Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zintegrowane Programy Uczelni (2 edycja).
 • Ostatnia zmiana 10.05.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zintegrowane Programy Uczelni (2 edycja)

   

  NCBiR ogłosił nabór w ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni (POWER). Konkurs przewiduje 3 ścieżki wsparcia:

  I.    Dla uczelni kształcącej co najmniej 200 i nie więcej niż 20 000 studentów

  II.   Dla uczelni, której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub niższą

  III.  Dla uczelni kształcącej co najmniej 20 000 studentów

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku może składać wniosek w ramach ścieżki I (alokacja 500 mln zł). Jedna uczelnia może złożyć w ramach konkursu jeden projekt. Dopuszczalne jest partnerstwo z innymi uczelniami.

  Okres realizacji projektu: 18-48 miesięcy

  Wartość projektu:

  ·  do 8 000 000 PLN (dla uczelni kształcących 1 001-5 000 studentów)

  ·  do 12 000 000 PLN (dla uczelni kształcących 5 001-10 000 studentów)

  Termin składania wniosków: od 11 czerwca 2018 do 5 października 2018 (g.14.00)

  Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

  • I. Moduł programów kształcenia (dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym; wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym; realizacja programów kształcenia w językach obcych; włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach)
  • II. Moduł podnoszenia kompetencji (podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym)
  • III. Moduł programów stażowych (wysokiej jakości programy stażowe dla studentów)
  • IV. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (wsparcie Akademickich Biur Karier)
  • V. Moduł studiów doktoranckich (tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających)
  • VI. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego (działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni; wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami; działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach)

   

  Istotne Kryteria Dostępu:

  1. Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane przez niego w projektach w Zintegrowanych Programach Uczelni.

  2. W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 20% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia.

  3. W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji, programów stażowych oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, projekt musi obejmować działania realizowane wyłącznie w okresie od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej NCBiR.

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP