Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kurs na MOOC.
 • Ostatnia zmiana 10.05.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kurs na MOOC

   

  W dniu 30.10.2018 NCBiR ogłosił nabór w ramach konkursu pt. „Kurs na MOOC, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

  • kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia  na  studiach I lub II stopnia;
  • masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

  Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną  umieszczone  na  specjalnie  utworzonej  platformie,  której  administratorem  będzie Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego. Informacje  szczegółowe  na  temat  platformy,  w  tym wymagania techniczne dotyczące kursów, są dostępne na stronie: http://fmn.org.pl/projekty/polski-mooc/

  Okres realizacji projektu: nie dłużej niż 24 miesiące.

  Planowana alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN

  Średni  koszt  przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1200 PLN (do kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu  potrzeby ich zastosowania w celu  umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami).

  W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem.

  Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:

  • językowe
  • informatyczne
  • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów
  • komunikacyjne
  • w zakresie przedsiębiorczości

  Minimalna  liczba uczestników w kursie edukacyjnym dla studentów, stanowiącym dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia wyniesie 35 osób, a w masowym otwartym kursie edukacyjnym (MOOC), dostępnym dla wszystkich chętnych – wyniesie 40 osób.

  Termin składania wniosków: od 30 listopada 2018 r. (od godz. 08:15) do 25 stycznia 2019 r. (do godz. 14:00)

   

  W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje nt. konkursu. Regulamin konkursu, standard kosztów oraz więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej NCBiR.

  Osoba do kontaktu: Marta Olędzka-Szewczyk, tel. 85 748 55 21, e-mail: marta.oledzka-szewczyk[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY DPP