botanika i fizjologia roślin

  Między innymi:

  Cechy charakterystyczne komórki roślinnej: ściana komórkowa, wakuola, plastydy. Fotosynteza. Morfologia i anatomia: korzenia (systemy korzeniowe, typy korzeni, budowa pierwotna i wtórna), pędu (rodzaje i modyfikacje pędów, budowa pierwotna i wtórna), liści (rodzaje liści, unerwienie, ulistnienie), kwiatów (budowa pręcika i słupka, narys i wzór kwiatowy, typy kwiatostanów), owoców oraz nasion. Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Rozmnażanie roślin okrytonasiennych i nagonasiennych.

  Prowadzący: mgr Justyna Brańska-Januszewska

  Prezentacja Botanika i fizjologia roślin

  • 18 lutego 2022, godz. 12:00-13:30 - Genetyka

  W trakcie pierwszej część  naszego spotkania zapoznamy Was  z metodami pozyskiwania chromosomów, technikami cytogenetycznymi.
  Będzie możliwość samodzielnego poszukiwania metafaz i oglądania chromosomów pod mikroskopem.
  Druga część będzie poświęcona poradnictwu genetycznemu. Opowiemy o podziale chorób genetycznych. Jakiego rodzaju badania genetyczne są wykonywane. Pokażemy przykłady  kliniczne rzadkich chorób genetycznych.

  Prowadzące konsultacje: dr Renata Posmyk i dr Beata Stasiewicz-Jarocka.

  Rejestracja na konsultacje Genetyka w dniu 18 lutego 2022 roku została zakończona. 4 stycznia wysłaliśmy mailowo informację o zakwalifikowaniu.

  Prezentacja Genetyka

  • 17 stycznia 2022, godz. 16:00-17:30 - Biologia Komórki. Histologia

  Między innymi:

  • różnorodność morfologiczna i utrastrukturalna komórek w organizmie człowieka.
  • histologia ogólna- budowa i funkcja tkanki w organizmie człowieka.
  • wczesne etapy rozwoju człowieka (oogeneza i spermatogeneza, zapłodnienie i I-IV tydzień rozwoju płodowego)

  Prowdzące konsultacje: prof. dr hab. Wiesława Niklińska, dr Agnieszka Miąsko-Kłubowicz

  Prezentacja biologia komórki cz. I

  Prezentacja biologia komórki cz. II

  Prezentacja biologia komórki cz. III

  Chemia

  Konsultacje z chemii, które się już odbyły:

   

  • 2 czerwca 2022 - Chemia redoks

  Czym są reakcje utleniania-redukcji?

  Określanie stopnia utlenienia pierwiastków i związków chemicznych
  Najczęściej stosowane utleniacze i reduktory
  Bilansowanie równań reakcji chemicznych
  „Redoksy” w chemii organicznej
  Prowadzący konsultacje: dr Mateusz Maciejczyk

  Materiały edukacyjne po konsultacjach Chemia redoks

   

  •   7 kwietnia 2022, godz. 16:00-17:30 - Chemia organiczna (Struktura i wiązanie chemiczne, przegląd reakcji organicznych)

  Wiązania chemiczne. Hybrydyzacja atomów węgla. Teoria orbitali molekularnych. Teoria kwasów i zasad w chemii organicznej. Elektroujemność i moment dipolowy. Rezonans i reguły dotyczące struktur rezonansowych. Reakcje organiczne: addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania. Nukleofil i elektrofil. Reakcje rodnikowe i ich przebieg. Reakcje polarne i ich przebieg.

  Prowadząca konsultacje: prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

  Materiały edukacyjne po konsultacjach Chemia organiczna

   

  • 23 Marca 2022, godz. 16:00-17:30-  Reakcje w roztworach wodnych

   

  Rejestracja na konsultacje Reakcje w roztworach wodnych została zakończona. Wysłaliśmy informacje o zakwalifikowaniu.

  Roztwory wodne. Stężenie procentowe. Stężenie molowe. Przeliczanie stężeń. Rozpuszczalność
  (masowa). Roztwory elektrolitów. Dysocjacja jonowa. Elektrolity mocne i słabe. Stopień dysocjacji.
  Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wykładnik stężenia jonów wodorowych. Iloczyn rozpuszczalności.
  Stechiometria reakcji w roztworach

  Prowadząca konsultacje: prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

  Materiały edukacyjne po konsultacjach Rekacje w roztworach wodnych

   

  • 1 Marca 2022, godz. 17:00-18:30 - Stechiometria

  Rejestracja na konsultacje Stechiometria w dniu 1 marca 2022 roku została zakończona. Wysłaliśmy informację mailowo o zakwalifikowaniu.

  Stechiometria wzorów chemicznych

  • Prawo stałości składu (prawo Prousta)
  • Skład ilościowy związku chemicznego (% masowy)
  • Ustalanie wzoru rzeczywistego i elementarnego (empirycznego) na podstawie składu ilościowego/podstawie stosunku objętościowego reagentów  
  • Stechiometria hydratów

  Stechiometria równań chemicznych

  • Molowy, masowy, objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów
  • Zadania rachunkowe na podstawie reakcji chemicznych zachodzących w stosunku stechiometrycznym
  • Zadania rachunkowe na podstawie reakcji chemicznych zachodzących w stosunku niestechiometrycznym
  • Wydajność reakcji

  Stechiometria mieszanin

  • Ustalanie składu mieszanin
  • Obliczenia w oparciu o reakcje z mieszaniną o znanym składzie

  Prowadząca konsultacje: dr Monika Tomczyk

  Materiały edukacyjne po konsultacjach ze Stechiometrii

   

  • 22 Lutego 2022, godz. 17:00-18:30 - Chemia nieorganiczna

  Między innymi:

  stężenia procentowe, molowe, przeliczanie stężeń,

  rozcieńczanie, zatężanie, rozpuszczalność

  Prowadząca konsultacje: dr Ewa Milewska

  Materiały edukacyjne po konsultacjach z Chemii Nieorganicznej

   

  • 15 lutego 2022, godz. 14:30-16:00 - Budowa atomu i wiązania chemiczne

  Między innymi:

  • budowa atomu - czym są nukleony oraz cząsteczki subatomowe, liczba masowa oraz atomowa oraz omówienie izotopów jako odmiany atomów tego samego pierwiastka
  • wiązania chemiczne: na czym polega reguła oktetu (dubletu) elektronowego oraz jak i kiedy powstają następujące wiązania chemiczne: jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane oraz koordynacyjne.

  Prowadząca konsultacje: dr Anna Tokarzewicz

  Materiały edukacyjne po konsultacjach z Budowy atomu